Brystkreftkirurgi i Norge 1986 – 2009

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Studier har vist at det er fylkesvise forskjeller i brystkreftoverlevelse i Norge. I denne studien beskrives trender i kirurgisk behandlingsteknikk ved duktalt carcinoma in situ og brystkreft over tid og etter fylke.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Informasjon om kirurgisk behandlingsteknikk, alder og fylkestilhørighet for 3 915 kvinner med duktalt carcinoma in situ og 54 732 med brystkreft, diagnostisert i henholdsvis perioden 1995 – 2009 og perioden 1986 – 2009, ble hentet fra Kreftregisterets insidensdatabase.

  RESULTATER

  RESULTATER

  I perioden 1995 – 97 fikk 3,0 av 100 000 kvinner med duktalt carcinoma in situ utført brystbevarende kirurgi, mens 5,0 av 100 000 fikk utført mastektomi. I 2004 – 06 var ratene henholdsvis 8,6 og 4,2. I 1995 – 97 fikk 18,7 av 100 000 kvinner med brystkreft utført brystbevarende kirurgi, mens 77,3 av 100 000 fikk utført mastektomi. I 2004 – 06 var ratene henholdsvis 57,9 og 50,8. Andelen kvinner som fikk brystbevarende kirurgi var lavere i perioden 2007 – 09 enn i perioden 2004 – 06 i alle fylker, både ved duktalt carcinoma in situ og brystkreft. I perioden 2007 – 09 varierte den fylkesvise andelen av kvinner i alderen 45 – 89 år med duktalt carcinoma in situ som ble behandlet med brystbevarende kirurgi fra 39  % til 75  %. For brystkreft varierte andelen fra 33  % til 67  %.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Antall og andel kvinner med duktalt carcinoma in situ eller brystkreft som ble behandlet med brystbevarende kirurgi økte frem til 2005, for deretter å falle. Det er til dels store fylkesvise variasjoner i andel kvinner med duktalt carcinoma in situ og brystkreft som får utført brystbevarende kirurgi. Årsakene til dette bør identifiseres og følges opp i henhold til anbefalingene fra Norsk Bryst Cancer Gruppe.

  Abstract

  BACKGROUND

  Studies have revealed variations in breast cancer survival between different counties in Norway. This study describes trends in surgical treatment of ductal carcinoma in situ (DCIS) and breast cancer in Norway, over time and by county.

  MATERIAL AND METHOD

  Information about surgical treatment, age and county for 3 915 women with DCIS and for 54 732 women with breast cancer, diagnosed in the periods1995 – 2009 and 1986 – 2009 respectively, was provided from the incidence database at the Cancer Registry of Norway.

  RESULTS

  In the period 1995 – 97, 3.0 in 100,000 women with DCIS had breast conserving treatment (BCT), while 5.0 in 100,000 had mastectomy. In 2004 – 06 the rates were 8.6 and 4.2, respectively. In 1995 – 97, 18.7 in 100,000 women with breast cancer had BCT, while 77.3 in 100,000 had mastectomy. In 2004 – 06 the rates were 57.9 and 50.8, respectively. The percentage of women with DCIS or breast cancer who were treated with BCT was lower in 2007 – 09 in all counties than in 2004 – 06. For 2007 – 09 the percentage of women with DCIS who were treated with BCT varied by county from 39  % to 75  %. For breast cancer the percentage varied from 33  % to 67  %.

  INTERPRETATION

  The number and percentage of women with DCIS or breast cancer who were treated with BCT increased until 2005, then it fell, and the percentage varied between counties. The reasons for this need to be identified and followed up with regard to the recommendations from the Norwegian Breast Cancer Group.

  Main findings

  HOVEDBUDSKAP

  Antall kvinner med duktalt carcinoma in situ (DCIS) eller brystkreft som fikk utført brystbevarende kirurgi i Norge økte i perioden 1995 – 2009, med en topp i 2005

  I perioden 2004 – 06 ble brystbevarende kirurgi benyttet hos 69  % av kvinnene med diagnosen duktalt carcinoma in situ og hos 51  % av dem som ble diagnostisert med brystkreft

  Det er til dels store variasjoner i hvilke kirurgiske behandlingsteknikker som benyttes ved landets brystdiagnostiske sentre

  Artikkel
  Innledning

  Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden (1) og også i Norge (2). Det gjør at flere kvinner behandles for sykdommen. I Norge har Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) etablert behandlingsanbefalinger for duktalt carcinoma in situ og for brystkreft (3). Kirurgi med vaktpostlymfeknuteteknikk (4) er i dag betraktet som primærbehandling, men de fleste gjennomgår også stråleterapi og adjuvant medikamentell behandling i form av kjemoterapi og/eller endokrin terapi (3, 5).

