Nye referanseintervaller for sju serumenzymer

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra mai 2003 gjelder nye referanseintervaller for sju av de mest målte enzymer i serum.

  Ved måling av serumenzymer avhenger svaret mye av hvilken metode som anvendes. Ulike målemetoder for ett og samme enzym kan gi svært forskjellige svar. For å unngå dette problemet etablerte man i 1970-årene Nordisk rekommanderte metoder for de vanligst analyserte serumenzymene. Siden har de forskjellige bruksmetoder blitt satt til dette «nordiske» nivået.

  Ut fra samme tankegang har The International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) i løpet av de siste 20 årene utarbeidet tilsvarende referansemetoder for de åtte enzymene som hyppigst bestemmes i blodet (serum/plasma): alaninaminotranseferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT), kreatinkinase (CK), laktatdehydrogenase (LDH), alkalisk fosfatase (ALP), gammaglutamyltransferase (gamma-GT), amylase og pancreasamylase. Man er nå i Norden enige om en samlet overgang fra nordisk nivå til IFCC-nivå for enzymene. Dette krever endrede metoder og endrede svar for LDH, ALP og amylase/pancreasamylase, men uendrede metoder og uendrede svar for de øvrige enzymene.

  Før en slik metodeomlegging fant nordiske klinisk kjemikere det nødvendig å fremskaffe ajourførte referanseintervaller for alle enzymer. Nordisk forening for klinisk kjemi har derfor gjennomført det nordiske referanseintervallprosjektet (NORIP), hvor blodprøver tatt av 3 035 presumtivt friske personer over 17 år er blitt analysert på blant annet de nevnte åtte enzymer. Detaljert informasjon om prosjektet finnes på www.furst.no/norip/

  Norsk selskap for klinisk kjemi har nylig vedtatt at alle norske klinisk kjemiske laboratorier fra 5. mai skal benytte IFCC-forenlige målemetoder for sju av de åtte enzymmetodene og innføre referanseintervallene som ble funnet i det nordiske prosjektet. For ALP, pancreasamylase, total amylase og LDH er det nye metoder og helt nye grenser. For flere av de andre enzymene er øvre referensegrense noe høyere enn tidligere. Dette er særlig tilfelle for gamma-GT og i mindre grad ALAT. Endrede referansegrenser for CK vil komme på et senere tidspunkt og da sannsynligvis samtidig med at referansegrensene for 17 andre serumkomponenter justeres.

  De enkelte laboratorier vil gi separat melding om eksakt tidspunkt for overgangen, men meningen er at det skal foregå i løpet av mai i år. Referanseverdiene representerer kun, retningslinjer for beslutning.

  Les hele saken og se tabell over referanseintervaller på: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1305

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media