Klinisk legemiddelutprøvning – hva mener deltakerne?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  I forhold til det store antallet kliniske legemiddelutprøvninger som gjøres, er det skrevet lite om studiedeltakernes erfaringer med å delta. Artikkelen gjengir resultatene fra en spørreundersøkelse blant deltakere i 18 kliniske legemiddelutprøvninger ved Lipidklinikken i 2005 – 06.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Vi ga et spørreskjema med 17 spørsmål om studiedeltakelsen til de 510 personene som hadde deltatt i våre studier. Besvarelsen var anonym. Resultater er angitt som prosentvis fordeling på svaralternativer.

  Resultater.

  Resultater.

  287 personer (56 %) besvarte spørreskjemaet. Motivasjonen for å delta var todelt: Både personlig helsegevinst og ønske om å bidra til forskning og utvikling. 63 % trodde det nye medikamentet kunne være nyttig for dem. 90 % mente at risikoen for bivirkninger og skadevirkninger av studiemedikamentet var liten. 73 % svarte at oppfølgingen var god. 85 % hadde fått nok informasjon om studien de deltok i. 77 % syntes ikke at deltakelsen hadde medført ulemper. 73 % trodde det hadde hatt positiv helsemessig betydning for dem å være med i studien.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Deltakerne i våre kliniske legemiddelstudier er opptatt av egen helse, men ønsker også å bidra til økt kunnskap som kan komme andre til gode. Studiedeltakerne ser ut til å overvurdere den helsemessige gevinsten ved bruk av studiemedikamentet. Hyppig medisinsk oppfølging og veiledning i kosthold og livsstil er fordeler ved å delta i kliniske studier. Effektene av dette er vanskelig å måle.

  Abstract

  Background

  . In relation to the large number of clinical trials performed, little is written about how the study subjects have experienced their participation. The article presents the results from a questionnaire survey among participants in 18 clinical trials undertaken at the Lipid Clinic, Rikshospitalet, Norway in 2005 and 2006.

  Material and methods.

  A study-specific questionnaire was developed and comprised 17 questions about study participation. Response was anonymous. Results are given as percentage distribution of answers.

  Results

  . 56 % (287 persons) completed the questionnaire. Motivation for study participation was twofold, both personal health gains and the desire to contribute to research and development are important motives. 28 % [corrected] thought the new drug could be beneficial for them. Study participants responded the following: 90 % meant that the risk of adverse events and harmful effects of the study drug was small, 73 % that follow-up was good, 85 % that they had received sufficient information about the study and 77 % that study participation had no disadvantages. 73 % thought it had a positive health impact for them to be involved in the study.

  Interpretation.

  Participants in our clinical trials are concerned about their own health, but they also want to contribute to research for the well-being of others. Study participants seem to overestimate the health benefits associated with use of the study drug. Frequent medical follow-up and guidance in diet and lifestyle are benefits associated with participation in clinical studies, but the effects are difficult to measure.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Flertallet av våre deltakere i kliniske legemiddelstudier er fornøyd med deltakelsen

  • Motivasjonen for å delta er både forventning om personlig helsegevinst og ønske om å bidra til forskning og utvikling

  • De fleste vurderte informasjonen om studiene som god, men 15 % hadde behov for mer informasjon

  • De fleste vurderte at risikoen for bivirkninger eller skadevirkninger av studiemedisinen var liten

  Artikkel
  Innledning

  Utvikling og utprøvning av nye legemidler er et viktig område innenfor medisinen. Kravene til dokumentasjon av virkninger, bivirkninger og sikkerhet er omfattende. Det drives en stor virksomhet med kliniske utprøvninger i Norge. I 2008 mottok Statens legemiddelverk søknader om 175 nye kliniske studier (1), og ifølge tall fra Legemiddelindustriforeningen pågikk det i 2007 225 studier fordelt på 1 006 sentre med 14 531 deltakende pasienter (2). I forhold til det store antallet kliniske studier som utføres, er det skrevet lite om studiedeltakernes holdninger til og erfaringer med å delta.

  Siden starten i 1985 har en del av virksomheten ved Lipidklinikken på Rikshospitalet bestått i arbeid med kliniske legemiddelutprøvninger, i de første årene med lipidsenkende medikamenter, i senere år også med medikamenter til behandling av metabolsk syndrom og type 2-diabetes. De fleste av våre utprøvninger har vært i fase II og fase III (2).

  Vi ønsket å vite mer om hva våre studiedeltakere mente om å delta i studier og gjennomførte derfor en spørreundersøkelse blant deltakerne.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Vi utarbeidet et spørreskjema med 17 spørsmål om ulike sider ved studiedeltakelsen. Spørreskjemaet ble brukt ved alle våre 18 studier i 2005 og 2006, med 510 randomiserte deltakere. Type studier, deltakertall og svarprosent fremgår av tabell 1. De fleste studiene var internasjonale multisenterstudier. Deltakerne ble rekruttert dels fra Lipidklinikkens poliklinikk og dels ved annonsering i dagspressen.

  Tabell 1

  Studier som inngår i spørreundersøkelsen

  Medikament

  Deltaker/målgruppe

  Hensikt/effektmål

  Antall randomisert

  Avbrutt ( %)

  Antall besvarte spørreskjema ( %)

  Rosuvastatin (METEOR)

  Hyperkolesterolemi

  Intima-media-tykkelse i halspulsårer

  39

  4

  30 (77)

  PPAR-agonist¹

  Lavt HDL-kolesterolnivå

  Øke HDL-kolesterolnivået

  6

  0

  5 (83)

  Rød gjæret ris/statin

  Hyperkolesterolemi

  Senke LDL-kolesterolnivået

  42

  2

  17 (40)

  Vitamin B6, B12 og folsyre

  Høyt homocysteinnivå

  Effekt på inflammasjonsmarkører

  42

  3

  3 (7)

  Koenzym Q10

  Statinindusert myalgi

  Effekt av Q10-tilskudd

  40

  2

  1 (3)

  MTP-hemmer²

  Familiær hyperkolesterolemi

  Senke LDL- og triglyseridnivået

  14

  4

  7 (50)

  PPAR-agonist¹

  Diabetes mellitus type 2

  Redusere blodglukoseverdier. Lipideffekter

  15

  1

  6 (40)

  PPAR-agonist¹

  Diabetes mellitus type 2

  Redusere blodglukoseverdier. Lipideffekter

  13

  2

  11 (85)

  Simvastatin/ezetimib

  Familiær hyperkolesterolemi

  Intima-media-tykkelse i halspulsårer

  58

  4

  45 (78)

  Pitavastatin

  Hyperkolesterolemi

  Senke LDL-kolesterolnivået

  56

  6

  8 (14)

  DPP-IV-hemmer³

  Diabetes mellitus type 2

  Redusere blodglukoseverdier

  14

  0

  10 (71)

  DPP-IV-hemmer³

  Diabetes mellitus type 2

  Redusere blodglukoseverdier

  10

  1

  1 (10)

  DPP-IV-hemmer³

  Diabetes mellitus type 2

  Redusere blodglukoseverdier

  14

  1

  7 (50)

  PPAR-agonist¹

  Kombinert hyperlipidemi

  Effekt på lipider

  2

  0

  2 (100)

  Torcetrapib

  Familiær hyperkolesterolemi

  Øke HDL-kolesterolnivået

  58

  3

  53 (91)

  ACAT-hemmer⁴

  Familiær hyperkolesterolemi

  Intima-media-tykkelse i halspulsårer

  54

  3

  46 (85)

  Niacin/laropiprant

  Hyperkolesterolemi

  Rødmebivirkninger. Lipideffekter

  33

  6

  21 (64)

  Ikke angitt

  14

  Sum

   

   

  510

  42 (8)

  287 (56)

  [i]

  [i] ¹  PPAR: peroksisomproliferatoraktivert reseptor

  ²  MTP: mikrosomalt triglyserid overføringsprotein (transfer protein)

  ³  DPP-IV: Dipeptidyl-peptidase-IV

  ⁴  ACAT: acylkoenzym A kolesterolacyltransferase

  Spørreskjemaet ble gitt til deltakerne på avslutningsvisitten. Det var frivillig å svare, og besvarelsen var anonym. Skjemaet ble fylt ut etter avsluttet visitt, uten studiepersonell til stede, og levert av deltakeren i resepsjonen. Spørreundersøkelsen er meldt til regional etisk komité og personvernombudet ved Rikshospitalet og er vurdert som kvalitetssikringsprosjekt.