  Valg av kirurgisk teknikk er omdiskutert. Internasjonale studier viser at etter 20 års oppfølging gir brystbevarende behandling med påfølgende strålebehandling liten grad av residiv i bryst og sammenliknbare overlevelsesrater med mastektomi (6, 7). I 2005 viste imidlertid en metaanalyse resultater som indikerte høyere dødelighet hos kvinner som fikk brystbevarende kirurgi og strålebehandling enn hos dem som fikk utført mastektomi (8). Nylig publiserte resultater fra en multisenterstudie med 22 års oppfølging bestrider imidlertid dette – forfatterne konkluderer med at behandlingsregimer med brystbevarende kirurgi og mastektomi er sidestilt med henblikk på overlevelse og dødelighet (9). En stor registerstudie fra USA viser til og med at mastektomi gir lavere overlevelse enn brystbevarende kirurgi (10).

  En studie basert på tall fra Kreftregisteret for perioden 1986 – 2004 har vist fylkesvise variasjoner i overlevelse av infiltrerende brystkreft i Norge (5). Valg av kirurgisk behandlingsteknikk varierte fylkene imellom i perioden, og denne variasjonen, samt ulikt tidspunkt for innføring av organisert mammografiscreening med etablering av brystdiagnostiske sentre, er fremstilt som mulige forklaringer på forskjellene. Vi ønsket derfor å studere om bruken av kirurgisk behandlingsteknikk for kvinner med duktalt carcinoma in situ eller brystkreft har endret seg over tid, slik man kan se antydning til i en tidligere studie som inkluderer data frem til 2008 (11), og om hvorvidt anvendelsen av de forskjellige behandlingsteknikkene fortsatt varierer fra fylke til fylke.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  En anonymisert datafil med individbaserte opplysninger fra insidensdatabasen i Kreftregisteret er benyttet. Insidensdatabasen er mer enn 99  % komplett for solide svulster (12). Brystkreft er registrert i Kreftregisterets database siden 1952, duktalt carcinoma in situ siden 1993.

  Kvinner som fikk kirurgisk behandling for sitt første tilfelle av duktalt carcinoma in situ i perioden 1995 – 2009 (n = 3 915) eller brystkreft i perioden 1986 – 2009 (n = 54 732) ble inkludert i studien. Perioden 1986 – 2009 ble valgt ut for å dekke 15 år før og 15 år etter oppstart av brystdiagnostiske sentre og organisert mammografiscreening. Opplysninger om duktalt carcinoma in situ er tilgjengelig fra 1993, men tidsinndelingen i studien gjorde at vi inkluderte denne diagnosen fra 1995.

  Sist rapporterte kirurgiske prosedyre er brukt i analysene. Det vil si at mastektomi er brukt dersom en kvinne fikk utført brystbevarende kirurgi som første kirurgisk behandlingsmetode, men mastektomi senere i samme forløp, etter for eksempel en reoperasjon på grunn av manglende frie reseksjonsrender. I tillegg ble det hentet ut informasjon om kvinnens alder og svulstens størrelse for å analysere spesifikke grupper av kvinner. Svulststørrelsen er angitt som histopatologisk størrelse (pT), hvor pT1 er svulster på < 20 mm, pT2 er svulster på 20 – 49 mm og pT3+ er svulster på ≥ 50 mm.

  Rater av operasjonsteknikkene per 100 000 kvinner, prosentvis fordeling mellom operasjonsteknikkene og kvinnens alder er presentert dels per år, dels fordelt på åtte treårsperioder fra 1986 – 88 til 2007 – 09. Ratene gjenspeiler bruk av teknikken i forhold til populasjonen, mens den prosentvise fordelingen viser bruken av de to operasjonsmetodene hos de kvinnene som er operert for duktalt carcinoma in situ eller brystkreft. Prosentandelen som har gjennomgått brystbevarende kirurgi er beregnet av antall kvinner med duktalt carcinoma in situ eller infiltrerende brystkreft. Vi viser fylkesvise resultater, unntatt for Nord- og Sør-Trøndelag, Aust- og Vest-Agder og Troms og Finnmark, som vises som henholdsvis Trøndelag, Agder og Troms/Finnmark. Fylkesvise resultater vises for kvinner i alderen 45–89 år.

