Pro-atrial natriuretisk faktor i plasma er prediktiv for klinisk status hos hjertesviktpasienter

Dickstein K, Larsen AI, Bonarjee V, Thoresen M, Aarsland T, Hall C Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hjertesvikt kjennetegnes av forhøyet fylningstrykk, strekk av atriene og påfølgende sekresjon av atrial natriuretisk faktor (ANF). Under sekresjonsprossesen spaltes ANF-molekylet i det fysiologisk aktive C-terminale fragmentet og et N-terminalt fragment. Det N-terminale fragmentet, som vanligvis kalles pro-ANF, er mest stabil og lettest å analysere. Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge forholdet mellom pro-ANF og klinisk status.

Pro-ANF-verdier ble målt hos 202 polikliniske pasienter med hjertesvikt. Pro-ANF viste en sterkere korrelasjon til New York Heart Association (NYHA)-klasse enn radionukleær ejeksjonsfraksjon, ekkokardiografisk venstre ventrikkel-endediastolisk diameter eller systolisk lungearterietrykk estimert ved dopplerundersøkelse. Pro-ANF var bedre korrelert til ikke-invasive målinger enn NYHA-klassifiseringen. Oddsratioestimater viste en betydelig økt risiko for venstre ventrikkel-dysfunksjon og dilatasjon, pulmonal hypertensjon samt NYHA-klasse III-IV med økende pro-ANF-verdier. Disse resultatene viser at konsentrasjonen av pro-ANF er relatert til graden av klinisk hjertesvikt. Analysen vil kunne få betydning som et supplement til vanlig klinisk vurdering av hjertesviktpasienter. Det er imidlertid fortsatt behov for ytterligere forskning før prøvens plass i den medisinske utredning er endelig definert.

Anbefalte artikler