To statsråder – to temaer – i årets helsepolitiske debatt

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

IA- og sykmeldingsarbeid og hvordan tilpasse krav og forventninger til spesialisthelsetjenesten til økonomiske krav, er temaer for den helsepolitiske debatten på årets landsstyremøte.

Vinteren 2010 ble det gjennomført en høringsrunde i Legeforeningen der foreningens organisasjonsledd ble invitert til å foreslå tema for årets helsepolitiske debatt. 11 organisasjonsledd ga innspill til høringsrunden, som er bakgrunnen for sentralstyrets beslutning om å ha to temaer i årets debatt.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bekreftet at hun vil delta i debatten om hvordan spesialisthelsetjenestetilbudet kan avpasses gjeldende økonomiske rammer. Fra Helse- og omsorgskomiteen har blant andre komiteens leder Bent Høie fra Høyre bekreftet sin deltakelse.

Diskusjonen rundt hvordan spesialisthelsetjenesten skal tilpasses økonomiske rammer er høyaktuell, blant annet med tanke på lokalsykehusenes fremtidige rolle og ny arbeidsdeling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i tilknytning til samhandlingsreformen.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har bekreftet at hun vil delta i debatten om IA og sykmeldingsarbeidet. Dette har vært en sentral helsepolitisk sak den siste tiden, i tilknytning til reforhandlingene av IA-avtalen. Av den grunn ble det bestemt at også dette temaet burde løftes frem i årets helsepolitiske debatt. Det legges opp til at debatten rettes mot legens rolle som sykmelder og hva legene kan bidra med i dette arbeidet.

Årets helsepolitiske debatt finner sted på landsstyremøtets andre dag, torsdag 27. mai. Nytt av året er det engasjeres en profesjonell møteleder, for å bidra til å fokusere debatten rundt de mest sentrale spørsmålene innenfor de to valgte temaområdene.

Andre aktuelle temaer

Blant andre viktige temaer som skal drøftes på landsstyremøtet er Legeforeningens statusrapport om helse i tidlige livsfaser og Helsedirektoratets rapport om turnustjenesten – Nybyrjarstillinger for leger.

Anbefalte artikler