Forebygging av lårhalsbrudd i Oslo, Stovner bydel

Steihaug S, Nafstad P, Vikse R, Beier RM, Tangen T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I Stovner bydel er det siden 1990 gjennomført flere tiltak for å redusere fallskader blant eldre, blant annet er det gitt informasjon til eldre og til ansatte i eldreomsorgen om risikofaktorer for fall og om fallfeller i hjemmemiljøet. For å vurdere nytten av tiltakene har vi fulgt antall lårhalsbrudd blant bydelens befolkning og blant Oslos befolkning for øvrig. Forekomsten av lårhalsbrudd blant innbyggere over 66 år på Stovner falt fra 30/1000 i 1990 til 16/1000 i 1996, og for hele perioden var det en signifikant nedadgående tendens (p < 0,001). Tilsvarende reduksjon ble ikke registrert for resten av Oslo.

Vi mener det forebyggende arbeidet kan ha bidratt til reduksjonen i antall lårhalsbrudd, men det er vanskelig å skille mellom effekten av de forskjellige tiltakene. Verdien ligger trolig i sammenhengen mellom de ulike aktivitetene, og at de er blitt en del av det daglige arbeidet.

Anbefalte artikler