Hvor mange har diabetes mellitus i Norge?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Målsettingen med undersøkelsen var å kombinere data fra ulike studier for å estimere forekomsten av diabetes i Norge.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . Vi brukte data fra en landsdekkende registrering av type 1-diabetes for aldersgruppen < 30 år. Data for øvrige aldersgrupper kom fra ni regionale undersøkelser, hvorav seks var repeterte. Vi estimerte gjennomsnittlig prevalens for kjent diabetes basert på spørreskjema. Data om udiagnostisert diabetes ble hentet fra to norske og enkelte utenlandske undersøkelser.

  Resultater

  Resultater

  . Kjønns- og aldersjustert prevalens av kjent diabetes ble estimert til 2,3 %. Prevalensen økte sterkt med alder, for eksempel til ca. 8 % i aldersgruppen 70 – 79 år. For aldersgruppen >=30 var prevalensen 3,4 %. Økning i prevalensen av kjent diabetes over tid ble estimert til 1,4 % per kalenderår for aldersgruppene >= 30 år, med stor variasjon mellom grupper. Antallet med udiagnostisert diabetes kan være nesten like stort som antallet med diagnostisert diabetes i aldersgruppen >= 30 år, men dette er usikkert.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . Sannsynligvis har ca. 90 000 – 120 000 mennesker diagnostisert diabetes i Norge. Nesten like mange kan tenkes å ha uoppdaget diabetes. Vi anbefaler at det gjøres befolkningsrepresentative undersøkelser med peroral glukosetoleransetest.

  Abstract

  Background.

  Our aim was to combine several regional studies in order to estimate the prevalence of diabetes in Norway.

  Material and methods.

  We used data from a nation-wide registration of type 1 diabetes in the age group < 30 years. Data for other age groups were taken from nine regional surveys, of which six were repeated. The average prevalence of known diabetes based on self-administered questionnaires was estimated. Data on previously undiagnosed diabetes were available from two Norwegian studies and from other countries.

  Results.

  The sex and age standardised prevalence of «known» diabetes (all age groups) was estimated at 2.3 %, increasing with age to approximately 8 % among the 70 to 79-year-olds. The prevalence was 3.4 % among those aged >=30 years. The estimated increase in prevalence of known diabetes over time was 1.4 % per calendar year, with variation between sub-groups. The number of unknown cases may be nearly equal to the number of known cases in the age-groups >=30years, but this is uncertain.

  Interpretation.

  There are probably about 90 000 to 120 000 people with diagnosed diabetes in Norway. Nearly as many may have undiagnosed diabetes, but this is uncertain. Studies representative of the Norwegian population using the oral glucose tolerance test are needed.

  Main findings

  Hovedbudskap

  • 90 000 – 120 000 mennesker i Norge har diagnostisert diabetes

  • Europeiske studier antyder at like mange kan ha udiagnostisert diabetes

  • Forekomst av udiagnostisert diabetes i Norge er dårlig kartlagt, og vi anbefaler nye undersøkelser med fastende glukose eller glukosetoleransetest

  Artikkel
  Innledning

  Diabetes mellitus er en gruppe tilstander med ulike årsaksforhold som karakteriseres ved høy konsentrasjon av glukose i blodet som følge av sviktende insulinsekresjon eller insulinvirkning, eller en kombinasjon av disse to mekanismene (1). Nedsatt insulinfølsomhet i kombinasjon med redusert insulinsekresjon er kjennetegnet ved type 2-diabetes, som er mest utbredt. Type 1-diabetes karakteriseres ved en autoimmun sykdomsprosess der de insulinproduserende betacellene i pancreas ødelegges. En rekke andre undergrupper er definert, og flere vil sannsynligvis bli definert i fremtiden (1). Behandling av diabetes og assosierte komplikasjoner krever en betydelig andel av helsevesenets ressurser.

