Førstevalgsbehandling for erythema migrans er fortsatt penicillin

Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk, Dag Berild, Per Hjortdahl, Arne Fetveit Om forfatterne

I en oversiktsartikkel om borreliose i Tidsskriftet nr. 10/2008 anbefalte Unn Ljøstad & Åse Mygland doksysyklin eller amoksicillin til pasienter med erythema migrans (1). Anbefalingene er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok og tilsvarer de amerikanske (2). Det er imidlertid nordisk konsensus om å behandle erythema migrans med penicillin (3 – 5). I den nye antibiotikaveilederen som lanseres til høsten, opprettholdes denne anbefalingen.

Det er flere grunner til ikke å overføre de amerikanske anbefalingene til Norge. Hos oss ses erythema migrans i allmennpraksis, mens mye av forskningen er gjennomført i spesialistpoliklinikker. Dertil er en annen undergruppe av borreliabakterien enn den vi ser i Norge, vanligst i USA, og undergruppene gir noe ulik klinisk infeksjon (6). I USA finnes ikke fenoksymetylpenicillin kommersielt tilgjengelig.

Sverige er det landet det er mer naturlig å sammenlikne oss med. En del av fagmiljøet fryktet økning i nevroborreliose om man behandlet erythema migrans med penicillin (7). En retrospektiv studie fant etter fem år at 98 % av pasientene i penicillingruppen og 94 % i doksysyklingruppen var symptomfrie (8). En systematisk oversikt over de randomiserte, kontrollerte forsøk, sidestiller effekten av penicillin og doksysyklin (9).

I 2007 ble 328 tilfeller av disseminert borreliose meldt til MSIS (10). Erythema migrans er ikke meldepliktig og forekomsten er ukjent. I Blekinge i Sverige anslår man årlig 5/10 000 innbyggere (11). Overført til norske forhold kan man regne med 6 000 tilfeller i Norges seks mest utsatte fylker bare i sommer. Å behandle disse pasientene med doksysyklin (eller amoksicillin) i stedet for penicillin øker påvirkningen av normalfloraen og risikoen for resistensutvikling.

Siden det økologisk beste antibiotikum bør brukes så lenge det kan forsvares klinisk, opprettholder vi penicillin som førstevalg ved erythema migrans og anbefaler allmennlegene i Norge å gjøre det samme. Ved disseminert borreliose er det enighet om behandling med bredspektret antibiotika.

1

Ljøstad U, Mygland Å. Lyme-borreliose hos voksne Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1175 – 8.

2

Wormser GP, Nadelman RB, Dattwyler RJ et al. Practice guidelines for the treatment of Lyme disease. The Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2000; 31 (suppl 1): 1 – 14.

3

Lebech A-M, Hansen K. Lyme borreliose – den hyppigste vektorbårne infektion i Danmark. Ugeskr Læger 2004; 166: 2431 – 3.

4

Institut for rationel farmakoterapi. www.irf.dk «Skovflåt»(24.6.2008).

5

Läkemedelsverket. Behandling av och profylax mot fästingöverförda infektioner. Information från Läkemedelsverket 1998; 9, nr.2.

6

Weber K. Aspects of Lyme borreliosis in Europe. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001; 20: 6 – 13.

7

Bennet L, Stiernstedt S, Berglund J et al. Penicillin V är förstahandsval vid behandling av erytema migrans. Läkartidningen 2006; 103: 1454 – 5.

8

Bennet L, Danell S, Berglund J. Clinical outcome of erythema migrans after treatment with phenoxymethyl penicillin. Scand J Infect Dis 2003; 35: 129 – 31.

9

Loewen PS, Marra CA, Marra F. Systematic review of the treatment of early Lyme disease. Drugs 1999; 57: 157 – 73.

10

MSIS-statistikk. www.msis.no (24.6.2008).

11

Bennet L, Halling A, Berglund J. Increased incidence of Lyme borreliosis in southern Sweden following mild winters and during warm, humid summers. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006; 25: 426 – 32.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler