Tema: Sykehjemsmedisin
NO IMAGE
30.06.2005
I ein prevalensstudie frå 2001, fann Berit H. Rosenvinge og Jan H. Rosenvinge ein førekomst av depresjon på 32 % hos pasientar innlagde i norske sjukeheimar ( 1 ). Til samanlikning blir prevalensen...
30.06.2005
Eldre rapporterer mindre smerter enn yngre ( 1 ). Dette kan ha mange årsaker, som frykt for innleggelse i sykehus, frykt for avvisning, oppfatninger om at smerte er et uunngåelig normalfenomen og at...
30.06.2005
Innledning Beboere i sykehjem har høy alder og høy forekomst av kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Anslagsvis 70 – 85 % har mental svikt (1,2). Gjennomsnittsalderen i sykehjemmene er 84 år,...
NO IMAGE
30.06.2005
For 150 år siden var gjennomsnittlig levealder i Europa knapt 50 år. Nærmere 50 % av befolkningen døde før de var 20 år. I dag kan de fleste av oss forvente å bli 80 år eller mer, og mortaliteten for...
NO IMAGE
30.06.2005
Den norske befolkningen er blant de eldste i verden. Andelen personer over 67 år har i Norge økt fra 7 % i 1930 til 14 % i slutten av 1990-årene. Dette innebærer at det i 1998 var ca. 185 000...
NO IMAGE
16.06.2005
Parkinsonisme er et klinisk sykdomsbilde som gir motorisk funksjonshemning og andre plager hos ca. 0,2 % av befolkningen. Forekomsten øker betydelig med økende alder, og sykdomsbildet er derfor en...
NO IMAGE
16.06.2005
Antidepressiver, antipsykotika, anxiolytika og hypnotika er legemidler mot psykiske lidelser og omtales samlet vanligvis som psykofarmaka. I sykehjem utgjør disse medikamentene 18 % av samlet...
16.06.2005
Det er en høy forekomst av innsovningsvansker, hyppige oppvåkninger og tidlig morgenoppvåkning hos sykehjemspasienter ( 1 ). I en norsk studie var prevalensen av søvnforstyrrelser 72 % ( 2 ). Det ser...
NO IMAGE
16.06.2005
Med økende alder blir det vanskeligere å sove sammenhengende natten igjennom, samtidig som det blir vanskeligere å holde seg våken om dagen ( 1 ). Det skjer en omfordeling av søvn fra natt til dag,...
NO IMAGE
02.06.2005
Det forskningsbaserte belegg for at sang og musikk kan supplere medisinsk behandling, har vært økende de senere tiår ( 1 ). Eldreomsorgen er en spesielt aktuell arena for musikk som terapi, og er et...