Kronisk lymfatisk leukemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I artikkelen beskrives symptomer, kliniske og laboratoriemessige funn og komplikasjoner i et uselektert,populasjonsbasert pasientmateriale. Videre drøfter vi om behandling med klorambucil og prednison var i overensstemmelsemed retningslinjene i handlingsprogrammet for kronisk lymfatisk leukemi i Norge. 224 pasienter med nyoppdaget kronisklymfatisk leukemi, hos 211 bekreftet med immunfenotyping, ble undersøkt og fulgt i gjennomsnittlig 16 måneder. Medianalder var 72 år og forholdet menn/kvinner 1,51. Diagnosen ble stilt på grunn av tilfeldig oppdaget leukocytose hos 75%,bare 22% hadde symptomgivende sykdom. 80% av pasientene var i sykdomsstadium A, 7,5% i stadium B og 12,5% i stadium C(Binets stadieinndeling). Det var sammenheng mellom avansert stadium og grad av lymfocytose, prosentandel lymfocytter ibeinmargsutstryk, WHOs funksjonsstatus, bakteriell infeksjon og sykdomsrelatert død. Insidensen av bakteriell infeksjonvar 64% i stadium C og 8,3% i stadium A. Mens 21% av pasientene i stadium C døde på grunn av infeksjon (sepsis ellerpneumoni), var det bare ett tilfelle av fatal infeksjon blant 196 pasienter i stadium A og B.

  Behandling med klorambucil, som ble startet hos 59 pasienter, var i overensstemmelse med retningslinjene ihandlingsprogrammet for 52 av dem. Indikasjon for prednison som angitt i handlingsprogrammet (autoimmun cytopeni),forelå derimot bare for 42% av 42 pasienter som fikk slik behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media