  Resultatene gjengis med vekt på fem hovedområder: Motivasjon for å delta, informasjonen som ble gitt, bivirkninger av studiemedikamentene, ulemper ved å delta og om deltakelsen hadde betydning for helse og livsstil.

  I de fleste studiene inngikk livsstilsråd og individuell kostveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog, og deltakerne fylte ut vår kostregistreringsskjema SmartDiet (3).

  Resultater fra spørreundersøkelsen er gjengitt i prosenter. Endringer i serumlipider og kroppsvekt er analysert i statistikkprogrammet SPSS for Windows versjon 16.0. For sammenlikning er det ved normalfordelte data benyttet paret t-test og for ikke-normalfordelte data Wilcoxons test (er ikke-parametrisk). Normalfordelte data er presentert som gjennomsnitt og standardavvik, og ikke-normalfordelte data er gjengitt som median og spredning. P < 0,05 er oppfattet som statistisk signifikant.

  Resultater

  Resultater

  287 deltakere (56 %) besvarte spørreskjemaet. Gjennomsnittsalder var 52 år (22 – 84 år), 44 % var kvinner. I tre studier for personer med familiær hyperkolesterolemi med 170 deltakere var den gjennomsnittlige svarprosenten høy, 84 %. I tre andre studier var det svært lave svarprosenter, 10 % eller lavere. Hele spørreskjemaet med alle resultater finnes på Tidsskriftets nettsider (e-tab 2).

  Tabell 2  

  Fullstendig resultat av spørreundersøkelsen

  Kryss av ett eller flere svar

  N = 287)

  %

  A. Hvorfor ble du med på studien?

  Trodde det nye medikamentet ville være nyttig for meg.

  81

  28

  Ønsket å bli grundig undersøkt og fulgt opp.

  181

  63

  Ønsket å få veiledning om kosthold og livsstil.

  78

  27

  Ønsket å bidra til forskning og utvikling av nye medikamenter.

  183

  64

  Spennende/interessant å være med på utvikling av nye medikamenter.

  84

  29

  Annet, beskriv

  10

  3

  B. Hva er hensikten med studien du har vært med på?

   

  Undersøke om medikamentet senker kolesterolet.

  177

  62

  Undersøke om medikamentet senker blodsukkeret.

  43

  15

  Undersøke om medikamentet reduserer åreforkalkningen.

  82

  29

  Undersøke om medikamentet har andre virkninger som er gunstig for å redusere risikoen for hjerte- karsykdom.

  103

  36

  Undersøke om medikamentet har farlige bivirkninger.

  51

  18

  C. Hvordan måles virkningen av studiemedikamentet i studien du har vært med på?

   

  I blodprøver.

  257

  90

  Ved ultralydundersøkelse som måler blodstrøm i blodårer.

  46

  16

  Ved ultralydundersøkelse som måler åreforkalkning i blodårer.

  101

  35

  Ved røntgenundersøkelse.

  5

  2

  Kryss av bare ett svar

   

  D. Hvordan vurderer du risikoen for bivirkninger av studiemedikamentet?

   

  Stor risiko for skadevirkninger.

  0

  0

  Middels risiko for skadevirkninger.

  26

  9

  Liten risiko for skadevirkninger.

  258

  90

  E. Hvordan synes du informasjonen om studien og studiemedikamentet har vært?

  Har fått nok informasjon.

  243

  85

  Har fått nokså mye informasjon, men kunne vært mer.

  34

  12

  Har fått for lite informasjon.

  8

  3

  Har ikke fått informasjon.

  0

  0

  Har fått informasjon, men den er vanskelig å forstå.

  0

  0

  Annet, skriv evt. kommentarer:

  1

  0

  F. Har du hatt plager i løpet av studien som du tror kan være bivirkninger av studiemedikamentet?

   

  Ja.

  35

  12

  Nei.

  210

  73

  Vet ikke.

  39

  14

  G. Hvordan synes du håndteringen og oppfølgingen av din helse og eventuelle bivirkninger har vært?

   

  God.

  210

  73

  Middels god.

  8

  3

  Dårlig

  1

  0

  Har ikke hatt helseplager/bivirkninger.

