OUS i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen etterlyste økt satsing på IT, og bedre kriterier for å overvåke pasientsikkerhet under omstillinger i åpen høring om Oslo universitetssykehus (OUS).

  Fra stortingshøringen. Jon Helle (t.v.), Hege Gjessing og Aasmund Bredeli. Foto Johan Torgersen
  Fra stortingshøringen. Jon Helle (t.v.), Hege Gjessing og Aasmund Bredeli. Foto Johan Torgersen

  I stortingshøringen understreket foreningen at rammevilkårene ikke legges til rette for å gjennomføre vedtaket i Helse Sør-Øst om å samle lands- og regionsfunksjoner og slå sammen Oslo-sykehusene.

  Samlokalisering og samordning av virksomheten til de fire tidligere sykehusene forutsetter IKT-løsninger, investeringer i medisinsk-teknisk-utstyr, nybygg og vedlikehold som for en stor del er uavklart og til dels ligger langt frem i tid. Etterslepet er betydelig og videre drift på flere lokalisasjoner gir en lite effektiv driftsmodell og påvirker økonomien negativt.

  Legeforeningen mener at forståelsen av risikoen knyttet til dagens situasjon er svært ulik mellom pasienter og pasientorganisasjonene, ansatte og Helsetilsynet på den ene siden – og helseforetak, regionalt helseforetak og departementet på den andre siden. Foreningen mener også at staten må ta et større ansvar for nasjonale IKT-løsninger, og ta ansvar for nødvendige investeringsmidler til moderne sykehusbygg.

  Omstilling koster

  Omstilling koster

  Videre mener foreningen at det må utarbeides en ny og realistisk plan for den videre omstillingen ved OUS. Det vil være avgjørende å etablere en felles virkelighetsforståelse som faktagrunnlag for den videre omstillingen. Effektiviseringsgevinstene kan ikke hentes ut før etter at omstillingen er gjennomført. Det må sikres realistiske finansieringsrammer som er i samsvar med planen for det videre fusjonsarbeidet.

  Stedlig ledelse og involvering av ansatte

  Stedlig ledelse og involvering av ansatte

  Nærmeste leder må være til stede på arbeidsplassen for å sikre god kontakt mellom leder og ansatt, også inntil det er mulig å samlokalisere avdelinger og seksjoner, mener Legeforeningen. Ansatte må i større grad involveres i planleggingen og gjennomføringen av omstillingsprosessen.

  I høringen som fant sted fredag 2. mars, møtte Legeforeningen med følgende delegasjon: president Hege Gjessing, sentralstyremedlem og leder i Overlegeforeningen Jon Helle og foretakstillitsvalgt ved OUS Aasmund Bredeli.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media