Nevropsykologisk utredning ofte nødvendig

Jorunn L. Helbostad, Ingvild Saltvedt, Carsten Strobel, Unni Sveen, Kjersti Nøkleby, Torgeir Bruun Wyller Om forfatterne

Anne-Kristine Schanke & Hilde Bergersen kommenterer i Tidsskriftet nr. 1/2010 (1) vårt innlegg om skåringsverktøy i geriatri og rehabilitering (2). Vi takker for kommentaren, som gir oss mulighet til å presisere et poeng som nok ikke kom helt tydelig frem i vårt korte innlegg.

Hensikten med innspillet vårt var å henlede oppmerksomheten på tre skåringsverktøy som vi tror kan være nyttige, og å oppfordre til bruk av ensartede og sist validerte norske versjoner der flere er i omløp. Dette siste momentet er særlig relevant for Mini Mental Status Evaluering (MMSE) og Barthel ADL-indeks.

Når det gjelder Screeninginstrument for nevropsykologiske symptomer ved slag (SINS), var det på ingen måte vår hensikt å lansere dette som et alternativ til nevropsykologisk utredning. Dette lille instrumentet er, som navnet antyder, nettopp ment for screeningformål. Den undersøkelsen som er utført sammen med Schanke og Bergersen (3), synes vi indikerer at for nettopp et slikt formål kan instrumentet ha sin berettigelse, og kanskje gi minst like mye informasjon som noe større screeningtester (f.eks. Cognistat). Nettopp fordi SINS er lite og raskt i bruk, håper vi det kan senke terskelen for å tenke på muligheten av kognitive funksjonsforstyrrelser, og dermed bidra til at flere pasienter blir henvist til nevropsykologisk utredning. Vi er helt enig med Schanke & Bergersen i at langt grundigere undersøkelser enn SINS må gjøres der det er behov for det, og at det ofte vil være tilfellet.

1

Schanke A-K, Bergersen H. Nevropsykologiske tester ved slag. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 13.

2

Helbostad JL, Saltvedt I, Strobel C et al. Skåringsverktøy i geriatri og rehabilitering. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2020.

3

Nøkleby K, Boland E, Bergersen H et al. Screening for cognitive deficits after stroke: a comparison of three screening tools. Clin Rehabil 2008; 22: 1095–104.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler