Terje Sletnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Sletnes

Terje Sletnes
15.11.2007
Befolkningen bør informeres bredt om at det i hovedsak vil være fastlegen som vil ha mulighet til å utstede eller fornye resept på legemidler på blå resept. Det skriver Legeforeningen i et...
Terje Sletnes
01.03.2007
Legeforeningen tar til etterretning at Regjeringen har besluttet å slå sammen helseregionene Sør og Øst til Helse Sør-Øst RHF. I høringen om samordning i hovedstadsområdet i 2004 kom Legeforeningen...
Terje Sletnes
04.10.2007
Etablering av et nasjonalt register for aktivitetsdata for alle avtalespesialister medfører nye rutiner for registrering og rapportering. Ove A. Mortensen. Foto Cecilie Bakken Norsk pasientregister...
Terje Sletnes
18.10.2007
Legeforeningen mener at det bør innføres et forbud mot privat import av reseptpliktige legemidler ved forsendelse fra utlandet. Internetthandel med legemidler vil i all hovedsak bety bruk av...
Terje Sletnes
18.12.2008
To nye helseforetak etableres i Helse Sør-Øst innen ett år. Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus slås sammen til Oslo universitetssykehus. Asker og Bærum sykehus,...
Terje Sletnes
31.01.2008
Legeforeningen er uenig i at all form for stønad til tannskader som er oppstått som følge av undersøkelse eller behandling i sykehus, skal fjernes. Helse- og omsorgsdepartementet har i et...
Terje Sletnes
14.02.2008
Endringer i kommunenes inntektssystem må ikke svekke en allerede presset kommunehelsetjeneste, mener Legeforeningen. Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen 2007 at den ville gjennomgå...
Terje Sletnes
14.02.2008
Helse Sør-Øst RHF skal i 2008 gjennomføre et ambisiøst program for utvikling og omstilling av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet. Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF informerte om prosjektplanene...
Terje Sletnes
20.11.2008
– Vi har hatt et grundig internt arbeid og lagt vekt på de faglige kravene til hovedstadsprosessen. Legeforeningen står samlet bak sitt høringssvar til Helse Sør-Øst. Slik oppsummerer Torunn Janbu...
Terje Sletnes
17.12.2009
– På sentrale punkter samsvarer Riksrevisjonens undersøkelser om statlig styring og sykehusøkonomi og Legeforeningens arbeid de siste årene, sier Torunn Janbu. – Endring og omstilling er hverdagen i...
Terje Sletnes
13.08.2009
Legeforeningen støtter styrking av fastlegeordningen og kommunalt tjenestetilbud. Regjeringen la før sommeren frem St. meld. nr. 47 Samhandlingsreformen. Stortingsmeldingen legger blant annet opp til...
Terje Sletnes
13.08.2009
En ny rapport viser at sykehusenes store budsjettvekst de siste årene i stor grad er spist opp av nye oppgaver, pensjon, lønns- og prisstigning. Arne Refsum. Foto Lise B. Johannessen Til tross for en...
Terje Sletnes
26.01.2006
Myndighetene ønsker å gi unge jenter en fast bidragssats til prevensjonsmidler. Legeforeningen hadde foretrukket at alle prevensjonsmidler var gratis. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å gi...
Terje Sletnes
05.10.2006
– Gode ambulante tjenester innen rushelsetjenesten hindres av mangel på finansieringsordninger for reiser og tidsbruk. Det skriver Legeforeningen i et høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet...
Terje Sletnes
24.08.2006
Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om nasjonal helseplan gir ikke løfte om et samlet strategisk grep om folkehelsearbeidet og utvikling av helsetjenestene, mener Legeforeningen. –...
Terje Sletnes
24.08.2006
Stortinget har vedtatt å overføre finansieringsansvaret for visse biologiske legemidler til regionale helseforetak. Legeforeningen legger til grunn at vedtaket bygger på antakelsen om at dagens...
Terje Sletnes
23.03.2006
Legeforeningen går imot å dele KOLS og astma i to atskilte sykdomspunkter i blåreseptforskriften. Statens legemiddelverk ønsker et slikt skille. Legeforeningen fremhever at det i dag er uklare...
Terje Sletnes
15.12.2005
Arbeids- og sosialdepartementet har snudd på viktige punkter når det gjelder reguleringen av en landsdekkende og permanent ordning for kiropraktorer og manuellterapeuter. Stortinget har tidligere...
Terje Sletnes
15.12.2005
Forslaget om regulering av interkommunale samarbeidsmodeller kan bidra til en bedre struktur på samarbeidet mellom kommunene. Det skriver Legeforeningen i et høringssvar til Kommunal- og...
Terje Sletnes
03.03.2005
Samhandling mellom tjenestenivåene kan ivaretas bedre ved at det settes krav til formaliserte avtaler mellom kommune og helseforetak. Dette er en av konklusjonene i Wisløff-utvalgets (...