  Forekomsten av både type 1- og type 2-diabetes øker i mange land, inkludert Norge (2, 3), men det er flere problemer forbundet med estimering av nasjonal prevalens. De viktigste er manglende standardisering av prøvetaking og diagnostiske kriterier, utvalg som ikke er landsrepresentative og ufullstendig deltakeroppslutning. Til tross for at det i Norge er gjennomført store helseundersøkelser i de fleste fylker, finnes ikke enkeltundersøkelser som er representative for hele befolkningen. Inntil nylig fantes det ikke data fra Oslo. Det er godt dokumentert at udiagnostisert diabetes er vanlig i andre land. Spørreundersøkelser bør derfor kompletteres med måling av glukosekonsentrasjon i fastende blodprøver. WHO anbefaler at det brukes peroral glukosetoleransetest i epidemiologiske undersøkelser. Med ett unntak har glukosetoleransetest ikke blitt brukt som primær diagnostisk metode i befolkningsbaserte undersøkelser i Norge. Målsettingen med denne artikkelen var å benytte tilgjengelige data fra ulike undersøkelser for å komme frem til et rimelig estimat av diabetesforekomst i Norge.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Vi har basert oss på insidensrater fra et landsdekkende diabetesregister for type 1-diabetes for aldersgrupper under 30 år (4, 5). Dette har tilnærmet komplett dekning i hele landet. Insidensrater finnes for aldersgruppen under 15 år for perioden 1973 – 82 og kontinuerlig siden 1989, og for aldersgruppen 15 – 29,9 år for perioden 1978 – 82.

  Data for forekomst av kjent diabetes i aldersgruppene over 30 år kommer fra befolkningsbaserte undersøkelser i fylker eller kommuner samt fra en landsdekkende undersøkelse av kvinner, til sammen ni ulike undersøkelser, hvorav seks er gjort to eller flere ganger i samme område. Tabell 1 (e-tab 1) gir en oversikt over undersøkelsene som er med i beregningene.

  Tabell 1

  Undersøkelser brukt i beregninger av diabetesforekomst i aldersgruppene >= 30 år

  Undersøkelse¹

  Tidspunkt

  Område

  Aldersgrupper (år)

  Metoder²

  Deltaker-oppslutning (%)

  Antall undersøkt

  Antall med kjent diabetes³

  Referanse

  HUNT I

  1984/6

  Nord-Trøndelag

  20+

  Spørreskjema + glukose

  90

  76 885

  2 242

  (2)

  HUNT II

  1995/7

  Nord-Trøndelag

  20+

  Spørreskjema

  71

  65 599

  2 114

  (2)

  Tromsø-undersøkelsen

  1994/5

  Tromsø kommune

  25 – 99

  Spørreskjema

  77

  27 159

  513

  (8)

  Tromsø-undersøkelsen

  2001

  Tromsø kommune

  30 – 91

  Spørreskjema

  78

  8 128

  339

  (8)

  Eigersund-undersøkelsen I

  1992

  Eigersund kommune

  Alle

  Oppsøking av tilfeller

  100 (?)

  12 495

  223

  (9)

  Eigersund-undersøkelsen II

  1998

  Eigersund kommune

  Alle

  Oppsøking av tilfeller

  100 (?)

  13 045

  299

  Hordaland I

  1992/3

  Hordaland

  40 – 2, 65 – 7

  Spørreskjema

  73

  17 527

  294

  (7)

  Hordaland II (HUSK)

  1997/9

  Hordaland

  40 – 8, 72 – 4

  Spørreskjema

  67

  25 432

  457

  (7)

  Kvinner og kreft

  1991/2

  Hele Norge

  34 – 49

  Spørreskjema

  57

  56 289

  418

  (10)

  Kvinner og kreft

  1996/7

  Hele Norge

  40 – 74

  Spørreskjema

  56

  37 390

  869

  (10)

  Kvinner og kreft

  1998/9

  Hele Norge

  40 – 59

  Spørreskjema

  82

  36 217

  446

  (10)

  SHUS/Oppland III

  1986

  Oppland

  20 – 69

  Spørreskjema

  ca. 90

  34 418

  449

  (7)

  OPPHED

  2001

  Oppland

  30,40,45,60,75

  Spørreskjema

  55

  5 986

  144

  (7)

  OPPHED

  2000/1

  Hedmark

  30,40,45,60,75

  Spørreskjema

  57

  6 248

  213

  (7)

