Manglende retningslinjer for beredskap ved store ulykker

Marius Rehn Om forfatteren
Artikkel

Norsk redningspersonell opplever at dagens beredskap og håndtering av store ulykker er velfungerende. Likevel mangler det system og utstyr for triage og pasientevakuering ved store ulykker.

En ulykke defineres som en storulykke når antall involverte, alvorlighetsgrad, type ulykke eller lokalisasjon krever ekstraordinær redningsinnsats. Til tross for at storulykker inntreffer jevnlig i Norge, mangler nasjonale retningslinjer for håndtering av disse. I Norsk nødetatstudie ønsket vi å kartlegge status for sentrale katastrofemedisinske elementer og redningspersonells erfaringer og opplevelse av storulykkeberedskap og skadestedshåndtering (1).

918 redningspersonell som deltok på 45 av Stiftelsen Norsk Luftambulanses kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid, deltok i en spørreundersøkelse. Helsepersonell utgjorde 34  % av deltakerne, mens brann og politi utgjorde hhv. 54  % og 12  %.

Resultatene viste at redningspersonell i Norge opplever at storulykkeberedskap og skadestedsarbeid fungerer tilfredsstillende. 78  % av helsepersonellet oppga at det finnes et system for triage ved storulykker i deres tjeneste, mens 56  % anga å ha merkeutstyr for triage. Rundt halvparten i hver yrkesgruppe visste ikke hvor lang tid det tar å få bårer frem til skadested.

Studien påviser mangler i de nasjonale retningslinjene for triage og pasientevakuering ved katastrofer og støtter derved konklusjonene i Helsedirektoratets analyse av helseinnsatsen ved terroranslagene 22. juli 2011 (2). Sentrale myndigheter bør utarbeide en helhetlig samling med prosedyrer for helsetjenestens beredskapssystem. Arbeidet med å imøtekomme disse anbefalingene pågår, men resultatet er ennå ikke kjent.

Anbefalte artikler