  64

  22

  H. Tror du det har hatt helsemessig betydning for deg å være med i studien?

  0

  Tror det har hatt positiv helsemessig betydning for meg.

  209

  73

  Tror ikke det har hatt helsemessig betydning for meg.

  36

  13

  Tror det har hatt negativ helsemessig betydning for meg.

  3

  1

  Vet ikke.

  36

  13

  I. Har deltakelsen i studien gitt deg økt kunnskap om kosthold og livsstil?

  0

  Ja, mye bedre kunnskap.

  96

  33

  Noe bedre kunnskap.

  151

  53

  Nei, ikke bedre kunnskap.

  38

  13

  J. Har din deltakelse i studien medført at dine kostvaner er endret?

   

  Ja, mye.

  37

  13

  Ja, litt.

  164

  57

  Nei, for det meste ikke.

  64

  22

  Nei, ikke i det hele tatt.

  19

  7

  K. Har din deltakelse i studien medført at dine mosjonsvaner er endret?

   

  Ja, mye.

  23

  8

  Ja, litt.

  116

  40

  Nei, for det meste ikke.

  103

  36

  Nei, ikke i det hele tatt.

  42

  15

  L. Har deltakelse i studien medført ulemper for deg?

   

  Ja, store ulemper.

  1

  0

  Noe ulemper.

  62

  22

  Nei, ingen ulemper.

  221

  77

  Kryss av ett eller flere svar

   

  M. Evt. hvilke ulemper har vært viktigst for deg?

   

  Tar mye tid, går ut over jobb/fritid.

  65

  23

  Lang reise.

  33

  11

  Ubehagelig med blodprøver.

  6

  2

  Ubehagelig med ultralydundersøkelser.

  0

  0

  Utsetter meg for nytt medikament som kan ha bivirkninger.

  34

  12

  Annet, kommenter:

  41

  14

  N. Hvor lett/vanskelig har det vært å komme i kontakt med oss på tlf./e-post/faks når du har hatt behov for det?

   

  Lett.

  259

  90

  Litt vanskelig.

  12

  4

  Vanskelig.

  2

  1

  O. Hvordan har du blitt tatt imot av oss på Lipidklinikken?

   

  Bra, vennlig/interessert, har fått svar på det jeg lurer på.

  284

  99

  Middels bra.

  2

  1

  Dårlig, lite vennlig/uinteressert.

   

  P. Hvordan synes du tidsbruken har vært?

   

  Effektivt, lite venting.

  270

  94

  Middels bra, kan forbedres.

  15

  5

  Lite effektivt, mye venting.

  1

  0

  Q. Har din deltakelse i studien svart til forventningene du hadde på forhånd?

   

  Ja, helt.

  195

  68

  Ja, delvis.

  61

  21

  Nei, for det meste ikke.

  2

  1

  Nei, ikke i det hele tatt.

  3

  1

  Vet ikke.

  21

  7

  Andre kommentarer:

   

  Motivasjon for å delta

  Motivasjon for å delta

  Motivasjonen for å delta var todelt. Et flertall oppga egennyttige grunner, men det er også mange som oppga idealistiske grunner. 63 % trodde at det nye medikamentet kunne være nyttig for dem.

  Vurdering og opplevelse av bivirkninger

  Vurdering og opplevelse av bivirkninger

  90 % oppfattet risikoen for bivirkninger og skadevirkninger av studiemedikamentet som liten, 9 % svarte middels risiko og ingen svarte stor risiko. 73 % syntes håndteringen og oppfølgingen av helseplager og bivirkninger hadde vært god, 3 % svarte middels god og ingen svarte at den hadde vært dårlig.

  Ulemper ved studiedeltakelsen

  Ulemper ved studiedeltakelsen

  77 % syntes ikke studiedeltakelsen medførte ulemper. Som viktige ulemper ved studiedeltakelsen har flest oppført «tar mye tid» (23 %) eller «lang reise» (11 %). 12 % svarte at det å utsette seg for et nytt medikament som kan ha bivirkninger, var en viktig ulempe. Av 41 kommentarer til spørsmålet om hvilke ulemper som var viktigst, hadde 21 skrevet «ingen ulemper».

