Solveig Hofvind

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Solveig Hofvind

Helle Kristine Skjerven, Anders Skyrud Danielsen, Ellen Schlichting, Kristine Kleivi Sahlberg, Solveig Hofvind
27.10.2020
International studies with 20 years of follow-up have shown that breast-conserving surgery and mastectomy have similar results with respect to breast cancer survival, and that breast-conserving...
Helle Kristine Skjerven, Anders Skyrud Danielsen, Ellen Schlichting, Kristine Kleivi Sahlberg, Solveig Hofvind
26.10.2020
Internasjonale studier med 20 års oppfølging har vist at brystbevarende kirurgi og mastektomi kan sidestilles med hensyn til overlevelse av brystkreft, og at brystbevarende kirurgi er i ferd med å...
Solveig Hofvind, Sofie Sebuødegård
25.05.2020
Løberg og Bretthauer kommenterer vår artikkel om implantater og brystkreftrisiko blant kvinner som har deltatt i Mammografiprogrammet ( 1 ). Vi studerte risiko for å få påvist brystkreft hos kvinner...
Solveig Hofvind, Gunhild Mangerud, Giske Ursin
20.04.2020
Professor i medisinsk etikk, Bjørn Hofmann, har utført en innholdsanalyse av informasjonsmaterialet i Mammografiprogrammet ( 1 ). Han konkluderer med at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til at...
Solveig Hofvind
30.03.2020
Innføring av 3D-mammografi i brystkreftscreening er verken tid- eller kostnadsbesparende. I Mammografiprogrammet inviteres alle kvinner i alderen 50–69 år til screening hvert annet...
Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind
13.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0266. I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 236 og 240 skal navnet på førsteforfatter være: Emma Caroline Bekkelund Sondén. Vi beklager feilen, den...
Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind
24.02.2020
Å gjøre brystforstørrelse med kosmetisk brystimplantat (heretter kalt implantat) blir stadig vanligere i Norge ( 1 – 3 ). Brystimplantat ble tatt i bruk i 1960-årene i USA ( 4 , 5 ). Så vidt vi vet...
Kaitlyn M. Tsuruda, Sameer Bhargava, Lars A. Akslen, Hilde Bjørndal, Solveig Hofvind
09.09.2019
Tilgang til helsetjenester kan indikere hvordan helsevesenet fungerer. Unødvendig lang ventetid ved mistanke om alvorlig sykdom kan gi uro, engstelse og forsinket diagnose. Kvinner som diagnostiseres...
Giske Ursin, Solveig Hofvind, Ameli Tropé
21.08.2017
Vi er enige med Kalager & Stoltenberg i at screeningprogrammer må være dynamiske, og at nye metoder må utprøves og innføres randomisert. I Mammografiprogrammet gjennomføres nå randomisert...
Sofie Sebuødegård, Silje Sagstad, Solveig Hofvind
27.09.2016
Mammografiprogrammet er et organisert screeningprogram der alle kvinner i alderen 50 – 69 år som er bosatt i Norge blir invitert til mammografi hvert annet år. Den eksterne evalueringen av programmet...
Solveig Hofvind, Ragnhild Sørum, Tor Haldorsen, Frøydis Langmark
18.01.2007
Zahl & Mæhlen gir misvisende informasjon om mammografiscreening. De omtaler antall tilfeller av histologisk verifisert infiltrerende brystkreft utover antall kliniske tilfeller oppdaget før...
Solveig Hofvind, Ragnhild Sørum, Tor Haldorsen, Frøydis Langmark
16.11.2006
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og forekomsten er stadig økende ( 1 , 2 ). Tall fra Kreftregisteret viser at brystkreftforekomsten har vært stigende fra 1953 til 2003 ( 1 )...
Solveig Hofvind, Hege Wang, Steinar Thoresen
03.04.2003
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 3/2003 vurderer Per-Henrik Zahl innføring og evaluering av screening ( 1 ). Dessverre inneholder artikkelen flere feil, og vi vil gjerne kommentere noen som angår...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.01.2002
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform blant kvinner i Norge, og mer enn 2 300 kvinner fikk diagnostisert sykdommen i 1998 (1). Hvert år dør om lag 800 kvinner av brystkreft, og i underkant av...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.02.2002
I vår kommentar forsøkte vi å besvare spørsmålet i overskriften (1). Det er en rekke andre forhold ved screening som vi ikke fant naturlig å diskutere innenfor rammen av en kort kommentarartikkel...
Solveig S-H. Hofvind, Steinar Ø. Thoresen
20.06.2001
Basert på hovedfagsoppgave ved Norges idrettshøgskole 1998 (25) Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i den vestlige verden, og utgjør om lag 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner i...
Solveig Hofvind
19.03.2013
Recent European pooled analyses indicate that mammographic screening reduces breast cancer mortality, but entails a certain risk of overdiagnosis and false positive screening results. In Norway, as I...
Solveig Hofvind, Ellen Schlichting, Giske Ursin, Sofie Sebuødegård, Rolf Kåresen
20.08.2013
Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden ( 1 ) og også i Norge ( 2 ). Det...
Solveig Hofvind, Giske Ursin
15.10.2013
I Tidsskriftet nr. 15/2013 hevder Zahl at kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet ikke får nøytral informasjon om effekten av screening ( 1 ). Han fremstiller også egne teorier og beregninger...
Solveig Hofvind
19.03.2013
Ferske europeiske samleanalyser indikerer at mammografiscreening reduserer brystkreftdødeligheten, men innebærer en viss risiko for overdiagnostikk og falskt positive screeningresultater. I Norge...