Klinisk legemiddelutprøvning – hva mener deltakerne?

Gisle Langslet,, Inger Ottestad,, Kjetil Retterstøl,, Leiv Ose Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1606 – 8

I Tidsskriftet nr. 16/2010 s. 1606 (i sammendraget) og på s. 1607 skal riktig tall være: «28 % trodde det nye medikamentet kunne være nyttig for dem» og i det engelske resymeet: «28 % thought the new drug could be beneficial for them». På s. 1607 under Diskusjon skal det stå: «Nesten 1/3 av dem som svarte, trodde at det nye medikamentet kunne være nyttig for dem.»

Anbefalte artikler