Marius Rehn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marius Rehn

Marius Rehn, Thomas Kristiansen
10.09.2009
Den akuttmedisinske omsorgen for hardt skadede i Skandinavia er preget av suboptimal organisering av tjenestene. Det er konklusjonen i en ny oversiktsartikkel. Økt spesialisering, fragmenterte...
Marius Rehn, Andreas J. Krüger
10.09.2009
Norge skal anskaffe nye redningshelikoptre. En ekspertrapport prioriterer evnen til å fly mange personer over lange avstander fremfor fleksibilitet. Konsekvensen kan bli ulik tilgang til...
Ma­ri­us Rehn, Hans Mor­ten Los­sius
08.04.2011
«Any man’s death diminishes me, be­cause I am involved in Mankind» John Donne (1572 – 1631) The words of the poet John Donne appear as rele­vant to­day as when they were written 400 years ago ( 1 )...
Marius Rehn, Stephen J.M. Sollid
15.10.2013
The terrorist events on 22 July 2011 highlighted the necessity for a well-functioning emergency preparedness system. Triage is a systematic categorisation of the patients’ condition undertaken at the...
Marius Rehn
13.05.2014
The world’s first webpage for reporting major incident medical responses has recently been launched. Disaster medicine has become a scientific discipline in which there is a pressing need for...
Marius Rehn, Hans Morten Lossius
04.11.2010
Når ulykkesstedet er vanskelig tilgjengelig og antallet pasienter eller skadeomfanget overstiger disponibel hjelpekapasitet, vil «sortering» og prioritering av tilskadekomne være essensielt. Dette...
Marius Rehn, Andreas Krüger
25.02.2010
«Jeg vil etter beste evne og beste skjønn gi forskrifter om livsførsel til gagn for de syke og jeg vil verge dem mot slikt som fører til skade og urett.» Dette tekstavsnittet fra den hippokratiske ed...
Marius Rehn, Hans Morten Lossius
01.07.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 669 I Tidsskriftet nr. 7/2011 s. 669 skulle det i denne kommentaren under oppgitte interessekonflikter stått: Oppgitte interessekonflikter: Forfatterne er ansatt i...
Marius Rehn, Hans Morten Lossius
08.04.2011
«Kvart menneskes død minkar meg, for eg høyrer menneska til.» John Donne (1572 – 1631) Dikteren John Donnes betraktninger fremstår som like aktuelle 400 år etter de ble nedtegnet ( 1 ). Årlig...
Marius Rehn
06.03.2012
I mange land jobber spesialutdannede leger med akuttmedisinske problemstillinger utenfor sykehus. Standardisert datainnsamling kan bidra til et bedre helsetilbud. Legebemannet utrykningstjeneste er...
Marius Rehn
10.12.2013
Hanoa, Rolf Nevrotraumatologi 374 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 549 ISBN 978-82-450-1008-4 I denne læreboken har bidragsyterne som mål å belyse traumesykehusets organisering,...
Marius Rehn, Stephen J.M. Sollid
15.10.2013
Terrorhendelsene 22. juli 2011 tydeliggjorde nødvendigheten av en velfungerende katastrofeberedskap. Triage er systematisk kategorisering av pasientenes tilstand på skadestedet ut ifra faste...
Marius Rehn
09.04.2013
Norsk redningspersonell opplever at dagens beredskap og håndtering av store ulykker er velfungerende. Likevel mangler det system og utstyr for triage og pasientevakuering ved store ulykker. En ulykke...
Marius Rehn
13.05.2014
Verdens første nettside for rapportering av akuttmedisinske innsats ved større ulykker er nylig lansert. Katastrofemedisinen er utviklet til et eget medisinskvitenskapelig felt hvor behovet for...