  Betydning for helse og livsstil

  Betydning for helse og livsstil

  73 % trodde det hadde hatt positiv helsemessig betydning for dem å være med i studien. 86 % svarte også at de hadde fått noe bedre eller mye bedre kunnskap om kost og livsstil. Men færre svarte at det hadde endret kost- og mosjonsvaner (tab 3).

  Tabell 3

  Helse og livsstil

  Antall (%)

  H. Tror du det har hatt helsemessig betydning for deg å være med i studien?

  Tror det har hatt positiv helsemessig betydning for meg.

  209 (73)

  Tror ikke det har hatt helsemessig betydning for meg.

  36 (13)

  Tror det har hatt negativ helsemessig betydning for meg.

  3 (1)

  Vet ikke.

  36 (13)

  I. Har deltakelsen i studien gitt deg økt kunnskap om kosthold og livsstil?

  Noe bedre kunnskap.

  151 (53)

  Ja, mye bedre kunnskap.

  96 (33)

  Nei, ikke bedre kunnskap.

  38 (13)

  J. Har din deltakelse i studien medført at dine kostvaner er endret?

  Ja, litt.

  164 (57)

  Nei, for det meste ikke.

  64 (22)

  Ja, mye.

  37 (13)

  Nei, ikke i det hele tatt.

  19 (7)

  K. Har din deltakelse i studien medført at dine mosjonsvaner er endret?

  Ja, litt.

  116 (40)

  Nei, for det meste ikke.

  103 (36)

  Nei, ikke i det hele tatt.

  42 (15)

  Ja, mye.

  23 (8)

  I en av studiene som gikk over to år (METEOR) målte vi fastende lipidstatus uten bruk av statin før og 2 – 4 måneder etter at studien var avsluttet. Det var ingen signifikante forskjeller i totalkolesterol-, LDL-kolesterol- eller triglyseridnivå før og etter to års studiedeltakelse med kost- og livsstilsveiledning. Det var imidlertid en signifikant økning av HDL-kolesterolnivået fra 1,4 mmol/l til 1,5 mmol/l (tab 4).

  Tabell 4

  Resultater fra 29 METEOR-deltakere. Verdiene er presentert som gjennomsnitt og standardavvik eller som median og spredning

  Ved studiestart

  Ved studieslutt

  2 –4 md. etter studieslutt

  P-verdi

  Kvinner/menn (antall)

  9/20

  Alder (år)

  56 (46 –69) 

  Vekt (kg)

  82,4 ±(10,7)

  82,7 ±(11,6)

  0,6

  Totalkolesterol (mmol/l)

  5,8±0,5)

  5,9±(0,6)

  0,2

  LDL-kolesterol (mmol/l)

  4,3 ±(0,5)

  4,2±(0,6)

  0,6

  HDL-kolesterol (mmol/l

  1,4 ±(0,2)

  1,5± (0,3)

  < 0,005

  Triglyserider (mmol/l)

  1,2 (0,6 –2,2)

   

  1,0 (0,5 –2,1)

  0,3

  Diskusjon

  Diskusjon

  Svarene i spørreundersøkelsen er overveiende positive. Dette er i tråd med våre inntrykk fra det daglige arbeidet i studiene. Det er heller ikke uventet når undersøkelsen er gjort blant personer som har deltatt i en klinisk studie. Disse vil i utgangspunktet være positivt innstilt. Vi antar at svarene er representative for personer som deltar i utprøvninger under liknende forutsetninger som i våre studier.

  Det kan tenkes at deltakerne på grunn av bindinger til eller påvirkning fra studiepersonalet bevisst eller ubevisst svarer mer positivt enn det er grunnlag for. Det er også mulig at de som har valgt å besvare skjemaet har vært mer positivt innstilt enn de som ikke har svart. Den lave svarprosenten for noen av studiene skyldes dels at enkelte studier har falt noe utenfor det tidsrommet som vi brukte spørreskjemaet, dels at rutinen med å dele ut skjemaet ikke er blitt fulgt. Bare unntaksvis har deltakere avslått å delta i spørreundersøkelsen.