  I tillegg til data fra Kreftregisteret er det brukt populasjonstall fra Statistisk sentralbyrå for å beregne rater i e-tabell 1. Bearbeiding av data er gjort med STATA versjon 12 (StataCorp, Texas, USA) og presenteres deskriptivt.

  Tabell 1

  Rater per 100 000 kvinneår av duktalt carcinoma in situ (øverste panel) og brystkreft (nederste panel) diagnostisert hos norske kvinner etter kirurgisk behandlingsteknikk, alder ved diagnosetidspunktet og kalenderperiode. Ukjent operasjonsteknikk oppgis kun samlet. Brystbev = brystbevarende kirurgi. Mast = mastektomi

  0 – 39 år

  40 – 49 år

  50 – 59 år

  60 – 69 år

  70 – 79 år

  80 + år

  Alle aldersgrupper

  Brystbev

  Mast

  Brystbev

  Mast

  Brystbev

  Mast

  Brystbev

  Mast

  Brystbev

  Mast

  Brystbev

  Mast

  Brystbev

  Mast

  Ukjent operasjonsteknikk

  Duktalt carcinoma in situ

  1995 – 97

  0,1

  0,7

  5,2

  8,4

  9,9

  12,9

  8,7

  15,8

  3,3

  7,3

  3,0

  3,0

  3,0

  5,0

  0,1

  1998 – 2000

  0,1

  0,3

  4,4

  9,7

  14,1

  17,8

  12,7

  14,7

  6,2

  8,4

  2,3

  4,2

  4,0

  5,7

  0,1

  2001 – 03

  0,2

  0,4

  6,0

  5,1

  23,6

  18,4

  20,2

  16,6

  8,6

  5,1

  3,7

  3,4

  6,4

  5,1

  0,3

  2004 – 06

  0,3

  0,3

  7,9

  5,6

  25,7

  11,1

  35,4

  15,4

  9,8

  4,2

  3,5

  2,6

  8,6

  4,2

  0,3

  2007 – 09

  0,3

  0,6

  6,3

  5,7

  23,9

  16,4

  27,0

  18,6

  10,8

  8,1

  2,6

  3,3

  7,6

  5,7

  0,5

  Infiltrerende brystkreft

  1986 – 88

  0,9

  6,8

  6,7

  92,5

  9,0

  123,9

  10,1

  169,0

  20,0

  194,1

  54,9

  154,8

  7,4

  67,7

  6,8

  1989 – 91

  1,2

  7,8

  11,4

  96,2

  12,6

  116,7

  14,3

  159,6

  20,3

  203,4

  58,3

  158,4

  9,3

  68,4

  7,6

  1992 – 94

  1,5

  8,5

  17,7

  99,2

  23,4

  130,0

  18,6

  159,0

  29,1

  203,2

  61,7

  163,0

  12,8

  70,8

  4,9

  1995 – 97

  1,9

  7,3

  23,2

  104,7

  47,7

  151,7

  42,6

  206,4

  26,9

  201,1

  66,6

  161,1

  18,7

  77,3

  4,4

  1998 – 2000

  2,2

  6,9

  40,0

  86,4

  91,1

  144,4

  90,3

  170,6

  43,6

  193,7

  58,3

  161,1

  31,4

  70,8

  4,6

  2001 – 03

  2,7

  6,2

  54,3

  72,7

  136,0

  124,9

  169,4

  148,0

  53,1

  157,4

  38,4

  161,4

  45,8

  62,1

  7,4

  2004 – 06

  3,9

  6,3

  68,1

  66,7

  155,0

  86,6

  198,6

  101,2

  82,9

  123,9

  53,6

  161,4

  57,9

  50,8

  8,6

  2007 – 09

  2,6

  6,5

  55,2

  67,9

  137,4

  94,8

  172,7

  109,7

  69,1

  125,9

  33,4

  142,1

  50,1

  52,3

  10,0

  Resultater

  Resultater

  Rater av kvinner med duktalt carcinoma in situ eller brystkreft som fikk brystbevarende kirurgi økte fra treårsperioden 1995 – 97 til perioden 2004 – 06 (e-tab 1), mens raten av kvinner som fikk mastektomi var mer stabil. Fra perioden 2004 – 06 til perioden 2007 – 09 sank ratene for brystbevarende behandling, mens den var stabil eller økte for mastektomi. Andelen av pasienter med de to diagnosene som fikk brystbevarende kirurgi viste tilsvarende tendens over tidsperioden, den var høyest i 2005 (fig 1) og synes å være uavhengig av alder (e-fig 2).