  MoRo

  2000

  Romsås/Furuset

  30 – 67

  Spørreskjema + glukose

  48

  2 950

  122

  (11)

  HUBRO

  2000

  Oslo

  30,40,45,59 – 60, 75 – 6

  Spørreskjema

  46

  18 770

  589

  (7)

  [i]

  [i] ¹  HUNT: Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag; HUSK: Helseundersøkelsene i Hordaland; SHUS: Statens helseundersøkelser; OPPHED: Helseundersøkelsene i Oppland og Hedmark; MoRo: Mosjon på Romsås; HUBRO: Helseundersøkelsene i bydeler i Oslo

  ²  I alle helseundersøkelsene ble det målt ikke-fastende glukose, men dette er ikke brukt her unntatt hvis man fulgte opp med fastende prøver eller glukosetoleransetest

  ³  Fra spørreskjema: Har du diabetes (sukkersyke)? (ja/nei), bortsett fra i Eigersund

  Helseundersøkelsene utført av Statens helseundersøkelser (nå Nasjonalt folkehelseinstitutt) i samarbeid med andre institusjoner er beskrevet i et temanummer av tidsskriftet Norsk epidemiologi (6) og på Internett (7, 8). Vi baserte oss primært på spørreskjema, der deltakere ble spurt om de har diabetes (sukkersyke).

  I 1992 ble det gjort forsøk på å identifisere alle med diabetes i Eigersund kommune (9). Dette ble repetert i 1998 (S. Skeie, upubliserte data).

  Kvinner i utvalgte aldersgrupper i Norge ble invitert til å delta i en undersøkelse av kreft (Kvinner og Kreft) i flere runder i 1990-årene (10). Opplysninger om kjent diabetes ble innhentet med spørreskjema.

  Udiagnostisert diabetes

  Udiagnostisert diabetes

  I en understudie av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT I) brukte man peroral glukosetoleransetest for dem som var >= 70 år og bodde i Verdal kommune (2). I undersøkelsen Mosjon på Romsås (MoRo) innkalte man personer med ikke-fastende serum-glukose >= 6,1 mmol/l til å ta fastende blodprøve. Blant dem som møtte til fastende prøve ble nyoppdaget diabetes definert som enten serum-glukose >= 7,0 mmol/l eller Hb A1c > 6,4 %. Hvis noen ikke møtte til fastende prøve, ble verdier >= 11,1 mmol/l i den ikke-fastende prøven definert som diabetes (tre personer) (11). I tillegg baserte vi oss på undersøkelser gjort i 1990-årene i ti andre europeiske land hvor man hadde brukt glukosetoleransetest for å diagnostisere diabetes (12). De utenlandske undersøkelsene dekker primært urbane befolkninger, og er strengt tatt ikke representative for sine respektive land.

  Dataanalyse

  Dataanalyse

  Prevalensen av kjent diabetes i en gitt kjønns- og aldersgruppe ble beregnet fra antallet som svarte ja på spørsmålet om de har diabetes (sukkersyke) dividert med antallet som har svart på spørsmålet. Gjennomsnittet for alle undersøkelsene bergnes ved å summere teller og nevner over alle undersøkelser. Fordi enkelte undersøkelser bare inkluderte utvalgte aldersgrupper måtte vi bruke spesielle bergninger for disse. En detaljert beskrivelse av dataanalysen vises i e-ramme 1.

  Ramme 1

  Dataanalyse

  Fra insidens til prevalens for type 1-diabetes

  Fra insidensrater for type 1-diabetes beregnet vi kumulativ insidens inntil hvert hele år i alder ved formelen [1-e-(insidensrate) · alder i år]. Prevalenser i tiårs aldersgrupper ble beregnet som gjennomsnittet av kumulative insidenser for alle enkeltår (antar konstant insidensrate og at dødeligheten i disse aldersgruppene er neglisjerbar).

  Intra-/ekstrapolering ved utvalgte aldersgrupper

  I helseundersøkelsene av 30-, 40-, 45-, 60- og 75-åringer (Helseundersøkelsene i bydeler i Oslo (HUBRO), Hedmark og Oppland) har vi intra-/ekstrapolert og estimert prevalenser i mellomliggende aldersgrupper ved å anta lineær sammenheng og bruke estimatet for midtpunktet i tiårs aldersgruppene 30 – 39, 40 – 49, 60 – 69 og 70 – 79 år for å skalere disse i forhold til aldersgruppene i de andre undersøkelsene. For Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) brukte vi denne metoden for aldersgruppene 40 – 49 og 70 – 79 år.

  Da disse undersøkelsene (HUSK, HUBRO, Oppland og Hedmark) ble tatt med i beregning av gjennomsnittlig prevalens med konfidensintervall brukte vi antallet fra nærmeste aldersgruppe og justerte antallet tilfeller for å skalere prevalensestimatet til de respektive tiårs aldersgrupper.

  Ukjent diabetes som prosent andel av totalprevalens

  Gjennomsnittet i hver kjønns- og aldersgruppe ble beregnet med lik vekt til alle undersøkelsene. Totalprevalensen kan regnes ut med formelen: totalprevalens = kjent diabetes/[1-(nyoppdaget som andel av totalprevalens)].

  Utregning av prosentvis endring per år i prevalens og vekter basert på varians

  Prosentvis endring per år=

  = (= estimati ), der p₁ er andel med diabetes i første undersøkelse, p₂ er andel med diabetes i andre undersøkelse og delta-t er antall år mellom de to undersøkelsene, og i definert undersøkelsessted, alder og kjønn. Vekter til hvert undersøkelsessted utledes fra den inverse av variansen til uttrykket over, wi = 1/Var [estimati ]. For å utlede en formel for variansen er det enklest å ta utgangspunkt i (p₂ – p₁)/p₁, som kan skrives om til (p₂/p₁) – 1. Dette har form som en relativ risiko (konstanten 1 bidrar ikke til variansen). Variansen til p₂/p₁ estimeres ved:

  der n₁ og n₂ er totalt antall deltakere i henholdsvis første og andre undersøkelse. I uttrykket for prosentvis endring per år har vi i tillegg multiplisert med 100 og dividert med antall år mellom undersøkelsene (delta-t). Variansen til prosentvis endring per år får vi da ved å multiplisere variansen for p₂/p₁ med 100²/delta-t².

  Veid gjennomsnitt av prosentvis endring per år = .

  Fra seks repeterte undersøkelser beregnet vi prosentvis endring i prevalens per år i hver kjønns- og aldersgruppe, og gjennomsnittet over alle undersøkelsene. Detaljer er beskrevet i e-ramme 1.

  Kun MoRo og HUNT I hadde brukbar informasjon om nyoppdaget diabetes, og vi kombinerte dette med europeiske data (12).

  Resultater

  Resultater

  Aldersgrupper 0 – 29 år

  Aldersgrupper 0 – 29 år

  Selv om insidensraten for type 1-diabetes blant barn har økt noe siden 1970-årene (4), har den vært stabil i 1990-årene (G. Joner, upubliserte data). Basert på tilgjengelige data har vi for enkelthets skyld antatt en gjennomsnittlig insidensrate på 20/100 000 for alle aldersgrupper < 30 de siste 30 år. Estimerte prevalenser i tiårs aldersgrupper vises i tabell 2.

  Tabell 2

  Estimert prevalens av diabetes i Norge for personer under 30 år

  Aldersgrupper (år)

  Prevalens (%)¹

  Kvinner

  0 – 9

  0,1

  10 – 19

  0,3

  20 – 29

  0,5

  Menn

  0 – 9

  0,1

  10 – 19

  0,3

  20 – 29

  0,5

  Totalt

  0,3

  [i]

  [i] ¹  Avrundet gjennomsnittstall, beregnet via kumulative insidensrater

  Aldersgrupper 30 år og eldre

  Aldersgrupper 30 år og eldre

  Ni undersøkelser gjennomført fra 1996 til 2001 bidrog med omtrent 180 000 undersøkte og mer enn 5 000 som svarte at de har diabetes. Prevalens av kjent diabetes i aldersgrupper >= 30 år vises i tabell 3. Kjønns- og aldersjustert prevalens i denne gruppen ble estimert til 3,4 %. For hele befolkningen blir kjønns- og aldersjustert prevalens 2,3 %, svarende til ca. 100 000 personer.

  Tabell 3

  Prevalens ( %) av kjent diabetes i ni nyere undersøkelser i Norge

  Aldersgrupper (år)

  Eigersund 1998

  Tromsø 2001

  HUNT¹ 1995/7

  Kvinner og kreft 1996/9²

  HUSK3, 4 1997/9

  Oppland⁴ 2001

  Hedmark⁴ 2000/1

  HUBRO4, 5 2000

  MoRo⁶ 2000

  Gjennomsnittlig diabetesprevalens (%)⁷ og 95 % KI

  Kvinner

  30 – 39

  0,4

  0,7

  0,2

  0,6

  1,0

  1,5

  0,7 (0,6 – 0,9)

  40 – 49

  1,0

  1,1

  1,0

  1,0

  1,0

  1,7

  1,6

  2,0

  4,0

  1,1 (1,0 – 1,2)

  50 – 59

  2,4

  2,0

  2,1

  1,8

  -

  4,2

  1,9 (1,8 – 2,0)

  60 – 69

  4,3

  4,2

  4,2

  2,2

  4,8

  6,6

  4,1

  4,9⁸

  3,2 (3,1 – 3,5)

  70 – 79

  9,6

  7,3

  9,1

  6,3

  6,6

  6,3

  8,6

  5,1

  7,6 (7,1 – 8,1)

  80+

  13,1

  10,6⁹

  12,4

  12,4 (11,1 – 13,7)

  Menn

  30 – 39

  0,5

  0,4

  0,7

  1,0

  1,0

  1,1

  1,5

  0,8 (0,6 – 1,0)

  40 – 49

  1,6

  1,8

  1,3

  1,4

  2,2

  3,3

  3,0

  3,0

  1,8 (1,6 – 1,9)

  50 – 59

  3,8

  3,9

  3,1

  7,3

  3,5 (3,1 – 3,9)

  60 – 69

  6,0

  4,9

  5,0

  4,6

  7,7

  6,9

  9,6⁸

  5,7 (5,3 – 6,2)

  70 – 79

  10,9

  7,2

  8,4

  7,7

  5,8

  9,9

  8,8

  8,3 (7,7 – 8,9)

  80+

  13,6

  13,3⁹

  11,1

  11,5 (10,0 – 13,1)

  Totalt prevalensestimat for menn og kvinner 30 år og eldre, alders- og kjønnsjustert til Norges befolkning 2002: 3,410

  [i]

  [i] ¹  Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag

  ²  Der en aldersgruppe var representert i både 1996/7 og 1998/9, brukte vi gjennomsnittet av de to prevalensene. Eldste aldersgruppe var 70 – 74 år

  ³  Helseundersøkelsene i Hordaland

  ⁴  Estimater skalert til aldersgrupper basert på lineær intra-/ekstrapolering

  ⁵  Helseundersøkelsene i bydeler i Oslo

  ⁶  Mosjon på Romsås

  ⁷  Summen av alle med diabetes dividert med summen av alle som svarte per kjønns- og aldersgruppe over alle undersøkelser (x100)

  8  Mosjon på Romsås (MoRo): 60 – 67 år

  ⁹  Tromsø: 80 – 89 år

  10  Separat for kvinner ble gjennomsnittlig aldersjustert prevalens 3,3 %, og for menn ble den 3,6 %

  Undersøkelsene fra Hedmark og Oslo viste høyere prevalenser enn de andre. Variasjonen mellom undersøkelsene var klart statistisk signifikant (etter justering for kjønn og alder). Som ventet økte prevalensen sterkt med økende alder. Kvinner hadde gjennomgående lavere prevalens enn menn, gjennomsnittlig aldersjustert prevalens 3,3 %, sammenliknet med 3,6 % for menn. Kjønnsforskjellene varierte noe mellom aldersgrupper og undersøkelser.

  Har prevalensen av kjent diabetes økt i 1990-årene?

  Har prevalensen av kjent diabetes økt i 1990-årene?

  Prosentvis endring i prevalens av kjent diabetes per år i aldersgruppene >= 30 år vises i tabell 4. Endringsratene varierte mellom aldersgrupper og undersøkelser. Det ble estimert et kjønns- og aldersjustert gjennomsnitt på 1,4 % årlig økning i prevalens av kjent diabetes. Økningen ser ut til å være sterkest blant menn i aldersgruppen 40 – 60 år.

  Tabell 4

  Prosentvis endring i diabetesprevalens per kalenderår i ulike aldersgrupper fra repeterte helseundersøkelser

  Alder (år)

  Eigersund 1992 – 8

  Tromsø 1994/5 – 2001

  HUNT 1984/6 – 95/7

  Oppland 1986 – 2001

  Hordaland 1992/3 – 1997/9

  Kvinner og kreft 1991/2 – 1996/9

  Veid gjennomsnitt¹

  Kvinner

  30 – 39

  –8,3

  5,7

  – 4,3

  –3,7

  40 – 49

  0,5

  8,8

  5,0

  13,9

  2,0

  3,6

  5,1

  50 – 59

  9,5

  7,3

  0,3

  -

  1,1

  60 – 69

  6,7

  1,6

  –0,8

  1,9

  4,9

  0,1

  70 – 79

  5,2

  –0,6

  –0,7

  –0,7

  80+

  4,1

  3,1

  –0,5

  0,0

  Menn

  30 – 39

  – 4,7

  –5,1

  3,0

  7,9

  0,1

  40 – 49

  29,0

  7,3

  2,9

  8,0

  –2,4

  3,3

  50 – 59

  8,6

  16,3

  5,3

  6,1

  60 – 69

  6,0

  3,4

  1,5

  3,6

  1,0

  1,8

  70 – 79

  1,6

  1,0

  1,3

  1,3

  80+

  2,2

  12,3

  –0,4

  –0,2

  Totalgjennomsnitt, kjønns- og aldersstandardisert til den norske befolkningssammensetningen 2002 (>= 30 år)

  1,4²

  [i]

  [i] ¹  Tallene fra hver undersøkelse er veid i gjennomsnittet slik at presise estimater (store undersøkelser) får mer vekt. Vekten er beregnet ut fra den inverse av variansen for prosentvis endring i prevalens, og skalert slik at vektene summeres til 1,0

  ²  Separat for kjønnene blir aldersjustert endring 0,4 % per år for kvinner og 2,5 % per år for menn

  Udiagnostisert diabetes

  Udiagnostisert diabetes

  Andelen av alle med diabetes med nyoppdaget sykdom var i overkant av 40 % for menn i MoRo, og 25 – 40 % hos kvinner. I Verdal var sykdommen nyoppdaget hos nesten 50 % av alle med diabetes (alder >= 70 år). Estimatene fra ti ulike undersøkelser i andre europeiske land lå på 30 – 60 % for de fleste grupper, og det var ingen klar sammenheng mellom alder og andel nydiagnostiserte blant dem 30 år eller eldre (12). Kjønns- og aldersjustert totalgjennomsnitt for aldersgruppene >= 30 år var 50 %. Dette antyder at det kan være like mange i befolkningen med udiagnostisert som med diagnostisert diabetes. Resultatene for alle undersøkelsene vises i tabell 5.

  Tabell 5

  Prevalens av nyoppdaget diabetes ved screening som prosentandel av totalprevalens ulike europeiske undersøkelser¹

  Alder (år)

  HUNT I/ Verdal 1985/7

  MoRo 2000²

  Sverige

  Finland

  Oulu, Finland

  Hoorn, Holland

  Newcastle, UK

  Polen

  Cremona, Italia

  Viva, Spania

  Catalonia, Spania

  Guia, Spania

  Gjennom-snitt

  Kvinner

  30 – 39

  25

  0

  33

  77

  45,1

  40 – 49

  25

  66

  79

  65

  72

  43

  46

  65

  27

  54,1

  50 – 59

  40

  75

  50

  68

  63

  36

  26

  51

  18

  39

  46,6

  60 – 69

  28

  69

  44

  60

  76

  57

  28

  59

  31

  25

  47,6

  70 – 79

  47

  37

  50

  59

  51

  36

  27

  43,7

  80+

  48

  53

  17

  55

  44

  43,4

  Menn

  30 – 39

  38

  67

  87

  0

  63

  50,8

  40 – 49

  49

  72

  66

  77

  78

  22

  92

  63

  34

  61,4

  50 – 59

  42

  42

  67

  71

  81

  32

  76

  24

  33

  51,9

  60 – 69

  44

  56

  55

  65

  62

  84

  29

  59

  36

  33

  52,1

  70 – 79

  47

  17

  54

  75

  35

  31

  40

  42,6

  80+

  48

  56

  45

  0

  37,3

  Kjønns- og aldersjustert til Norges befolkning 2002

  49,7

  [i]

  [i] ¹  Alle de utenlandske undersøkelsene er beskrevet i (12), og kun de fra 1990-årene er tatt med. De representerer primært urbane befolkninger og er ikke nødvendigvis representative for sine respektive land

  ²  Mosjon på Romsås (MoRo) (11) brukte følgende definisjon av nyoppdaget diabetes: Alle med tilfeldig serum-glukose >= 6,1 mmol/l ble bedt om å møte til fastende prøve. Blant disse ble enten fastende serum-glukose >= 7,0 mmol/l eller Hb A1c verdier > 6,4 % definert som diabetes. Hvis noen ikke møtte til den fastende prøven, ble det definert som diabetes hvis de hadde ikke-fastende verdi >= 11,1 mmol/l (3 personer)

  Diskusjon

  Diskusjon

  Denne undersøkelsen inkluderte både upubliserte og tidligere publiserte data, og er den hittil mest omfattende oversikt over diabetesprevalens i Norge. Fordi det ikke i noen norske undersøkelser var brukt metoder som var optimale til vårt formål, måtte vi gjøre en rekke antakelser i våre beregninger, og resultatene må ses i lys av dette.

  Antakelsen om at all diabetes i aldersgruppene under 30 år er type 1-diabetes, fører sannsynligvis til en beskjeden underestimering av forekomsten av diabetes i denne aldersgruppen. Vårt estimat står i rimelig forhold til resultatene i denne aldersgruppen fra HUNT og Eigersund-studien.

  Det er vanskelig å undersøke validiteten til egenrapportert diabetes fordi man ofte ikke finner journaler for alle, og fordi journalene ikke nødvendigvis er riktige. En tidlig studie i Finnmark antydet til dels dårlig validitet (13), men senere studier fra Tromsø (14) og spesielt Nord-Trøndelag (2) antydet god validitet.

  På grunn av det store sammenslåtte datamaterialet blir den tilfeldige variasjonen i prevalensestimatet for kjent diabetes svært liten. Men vi må huske at dataene antyder regionale forskjeller og at flere regioner i Norge ikke er representert.

  Sammenlikner vi våre resultater med resultater fra andre land, finner vi at prevalensen av kjent diabetes er i samme størrelsesorden som i studier fra Sverige og Finland (12), men langt lavere enn resultater fra Glostrup, Danmark (15) og USA (16). I en studie fra Nord-Sverige fant man på den annen side langt lavere prevalenser enn våre estimater (17). Dette antyder at regionale forskjeller innen land og eventuelt metodeforskjeller kan være viktig.

  Vi har ikke skilt mellom type 1- og type 2-diabetes. Mange får type 1-diabetes i voksen alder, og deres sykdom kan lett feilklassifiseres som type 2. I HUNT ble sykdommen hos ca. 18 % av dem med kjent diabetes i aldersgruppen >= 20 år klassifisert som type 1. Av disse syntes omtrent halvparten å ha klassisk type 1, og den andre halvparten hadde såkalt latent autoimmun diabetes hos voksne (latent autoimmune diabetes in adults (LADA)) (K. Midthjell, personlig meddelelse).

  Forekomsten av ukjent diabetes er ikke godt dokumentert i Norge, men eksisterende resultater og europeiske undersøkelser antyder at dette kan utgjøre inntil halvparten av alle med diabetes. Feil i dette estimatet har stor innflytelse på totalestimatet for diabetesforekomst. Derfor bør man være forsiktig med å tolke dette inntil vi får sikrere data fra Norge.

