Torgeir Bruun Wyller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller, Sven Erik Gisvold
06.12.2018
Luftige ideer om teknologi og samhandling kan ikke erstatte senger. «Eldrebølgen» er et tosidig fenomen. Når andelen eldre i befolkningen øker, er det bl.a. resultat av synkende barnetall. Når det...
Torgeir Bruun Wyller
08.05.2018
Emosjonell inkontinens er et talende uttrykk som har vært i bruk i mange år. Symptomet kjennetegnes av umotivert gråt eller latter. Dette er relativt vanlig den første tiden etter hjerneslag og...
Leiv Otto Watne, Torgeir Bruun Wyller
05.03.2018
Helsepersonell kan for lite om delirium, og majoriteten av tilfella vert aldri oppdaga. No blir det arrangert ein internasjonal dugnad for å redusere forvirringa. 14. mars 2018 har fleire...
Bjørn Erik Neerland, Maria Krogseth, Torgeir Bruun Wyller
05.03.2018
I beskrivelsen av symptomene ved delirium brukes flere engelske ord som ikke er lette å oversette til norsk. Hva skal vi kalle awareness, arousal, alertness, attention og consciousness? De fleste...
Torgeir Bruun Wyller
08.01.2018
Alderisme kan defineres som fordommer fra en aldersgruppe mot en annen. Det er et videre begrep enn aldersdiskriminering. Ble Claude Monet (1840–1926) utsatt for alderisme? I kunsttidsskriftet...
Torgeir Bruun Wyller
16.10.2017
Rune Slagstad fortjener stor takk for at han formidler så detaljert kunnskap om de viktige, men tilsynelatende uforståelige prosessene, som har gått for seg i norsk helsepolitikk de siste par tiårene...
Torgeir Bruun Wyller
04.09.2017
Når dette skrives, er valgkampen knapt begynt. Men det er ikke dristig å spå at de helsepolitiske debattene kommer til å handle om symbolsaker i stedet for viktige spørsmål. Fire sentrale temaer...
Torgeir Bruun Wyller
02.05.2017
Epikrisens innhold og disposisjon er viktigere enn språklig perfeksjonisme. I en hektisk hverdag skal vi prioritere å gjøre epikrisen innholdsmessig meningsfull og ryddig fremfor å gjøre den språklig...
Hege Ihle-Hansen, Torgeir Bruun Wyller
16.02.2017
I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 intervjues Marton König om sine fagfelt nevrologi og nevrokirurgi ( 1 ). Utvilsomt viktige fag og utvilsomt en god og entusiastisk representant! Men han bommer når han...
Torgeir Bruun Wyller
06.12.2016
Tor-Arne Hegvik & Eivind Alexander Valestrand påpeker i Tidsskriftet nr. 18/2016 at en rekke av problemene i dagens helsetjeneste skyldes ledere med dårlig legitimitet på grunnplanet, overdreven...
Bente Thommessen, Torgeir Bruun Wyller
03.05.2007
Mobilisering av pasienten er viktig og bør starte så tidlig som mulig. Illustrasjonsfoto © Dennis MacDonald, age fotostock/GV-Press I løpet av de siste tiårene har interessen og kunnskapen om...
Torgeir Bruun Wyller
01.02.2007
Uttrykket «å vente på rehabilitering» avslører mangel på faglig innsikt og adekvat organisering og bør ikke forekomme Rehabilitering skiller seg på noen måter fra helsevesenets øvrige oppgaver. For...
Renate Pettersen, Torgeir Bruun Wyller
01.03.2007
Rehabilitering forbindes ofte med spesialiserte tiltak for utvalgte sykdomsgrupper, utført i egne institusjoner eller sykehusavdelinger uten akuttfunksjoner og med pasientene i en stabil fase...
Torgeir Bruun Wyller, Torunn Askim, Vibeke Graver, Unni Sveen
15.02.2007
Det er ikke alltid lett å finne gode norske oversettelser for fremmedspråklige faguttrykk. Bruk av vott under trening med begrenset bruk av frisk side. Foto Munkvoll Rehabiliteringssenter, St. Olavs...
Torgeir Bruun Wyller
18.12.2008
Å vedta at en pasient ikke skal gjenopplives ved hjertestans er et spørsmål om prognose. Antakelser om pasientpreferanser er svært usikre og bør ikke brukes For et par tiår siden var det vanlig å...
Ulf E. Kongsgaard, Torgeir Bruun Wyller, Harald Breivik
28.02.2008
Medisinske fremskritt har kommet eldre og kroniske syke til gode. Likevel er ny kunnskap og effektiv medisinsk teknologi ikke alltid blitt innført med størst vekt på områder som har vært viktige for...
Torgeir Bruun Wyller
15.05.2008
Inger Frogg Jørgensen setter søkelyset på et fenomen som dessverre ikke er noen sjeldenhet: Svært syke pasienter sendes som «pakkepost» mellom sykehus og sykehjem, mellom ulike sykehusavdelinger og...
Torgeir Bruun Wyller, Leiv Otto Watne
13.09.2016
Reiakvam og medarbeidere presenterer en interessant og lærerik kasuistikk om en pasient med raskt innsettende og reversibel kognitiv svikt som sannsynligvis var utløst av alvorlig hypomagnesemi ( 1...
Torgeir Bruun Wyller
08.10.2009
Wilmar, B Bruusgaard, P Frich, JC Penger og verdier i helsetjenesten 260 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 375 ISBN 978-82-05-39332-5 På vaskeseddelen står det: «Av og til kan...
Hege Kersten, Sabine Ruths, Torgeir Bruun Wyller
10.09.2009
Rasjonell farmakoterapi i sykehjem kompliseres av stadig sykere pasienter som behandles med et økende antall legemidler med komplekse virkningsmekanismer. Sykehjemspasientenes multimorbiditet, organ...