  I nesten alle fylkene økte bruken av brystbevarende kirurgi blant kvinner i aldersgruppen 45 – 89 år frem til perioden 2004 – 06. Deretter ble andelen redusert (e-tab 2, e-tab 3). Brystbevarende kirurgi var mest utbredt i Troms og Finnmark for duktalt carcinoma in situ og i Telemark for brystkreft i årene 2007 – 09 (fig 3). I Troms og Finnmark ble 75  % av kvinnene med duktalt carcinoma in situ behandlet med brystbevarende kirurgi, i Telemark var andelen 67  % for kvinner med brystkreft. Når det gjelder duktalt carcinoma in situ, var det lavest andel i Oppland, 39  %. For brystkreft var den laveste andelen, 33  %, registrert for Hordaland.

  Tabell 2

  Prosentandel kvinner i alderen 45 – 89 år med duktalt carcinoma in situ som ble behandlet med brystbevarende kirurgi, fordelt på periode og fylkesområde

  Duktalt carcinoma in situ

  1995 – 97

  1998 – 2000

  2001 – 03

  2004 – 06

  2007 – 09

  Agder

  29

  32

  60

  75

  57

  Akershus

  41

  39

  53

  68

  65

  Buskerud

  28

  27

  63

  63

  56

  Hedmark

  5

  46

  39

  83

  68

  Hordaland

  39

  44

  40

  46

  50

  Møre og Romsdal

  30

  38

  60

  60

  60

  Nordland

  22

  40

  59

  55

  52

  Oppland

  31

  62

  69

  67

  39

  Oslo

  49

  46

  66

  79

  48

  Rogaland

  46

  49

  43

  61

  57

  Sogn og Fjordane

  38

  36

  40

  47

  46

  Telemark

  0

  65

  90

  92

  73

  Troms og Finnmark

  50

  50

  52

  75

  75

  Trøndelag

  19

  39

  54

  57

  51

  Vestfold

  32

  24

  32

  68

  56

  Østfold

  54

  12

  48

  72

  60

  Totalt

  37

  42

  55

  67

  56

  Tabell 3

  Prosentandel kvinner i alderen 45 – 89 år med infiltrerende brystkreft som ble behandlet med brystbevarende kirurgi, fordelt på periode og fylkesområde

  1995 – 97

  1998 – 2000

  2001 – 03

  2004 – 06

  2007 – 09

  Agder

  13

  23

  46

  60

  57

  Akershus

  16

  30

  39

  50

  43

  Buskerud

  11

  15

  42

  45

  44

  Hedmark

  14

  21

  34

  64

  56

  Hordaland

  22

  36

  38

  39

  33

  Møre og Romsdal

  11

  22

  38

  53

  60

  Nordland

  13

  33

  41

  49

  51

  Oppland

  18

  30

  46

  54

  39

  Oslo

  25

  36

  43

  51

  42

  Rogaland

  24

  33

  40

  52

  46

  Sogn og Fjordane

  11

  28

  26

  38

  40

  Telemark

  17

  44

  64

  72

  67

  Troms og Finnmark

  20

  30

  39

  50

  50

  Trøndelag

  20

  36

  47

  48

  44

  Vestfold

  13

  20

  27

  54

  50

  Østfold

  11

  20

  32

  52

  44

  Totalt

  18

  30

  41

  51

  47

  Bruk av kirurgisk behandlingsteknikk varierte med stadium ved diagnosetidspunktet, svulststørrelse og spredning til lymfeknuter i armhulen (tab 4). Fordelingen av brystkreft etter histopatologisk størrelse (pT1, pT2 og pT3+) og andel med manglende informasjon varierte mellom fylkene i perioden 2007 – 09 for kvinner i aldersgruppen 45 – 89 år (tab 5). Blant annet varierte andelen kvinner med pT3 fra 1  % til 8  %, noe som kan påvirke valget av operasjonsteknikk. I den samme gruppen kvinner fant vi store fylkesvise variasjoner i andelen som fikk brystbevarende kirurgi i de ulike pT-gruppene. Eksempelvis varierte bruken av brystbevarende kirurgi ved pT1-svulster fra 51  % til 84  % og ved pT3-svulster fra 0  % til 18  % (e-tab 6).