  Øker forekomsten av kjent diabetes?

  Øker forekomsten av kjent diabetes?

  Flere studier viser at prevalensen av diabetes øker over tid i mange land, inkludert Norge (2, 3). Enkelte utenlandske studier, bl.a. fra Sverige (17), viser imidlertid liten eller ingen økning i prevalens over tid. Norske data antyder moderat økning i 1990-årene og stor variasjon mellom ulike studier og undergrupper. Derfor må resultatene tolkes med forsiktighet.

  Flere faktorer kan påvirke prevalensen av kjent diabetes, blant annet diagnostisk praksis i primærhelsetjenesten, befolkningens andel av etniske grupper med høy forekomst av type 2-diabetes samt dødelighet blant personer med diabetes. Hvis gjennomsnittlig levetid med diagnostisert diabetes øker over tid, vil prevalensen øke uten at antall av nye tilfeller per år (insidensraten) øker. Gjennomsnittlig levetid med kjent diabetes kan øke hvis diabetesdiagnosen stilles tidligere i sykdomsforløpet, eller ved at dødeligheten blant dem med diabetes reduseres, for eksempel på grunn av bedre behandling. I Norge vet vi lite om utviklingen av dødelighet blant personer med diabetes de siste årene (18). Det er grunn til å tro at den kraftige nedgangen i dødelighet av hjerteinfarkt i Norge i 1990-årene (19) også gjelder personer med diabetes.

  Studiene som er inkludert i denne artikkelen er neppe berørt av eventuell endring i diagnostisk praksis i primærhelsetjenesten som følge av nye anbefalte diagnostiske kriterier introdusert av WHO i 1998/9 (1) og adoptert av Norsk selskap for allmennmedisin i 2000 (20). På Romsås og Furuset er det en relativt stor andel av innvandrere som har høyere prevalens av type 2-diabetes enn etniske nordmenn. Diabetesprevalensen er også relativt høy blant etniske nordmenn i disse bydelene (A.K. Jenum, personlig meddelelse).

  Screening og forebygging av diabetes

  Screening og forebygging av diabetes

  Det er i dag ikke mulig å gi anbefalinger for forebygging av type 1-diabetes, men det er godt dokumentert at type 2-diabetes kan forebygges eller utsettes med livsstilsintervensjon blant personer med økt risiko for diabetes (21). Med de nye anbefalte grenseverdiene for blod-glukose identifiserer man til dels forskjellige individer avhengig av om man bruker fastende verdi eller resultatet av glukosetoleransetest, og prevalensen kan variere avhengig av hvilken diagnostiske test man bruker (15). Vi anbefaler at det gjøres befolkningsbaserte undersøkelser med fastende glukosemålinger og glukosetoleransetest i Norge for å kartlegge forekomst av kjent og ukjent diabetes i ulike grupper. Det bør diskuteres hvorvidt en epidemiologisk undersøkelse av diabetes skal være koblet til et forebyggende intervensjonsprogram.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Anslagsvis 90 000 – 120 000 mennesker har kjent diabetes i Norge i dag. Nesten like mange kan ha udiagnostisert diabetes, men vi trenger nye befolkningsrepresentative undersøkelser med bedre diagnostiske metoder.

  Norges Diabetesforbund tok initiativ til prosjektet. I tillegg til forfattene deltok Øystein Krüger, Inger Njølstad, Espen Bjertness, Anne Johanne Søgaard, Bernadette Kumar, Gerd Holmboe-Ottesen i et planleggingsmøte. Vi takker Aage Tverdal, Svetlana Skurtveit, Anne Johanne Søgaard og Sidsel Graff-Iversen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt for hjelp med tilgang på data fra helseundersøkelsene, og Sven Ove Samuelsen for hjelp med variansformler. Lars Christian Stene har postdoktor-stipend fra Norges forskningsråd.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Kåre Birkeland og Svein Skeie har mottatt reisestipend, prosjektstøtte og/eller foredragshonorar fra flere farmasøytiske firmaer som markedsfører antidiabetika.

  Oppgitte interessekonflikter: Se til slutt i artikkelen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media