Morten Lindbæk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Lindbæk

Paul Christoffer Lindemann, Karianne Wiger Gammelsrud, Iren Høyland Löhr, Per Espen Akselsen, Morten Lindbæk, Arnfinn Sundsfjord
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
Bjørg Elise Tønnesen Dysthe, Gjertrud Lødøen, Maria Romøren, Morten Lindbæk
19.02.2018
Klamydia er utbredt blant ungdom. Lokalt smittevernarbeid, evaluering av tiltak og oppfølging av lokal statistikk er vesentlig, noe denne historien fra Bærum kommune illustrerer. Genital klamydia (...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
21.03.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 357 – 61 I Tidsskriftet nr. 5/2017 skal det på s. 360, 2. spalte, i begynnelsen av første avsnitt stå: Mens ciprofloksacin er et førstevalgsmedikament ved behandling...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Residents in nursing homes have a higher risk of developing infections that require antibiotic treatment than elderly people living at home ( 1 ). Antibiotics are also used to prevent infections, for...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Beboere i sykehjem har større risiko for å utvikle infeksjoner som krever behandling med antibiotika enn hjemmeboende eldre ( 1 ). Antibiotika brukes også for å forebygge infeksjoner, for eksempel...
Ivar Skeie, Mette Brekke, Morten Lindbæk, Helge Waal
01.02.2007
Legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige ble innført som landsdekkende behandlingstilbud i 1998. Behandlingen er tverrfaglig og involverer både den kommunale helse- og sosialtjenesten (...
Morten Lindbæk
15.11.2007
Leger bør fortsatt ha en restriktiv praksis for bruk av antibiotika blant småbarn Antibiotikaresistente bakterier er fortsatt et lite problem i Norden. De siste tiårene har vi imidlertid hatt...
Anders Bærheim, Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk
18.12.2008
Screening og behandling av asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet omtales nå i to nasjonale faglige retningslinjer. Begge er utgitt av Helsedirektoratet ( 1 , 2 ). Anbefalingen i...
Sarah Frandsen Gran, Anja Maria Lyche Brænd, Morten Lindbæk
06.11.2008
I 10. semester ved Universitetet i Oslo har medisinstudentene en allmennmedisinsk praksisperiode på seks uker, der de får undervisning av veileder en til en. Dette er studentenes viktigste...
Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk, Dag Berild, Per Hjortdahl, Arne Fetveit
14.08.2008
I en oversiktsartikkel om borreliose i Tidsskriftet nr. 10/2008 anbefalte Unn Ljøstad & Åse Mygland doksysyklin eller amoksicillin til pasienter med erythema migrans ( 1 ). Anbefalingene er...
Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Per Hjortdahl, Dag Berild, Morten Lindbæk
23.10.2008
Siden 2000 har resistensmønsteret hos norske bakterier og bakteriefloraen hos norske pasienter endret seg. Større reiseaktivitet og innvandring har ført til økt import av resistente bakterier, blant...
Morten Lindbæk, Ivar Skeie, Johanne Sundby, Elisabeth Swensen, Einar Zwaig
11.06.2009
Svein Arne Riis døde 2.5. 2009 etter lang tids sykdom, 58 år gammel. Han var fra Fredrikstad, og spesialiserte seg i indremedisin og lungemedisin som han praktiserte ved sykehusene i Bodø, Sarpsborg...
Sverre Rørtveit, Erlend Tolaas, Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk
12.03.2009
Når det gjeld bruk av lokalt fusidin, er retningslinjene for antibiotikabruk i allmennpraksis ( 1 ) identiske med tilrådingane frå Legemiddelverket si ekspertgruppe for impetigo ( 2 ). Lise Kragøe...
Anja Maria Lyche Brænd, Sarah Frandsen Gran, Morten Lindbæk
24.08.2006
I 10. semester er medisinstudentene ved Universitetet i Oslo utplassert i allmennpraksis på Sørlandet og Østlandet i seks uker. Praksisperioden er en viktig del av undervisningen i dette semesteret...
Morten Lindbæk
09.09.2004
At det eksisterer et stort påtrykk om å få forskrevet antibiotika til febersyke barn, er en myte. Snarere er det slik at mange foreldre har en restriktiv holdning til antibiotikabruk Problemer...
Morten Lindbæk, Kari J. Kværner
09.09.2004
Akutt otitis media er en infeksjon i mellomørets slimhinner karakterisert ved plutselig innsettende øresmerter, med eller uten ledsagende feber ( 1 ). Otoskopi viser kraftig injisert, fortykket og...
Morten Lindbæk, Erling Thom, Per Fuglerud, Per Hjortdahl
16.12.2004
I norsk allmennpraksis møter man pasienter med sår hals i ca. 1 – 2 % av alle konsultasjoner ( 1 ). Det er mange årsaker til sår hals, men i utgangspunktet er det bare halsinfeksjoner med gruppe A-...
Bjørnar Nyen, Morten Lindbæk
19.02.2004
Ifølge fastlegeforskriften § 6.3 ( 1 ) skal fastlegen i sin åpningstid innrette sin praksis slik at øyeblikkelig hjelp-trengende kan mottas og vurderes. Legevakten fungerer også som sikkerhetsnett og...
Morten Lindbæk, Karl W. Wefring, Erik Grangård, Knut Øvsthus
30.04.2003
Asthma bronchiale regnes som en inflammatorisk sykdom karakterisert ved gjentatte episoder med luftveisobstruksjon ( 1 ). Årsaken til og forløpet av sykdommen er forskjellig, og behandlingen må...
Audun Dyrdal, Morten Lindbæk
23.01.2003
Kardiovaskulære sykdommer forekommer hyppig ( 1 ), i økende grad ( 2 ) og ledsages av høyt blodtrykk ( 3 ). Blodtrykk blir tradisjonelt målt på legekontoret ( 1 ), men usikkerhet omkring denne...