Anne Karen Jenum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Karen Jenum

Anne Karen Jenum
13.04.2021
Good patient information, including a diabetes education course, is a patient right. Between 316 000 and 345 000 people in Norway are estimated to be living with diabetes. Of these, approximately 90...
Anne Karen Jenum
07.04.2021
God pasientinformasjon, også startkurs om diabetes, er en pasientrettighet. Mellom 316 000 og 345 000 personer i Norge anslås å leve med diabetes. Av disse har ca. 90 % type 2-diabetes, og ca. 60 000...
Tore Henriksen, Anne Karen Jenum, Hrafnkell B. Thordarson, Helene Oeding Holm, Hilde Beate Gudim, Kristian Folkvord Hanssen
12.06.2018
Bjørn Backe mener nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes vil føre til massiv sykeliggjøring av gravide, men argumentene han presenterer er allerede diskutert og veid i bakgrunnsmaterialet for de...
Anne Karen Jenum
04.10.2007
Sundar, T Familiens store helseleksikon 2. utg. 1 104 s, tab, ill. Oslo: Damm, 2007. Pris NOK 599 ISBN 978- 82-04-12174-5 Damms store medisinske leksikon fra 2001 er nå utgitt i ny utgave. Både...
Anne Karen Jenum, Sidsel Graff-Iversen, Randi Selmer, Anne-Johanne Søgaard
04.10.2007
I Norge økte hjerte- og kardødeligheten med 100 % blant menn og 50 % blant kvinner fra 1951 – 55 til 1970 ( 1 ). Dette ledet tidlig til forskningsaktivitet for å kartlegge individuelle risikofaktorer...
Sidsel Graff-Iversen, Anne Karen Jenum, Liv Grøtvedt, Berit Bakken, Randi M. Selmer, Anne Johanne Søgaard
04.10.2007
Hjerte- og karsykdom var årsak til 38 % av alle dødsfall i Norge i 2004 ( 1 ). For hjerteinfarkt er det vist nedgang både for dødelighet og sykelighet i aldersgrupper under 80 år ( 1 , 2 )...
Tor Claudi, John G. Cooper, Anne Karen Jenum
23.08.2007
Odd Erik Johansen konkluderer i et innlegg i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 med at pasienter med type 2-diabetes bør følges opp ved medisinske poliklinikker ( 1 ). Bakgrunnen for dette er en...
Tor Claudi, Wibeche Ingskog, John G. Cooper, Anne Karen Jenum, Marie Fjelde Hausken
20.11.2008
De siste 30 årene har prevalensen av diabetes økt betydelig både i Norge og i resten av verden ( 1 , 2 ). Helseministeren lanserte i 2006 en nasjonal diabetesstrategi for 2006 – 10, der data om...
Anne Karen Jenum
12.02.2009
Hawley, JA Zierath, JR. Physical activity and type 2 diabetes Therapeutic effects and mechanisms of action. 219 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 44 ISBN 978-0-7360-6479-8 Ifølge...
Siri Vangen, Anne Karen Jenum, Sidsel Graff-Iversen, Gro Idland
12.03.2009
Antall og andel eldre i befolkningen øker. Det nevnes imidlertid sjelden at majoriteten av eldre er kvinner. Helseutfordringene knyttet til en aldrende befolkning antas å sette inn for fullt fra ca...
Lars Christian Stene, Kristian Midthjell, Anne Karen Jenum, Svein Skeie, Kåre I. Birkeland, Eiliv Lund, Geir Joner, Grethe S. Tell, Henrik Schirmer
03.06.2004
Diabetes mellitus er en gruppe tilstander med ulike årsaksforhold som karakteriseres ved høy konsentrasjon av glukose i blodet som følge av sviktende insulinsekresjon eller insulinvirkning, eller en...
Anne Karen Jenum, Ann Kristin Ødegaard
03.03.2005
Samfunnsmedisinens fremtidige innhold, stilling og status i Norge er under utredning og debatt. Vi støtter forslagene om et utvidet samfunnsmedisinbegrep i samsvar med dagens behov og en mer...
John Graham Cooper, Tor Claudi, Kristian Jong Høines, Inger Lyngstad, Bjørn Gjelsvik, Gunnar Mouland, Normund Svoen, Anne Karen Jenum
03.05.2016
Etter en henvendelse fra Norsk forening for allmennmedisin har Kunnskapssenteret i Tidsskriftet nr. 5/2016 publisert en systematisk oversikt av effekten av bruk av skjema i oppfølging av diabetes i...