Tema: Sykehjemsmedisin
NO IMAGE
30.06.2005
Den norske befolkningen er blant de eldste i verden. Andelen personer over 67 år har i Norge økt fra 7 % i 1930 til 14 % i slutten av 1990-årene. Dette innebærer at det i 1998 var ca. 185 000...
NO IMAGE
30.06.2005
I ein prevalensstudie frå 2001, fann Berit H. Rosenvinge og Jan H. Rosenvinge ein førekomst av depresjon på 32 % hos pasientar innlagde i norske sjukeheimar ( 1 ). Til samanlikning blir prevalensen...
30.06.2005
Eldre rapporterer mindre smerter enn yngre ( 1 ). Dette kan ha mange årsaker, som frykt for innleggelse i sykehus, frykt for avvisning, oppfatninger om at smerte er et uunngåelig normalfenomen og at...
30.06.2005
Innledning Beboere i sykehjem har høy alder og høy forekomst av kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Anslagsvis 70 – 85 % har mental svikt (1,2). Gjennomsnittsalderen i sykehjemmene er 84 år,...
NO IMAGE
30.06.2005
For 150 år siden var gjennomsnittlig levealder i Europa knapt 50 år. Nærmere 50 % av befolkningen døde før de var 20 år. I dag kan de fleste av oss forvente å bli 80 år eller mer, og mortaliteten for...
NO IMAGE
16.06.2005
Parkinsonisme er et klinisk sykdomsbilde som gir motorisk funksjonshemning og andre plager hos ca. 0,2 % av befolkningen. Forekomsten øker betydelig med økende alder, og sykdomsbildet er derfor en...
NO IMAGE
16.06.2005
Antidepressiver, antipsykotika, anxiolytika og hypnotika er legemidler mot psykiske lidelser og omtales samlet vanligvis som psykofarmaka. I sykehjem utgjør disse medikamentene 18 % av samlet...
16.06.2005
Det er en høy forekomst av innsovningsvansker, hyppige oppvåkninger og tidlig morgenoppvåkning hos sykehjemspasienter ( 1 ). I en norsk studie var prevalensen av søvnforstyrrelser 72 % ( 2 ). Det ser...
NO IMAGE
16.06.2005
Med økende alder blir det vanskeligere å sove sammenhengende natten igjennom, samtidig som det blir vanskeligere å holde seg våken om dagen ( 1 ). Det skjer en omfordeling av søvn fra natt til dag,...
02.06.2005
Pasienter som dør av kreft i sykehjem i Trondheim og nabokommunene har betydelig funksjonssvikt så vel som betydelige symptomer på smerte, appetittap og tretthet/utmattelse. Ressursinnsats og...