  Tabell 4

  Andel brystbevarende kirurgi blant kvinner i alle aldre diagnostisert med brystkreft i Norge 2007 – 09 der operasjonsteknikk, stadium ved diagnose, svulststørrelse og spredning til lymfeknuter i armhulen var kjent (n = 6 323). I alt fikk 3 373 av disse kvinnene utført brystbevarende kirurgi

  Andel brystbevarende kirurgi (%)

  Stadium

  1

  71

  2

  40

  3+

  19

  Svulststørrelse

   

  ≤ 20 mm

  66

  20 – ≤ 50 mm

  33

  > 50 mm

  7

  Spredning til lymfeknuteri armhulen

  LK–

  63

  LK+

  37

  Tabell 5

  Antall og prosentvis fordeling av brystkreftsvulster etter tumorstrørrelse blant kvinner 45 – 89 år ved diagnose i 2007 – 09

  Svulststørrelse

  Brystkreftsvulster

  T1 (< 20 mm)

  T2 (20 – 49 mm)

  T3+ (≥ 50 mm)

  Informasjon mangler

   

  Antall

  Prosent

  Prosent

  Prosent

  Prosent

  Agder

  405

  52

  34

  5

  9

  Akershus

  806

  57

  24

  3

  16

  Buskerud

  398

  56

  24

  2

  18

  Hedmark

  321

  58

  24

  5

  14

  Hordaland

  628

  48

  26

  3

  23

  Møre og Romsdal

  407

  63

  21

  4

  12

  Nordland

  344

  53

  30

  3

  14

  Oppland

  284

  43

  23

  6

  29

  Oslo

  850

  54

  26

  3

  16

  Rogaland

  534

  53

  25

  5

  18

  Sogn og Fjordane

  139

  42

  32

  8

  18

  Telemark

  267

  55

  26

  4

  14

  Troms og Finnmark

  274

  50

  32

  4

  14

  Trøndelag

  589

  54

  24

  5

  17

  Vestfold

  438

  59

  18

  1

  21

  Østfold

  397

  57

  21

  3

  19

  Totalt

  7 081

  54

  25

  4

  17

  Tabell 6

  Bruk av brystbevarende kirurgi etter tumorstørrelse blant kvinner i alderen 45 – 89 år ved diagnose i 2007 – 09

   

  pT1 (< 20 mm)

   

  pT2 (20 – 49mm)

   

  pT3+ (≥ 50 mm)

   

  Ukjent svulststørrelse

   

  Antall kvinner (n)

  Brystbevarende behandling (%)

   

  Antall kvinner (n)

  Brystbevarende behandling (%)

   

  Antall kvinner (n)

  Brystbevarende behandling (%)

   

  Antall kvinner (n)

  Brystbevarende behandling (%)

  Agder

  210

  80

   

  137

  39

   

  20

  10

   

  38

  21

  Akershus

  463

  63

   

  195

  23

   

  23

  4

   

  125

  9

  Buskerud

  222

  65

   

  97

  26

   

  9

  0

   

  70

  7

  Hedmark

  185

  78

   

  77

  36

   

  15

  13

   

  44

  14

  Hordaland

  281

  68

   

  131

  43

   

  27

  0

   

  95

  1

  Møre og Romsdal

  255

  78

   

  85

  38

   

  18

  6

   

  49

  24

  Nordland

  181

  70

   

  104

  41

   

  11

  18

   

  48

  10

  Oppland

  122

  61

   

  64

  34

   

  16

  6

   

  82

  16

  Oslo

  459

  63

   

  223

  26

   

  28

  0

   

  140

  9

  Rogaland

  301

  51

   

  163

  26

   

  20

  15

   

  144

  4

  Sogn og Fjordane

  59

  61

   

  44

  36

   

  11

  9

   

  25

  12

  Telemark

  148

  84

   

  70

  56

   

  12

  8

   

  37

  38

  Troms og Finnmark

  138

  71

   

  87

  38

   

  12

  0

   

  37

  16

  Trøndelag

  317

  66

   

  144

  31

   

  30

  10

   

  98

  6

  Vestfold

  257

  71

   

  81

  37

   

  6

  0

   

  94

  5

  Østfold

  226

  60

   

  85

  28

   

  10

  0

   

  76

  21

  Totalt

  3 824

  67

   