  Mange av våre studiedeltakere har familiær hyperkolesterolemi, og mange av disse har opplevd hjertesykdom i nær familie. Dette gjør antakelig motivasjonen sterk for å bidra til bedre behandling. Om den nye behandlingen ikke kommer til nytte for dem selv, kan den kanskje vise seg å bli nyttig for barn og barnebarn senere. I en studie basert på samtalegrupper, telefonintervju og spørreskjema ble det, som i vår undersøkelse, funnet at motivasjonen for deltakerne var todelt. Deltakerne ønsket personlig nytte i form av god oppfølging og behandling av eksperter i fagfeltet, men det ble også vurdert som spennende og verdifullt å delta i forskning (5).

  Nesten 2/3 av dem som svarte, trodde at det nye medikamentet kunne være nyttig for dem. Formålet med kliniske legemiddelstudier er å få svar på vitenskapelige spørsmål og skaffe ny kunnskap om et nytt medikaments effekt og sikkerhet som kan komme til nytte for fremtidige pasienter. Studiene skal ikke påføre deltakerne unødig risiko, men de er ikke utformet for å gi helsegevinst for den enkelte deltaker, slik som ved vanlig klinisk oppfølging. På engelsk brukes uttrykket «the therapeutic misconception» om en situasjon der pasienten/studiedeltakeren tror at personlig helsegevinst er formålet med den kliniske studien. Dette kan også føre til at deltakeren undervurderer risikoen og overvurderer fordelene ved å være med i studien (6). Studiene kan være placebokontrollerte eller det nye medikamentet kan bli prøvd mot annen virksom medisin. Randomisering til grupper som får ulik behandling, kan ha helsemessige konsekvenser. Det nye medikamentet kan ha gunstig effekt, ingen effekt overhodet eller virke skadelig inn på sykdommen som skal behandles (7, 8).

  Eventuelle helsemessige gevinster ved å delta i kliniske legemiddelstudier er vanligvis knyttet til andre sider ved deltakelsen enn bruk av studiemedikamentet. Helsinkideklarasjonen slår fast at alle deltakere i kliniske utprøvninger skal være behandlet for sin sykdom etter dagens dokumentert beste metoder (9). Studiedeltakerne blir grundig undersøkt. Mange har hypertensjon, lipidforstyrrelser eller diabetes mellitus, og behandlingen må ofte justeres før de kan delta. For enkelte kan ikke-erkjente sykdomstilstander oppdages. Selve studieopplegget med hyppige visitter kan gi økt oppmerksomhet omkring helsetemaer og kan bidra til at deltakerne får en mer bevisst atferd i forhold til egen helse.

  15 % av våre studiedeltakere mente de burde ha fått mer informasjon om studien de deltok i. Dette tallet synes vi burde vært lavere. Det informerte studiesamtykket kan være langt og innfløkt og det kan være vanskelig for legfolk å forstå hva et studieopplegg innebærer. Det er studiepersonalets ansvar å formidle informasjonen på en god og nøytral måte og ta seg nok tid til å diskutere studien med deltakerne. Den muntlige informasjonen, og tillit og kjennskap til studiepersonalet, er for mange antakelig vel så viktig som den skrevne pasientinformasjonen.

  Det er verdt å merke seg at ingen av deltakerne oppfattet risikoen for bivirkninger/skadevirkninger av studiemedikamentet som stor, til tross for at det i pasientinformasjonene er listet opp mange mulige bivirkninger og at medikamentene vanligvis bare har vært i begrenset bruk. En del (12 %) svarte imidlertid at det å utsette seg for et nytt medikament som kan ha bivirkninger, var en viktig ulempe.

  En viktig ulempe er også at studiedeltakelsen tar mye tid. Dette kan føre til skjevrekruttering av deltakere til kliniske studier med overrepresentasjon av ikke-yrkesaktive personer.

  De fleste respondentene tror at deltakelse har en positiv helsemessig betydning for dem. Mange oppgir ønske om veiledning i kosthold og livsstil som grunn for å delta. Vår erfaring er at behovet for konkret kostveiledning er stort. Men det er likevel et mindretall som svarer at de har endret mye på kostvaner og livsstil på grunn av studiedeltakelsen.

  Deltakerne ser ut til å overvurdere den helsemessige gevinsten ved bruk av studiemedikamentet. Hyppig medisinsk oppfølging og veiledning i kosthold og livsstil er fordeler ved å delta i kliniske studier. Effektene av dette er imidlertid vanskelig å måle.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media