Dag Berild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Berild

Dag Berild
15.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1417. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1417 skal det stå: Andreassen og medarbeidere skal ha honnør for at de offentliggjør en rapport … Videre skal det stå: Andreassen...
Dag Berild
12.10.2020
At a Norwegian local hospital, ciprofloxacin use deviated from therapeutic recommendations in more than nine out of ten patients. Doctors must comply more closely with guidelines for antibiotic use...
Dag Berild
12.10.2020
Ved et norsk lokalsykehus ble ciprofloksacin brukt i strid med terapianbefalinger hos flere enn ni av ti pasienter. Leger må bli flinkere til å følge retningslinjer for bruk av antibiotika...
Erik Koldberg Amundsen, Thea Kamillia Moholt, Mariken Meyer, Jon Birger Haug, Dag Berild
12.08.2020
Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitoninmålinger kan redusere forbruket av antibiotika ved noen tilstander. Prokalsitonin (PCT) er et protein på 116 aminosyrer som utskilles fra diverse vev som...
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland, Dag Berild
08.04.2019
Vi setter pris på at Per Bjark har kommentert ( 1 ) studien vår fra 2017. Vi er enige om at det er viktig å ta klinikeres erfaringer på alvor. I møte med den enkelte pasient kan det være utfordrende...
Andrea Gran Berild, Didrik Erichsen, Dag Berild
26.11.2018
Pneumonia is a frequent admission diagnosis in Norwegian hospitals. Incidence, morbidity and mortality have been shown to increase with age and other risk factors, such as comorbidity ( 1 ). In cases...
Andrea Gran Berild, Didrik Erichsen, Dag Berild
26.11.2018
Pneumoni er en hyppig innleggelsesdiagnose i norske sykehus. Både insidens, morbiditet og mortalitet er vist å stige i takt med alder og andre risikofaktorer, eksempelvis komorbiditet ( 1 ). Ved...
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland, Dag Berild
24.01.2017
Lyme disease is a vector-borne zoonosis that is caused by infection with the spirochete Borrelia burgdorferi following a tick bite ( 1 ). Early localised disease manifests as erythema migrans, and...
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland, Dag Berild
19.01.2017
Borreliose er en vektorbåren zoonose som kan forårsakes av smitte med spirocheten Borrelia burgdorferi etter flåttbitt ( 1 ). Tidlig lokalisert sykdom inkluderer erythema migrans, og omkring...
Marianne Bjerva*, Dag Berild, Dag Jacobsen
19.01.2017
En mann i 50-årene med mekanisk aortaklaff ble gjentatte ganger vurdert poliklinisk grunnet smerter fra venstre legg samt en episode med kortvarig synsnedsettelse. Riktig diagnose ble ikke stilt før...
Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk, Dag Berild, Per Hjortdahl, Arne Fetveit
14.08.2008
I en oversiktsartikkel om borreliose i Tidsskriftet nr. 10/2008 anbefalte Unn Ljøstad & Åse Mygland doksysyklin eller amoksicillin til pasienter med erythema migrans ( 1 ). Anbefalingene er...
Dag Berild
14.02.2008
Bruk av makrolider er den viktigste enkeltfaktoren for utvikling av resistens. Norske leger bør redusere forskrivning av makrolider. I en belgisk studie ble friske forsøkspersoner randomisert til...
Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Per Hjortdahl, Dag Berild, Morten Lindbæk
23.10.2008
Siden 2000 har resistensmønsteret hos norske bakterier og bakteriefloraen hos norske pasienter endret seg. Større reiseaktivitet og innvandring har ført til økt import av resistente bakterier, blant...
Dag Berild, Jon Birger Haug
23.10.2008
Antibiotika er den medikamentgruppen som har bidratt til å redde flest liv og anses derfor som en av moderne medisins største landevinninger. Suksessen med antibiotika ved alvorlige infeksjoner har...
Gunnar Skov Simonsen, Jan Erik Berdal, Arnfinn Sundsfjord, Dag Berild
23.09.2004
I Tidsskriftet nr. 10/2004 ( 1 ) var det en omtale av en studie publisert i BMJ der Paul og medarbeidere konkluderer med at det ikke kan anbefales å bruke en kombinasjon av et aminoglykosid og et...
Tore Tobiassen, Dag Berild, Per Hjortdahl
10.10.2002
I den industrialiserte verden øker antall eldre personer. I Norge vil andelen menn over 85 år øke med 53 % og andelen kvinner over 85 år med 25 % frem til år 2020 (1). Dette vil medføre en markert...
Dag Berild, Morten Lindbæk
20.11.2002
Stort forbruk av antibiotika har ført til et globalt problem med antibiotikaresistente bakterier (1). I Norden har disse problemene til nå vært små, men de siste ti årene har det vært epidemier med...
Dag Berild
23.08.2016
For første gang publiseres det en artikkel om et dødsfall i Norge på grunn av antibiotikaresistens. Hennig Onarheim og medarbeidere beskriver i dette nummer av Tidsskriftet en pasient som døde fordi...
Dag Berild
23.08.2016
Published for the first time: an article on a death in Norway due to resistance to antibiotics. In this edition of the Journal of the Norwegian Medical Association, Hennig Onarheim et al. describe a...
Ann Katarina Tonde, Dag Berild
10.01.2012
A previously healthy Norwegian-Pakistani woman in her late 20s was hospitalised because of listlessness. She had had pain lower back pain for a year and had herself discovered a lump in her flank. On...