  1 787

  33

   

  268

  6

   

  1 202

  11

  Diskusjon

  Diskusjon

  Raten av kvinner som behandles med brystbevarende kirurgi i Norge økte i perioden 1986 – 2007, mens raten for mastektomi ble tilsvarende redusert frem til 2007 – da den økte igjen. I 2005 fikk 69  % av alle kvinner diagnostisert med duktalt carcinoma in situ og 51  % av dem med brystkreft brystbevarende behandling. Siden 2005 har andelene falt. Det er til dels store fylkesvise variasjoner i andelen kvinner med duktalt carcinoma in situ eller brystkreft som får brystbevarende behandling.

  Antall kvinner diagnostisert med duktalt carcinoma in situ eller brystkreft har økt siden Kreftregisterets første registreringer i 1952 (2, 13). Økningen har naturligvis ført til at flere kvinner gjennomgår kirurgisk behandling for sykdommen (e-tab 1). Den økte forekomsten kan skyldes innføring av organisert mammografiscreening for kvinner i alderen 50 – 69 år, bedre diagnostisk utstyr og økt oppmerksomhet omkring sykdommen. I denne studien hadde vi ikke til hensikt å analysere omfanget eller mulige årsaksfaktorer knyttet til den økte forekomsten.

  Helt frem til 1998 fikk under 20  % av norske kvinner med brystkreft brystbevarende kirurgisk behandling (fig 1). Økningen som fulgte, kom senere i Norge enn i andre europeiske land (5, 14, 15). Først i 2005 gjennomgikk nær halvparten av de norske kvinnene brystbevarende behandling. Fenomenet er diskutert (14) – (16), og én mulig forklaring er at vi her i landet kom sent i gang med organisert screening.

  Vår studie viser at det har vært en reduksjon i bruken av brystbevarende kirurgi etter 2005. Tilsvarende funn er vist i andre studier på data fra Kreftregisteret (5, 11). Én mulig årsak er metaanalysen utført av Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group, som antydet økt forekomst av lokalt residiv og høyere dødelighet etter brystbevarende kirurgi med påfølgende strålebehandling (8). Funnene er i strid med resultater fra andre studier og er omdiskutert (6, 7, 9, 17) – (19). Nye studier viser at den tilsynelatende overdødeligheten etter brystbevarende kirurgi ikke er reell (9) og at mastektomi muligens har dårligst resultater (10).

  En annen forklaring på endringen etter 2005 kan være økt bruk av magnettomografi (MR) i utredning og diagnostikk av sykdommen. Det er vist at man ved hjelp av MR-undersøkelse avdekker flere multisentriske svulster enn ved mammografi og ultralydundersøkelse alene (20). Begrenset kapasitet for MR mamma i Norge gjør det lite trolig at bruk av slikt utstyr kan forklare den økte andelen mastektomier. På grunn av manglende dokumentasjon for at mastektomi fører til høyere overlevelse hos kvinner med multifokale svulster (17, 20, 21) endret Norsk Bryst Cancer Gruppe sine anbefalinger i juni 2012. Nå anbefales det at multisentriske svulster behandles med brystbevarende operasjon dersom svulstene ligger i en og samme kvadrant i brystet. Dette vil trolig bidra til å øke ratene av brystbevarende kirurgi.

  I andre land har økt bruk av primær rekonstruksjon etter mastektomi vært lansert som forklaring på den økte bruken av mastektomi (22). Dette kan ikke forklare økningen i Norge, ettersom primær rekonstruksjon ble lite brukt frem til 2009. Det er vanskelig å vurdere om reduksjonen i brystbevarende kirurgi de siste årene har vært faglig velbegrunnet, og man kan spørre om denne endringen representerer en type overbehandling, spesielt for duktalt carcinoma in situ. For aldersgruppen 50 – 69 år er det spesielt grunn til å stille spørsmålet om hvorvidt nedgangen i andelen brystbevarende kirurgi er rasjonelt begrunnet, da det er rapportert lav frekvens av lokale tilbakefall i denne aldersgruppen (23). På den annen side er det i en norsk studie nylig vist at tilbakefall etter behandling av duktalt carcinoma in situ kan ha fatale konsekvenser (24).

  Perioden 2007 – 09 gir «riktigst» grunnlag for sammenlikning av kirurgisk behandling mellom fylkesområdene. Da hadde alle fylkene innført mammografiprogrammet og gjennomført første screeningrunde. Av dem som var 45 –  89 år hadde Telemarks-kvinnene høyest sannsynlighet for å få brystbevarende kirurgi. Dette funnet er i samsvar med en tidligere studie som dekker perioden 1986 – 2004 (5). Den lave andelen i Sogn og Fjordane som fikk brystbevarende kirurgi, er også samsvarende med den andre studien (5). Derimot finner vi en høyere andel brystbevarende kirurgi i Hedmark og Vestfold enn det Kalager og medarbeidere gjorde (5).

  Det er vist at det ved screeningoppdaget brystkreft er en høyere andel stadium 1-svulster og mer utbredt bruk av brystbevarende kirurgi enn ved klinisk oppdaget brystkreft (25). Hedmark og Vestfold var de to siste fylkene som ble implementert i mammografiprogrammet. At andelen brystbevarende operasjoner varierte også innenfor samme pT-gruppe synes påfallende. Særlig gjelder det pT3+-svulster, der Norsk Bryst Cancer Gruppes anbefalinger i perioden var mastektomi (3). Vi tror holdninger i behandlingsteamene kan forklare forskjellene i bruk av mastektomi i identiske pT-grupper. Siden våre opplysninger ikke går lenger enn til 2009, er det mulig at holdningsendringer allerede kan ha funnet sted. Det kan studeres når Kreftregisterets database er oppdatert med krefttilfeller utover 2009.

  For den aktuelle aldersgruppen varierte fordelingen av svulststørrelse mellom fylkene i perioden 2007 – 09. Dette synes ikke å kunne forklare forskjellene i bruk av brystbevarende kirurgi. Forskjeller knyttet til målingsprosedyrer av svulster, rapportering og/eller koding av opplysningene kan derimot være av betydning. Det er også til dels store forskjeller når det gjelder andelen der man mangler informasjon om svulststørrelse. De nevnte faktorene representerer et kvalitetsproblem som bør studeres.

  Høy forekomst av arvelig brystkreft, slik man observerer i Rogaland og Hordaland (26), kan forklare hyppigere bruk av mastektomi. Våre resultater støtter ikke den hypotesen, siden det i Rogaland er samme andel brystbevarende operasjoner som landsgjennomsnittet (tab 4). Lang reisevei til strålebehandling kan også være en mulig forklaring på den lave andelen brystbevarende operasjoner, men i Hordaland, der mange pasienter har kort reisevei, er også andelen lav. Pasientenes reisevei for å få stråleterapi er ikke endret etter 2005.

  Siden dette er en registerstudie, vet vi ikke noe om begrunnelsen for å gjøre brystbevarende kirurgi på tross av Norsk Bryst Cancer Gruppes anbefalinger ved pT3-svulster. En annen svakhet ved studien er at det kan være underrapportering av påfølgende kirurgisk behandling (27). Reoperasjon representerer ikke noe nytt krefttilfelle og omfattes derfor ikke av meldeplikten for kreft. Alle meldte reoperasjoner er kodet i Kreftregisteret og sist rapporterte melding er brukt i vår studie, men begrenset rapportering kan føre til en underestimering av antall mastektomier.

  Videre representerer brystkrefttilfellene der man står uten opplysninger om den kirurgiske behandlingen en svakhet, siden andelen varierer i de ulike periodene. Vi har ekskludert tilfeller der det mangler slike opplysninger i beregning av andeler, noe som fører til at andelene blir høyere enn om disse hadde vært inkludert. En styrke ved studien er at den inkluderer opplysninger om samtlige kvinner med duktalt carcinoma in situ og infiltrerende brystkreft. Kreftregisterets insidensdatabase er 99  % komplett når det gjelder brystkreft (12) og om lag 95  % komplett for kirurgisk behandling.

  Brystbevarende behandling er å foretrekke fremfor mastektomi dersom svulstens størrelse tillater dette – både for kvinnene og for samfunnet. Det er fordi det kirurgiske inngrepet er mindre og fordi antall rekonstruktive inngrep blir lavere. På den annen side er det en ulempe at flere kvinner må gjennomgå strålebehandling. Individualisert behandling i form av for eksempel intraoperativ stråleterapi kan bidra til å redusere denne ulempen (28, 29). Årsakene til de fylkesvise forskjellene i bruk av brystbevarende teknikk bør identifiseres og følges opp i henhold til anbefalingene fra Norsk Bryst Cancer Gruppe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media