Felles datasett for akuttmedisin

Marius Rehn Om forfatteren
Artikkel

I mange land jobber spesialutdannede leger med akuttmedisinske problemstillinger utenfor sykehus. Standardisert datainnsamling kan bidra til et bedre helsetilbud.

Legebemannet utrykningstjeneste er et ressurskrevende helsetilbud, men det vitenskapelige grunnlaget for virksomheten er svakt. En av utfordringene er fraværet av felles retningslinjer for datainnsamling. Mangelen på standardiserte data begrenser allmenngyldigheten til de få studiene som blir utført. Dessuten begrenses mulighetene for multisenterstudier.

Legebemannet utrykningstjeneste er en integrert del av akuttberedskapen i de fleste europeiske land. Slike systemer er etablert fordi man antar at avansert akuttmedisinsk legebehandling utenfor sykehus bedrer utfallet for pasienten. Vi vet lite om hvilke pasientgrupper som profitterer mest på et slikt tilbud, og om ressursen benyttes på den mest hensiktsmessige måten. Akuttmedisin utenfor sykehus er kjennetegnet av uforutsigbarhet og tidspress. Et felles aktivitetsregistreringssystem vil gi et bedre datagrunnlag for forskning.

Standardiseringen er resultatet av en konsensusprosess arrangert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 16 europeiske eksperter i prehospital akuttmedisin ble enig om et kjernedatasett med 45 variabler i fem ulike kategorier (1). Ekspertgruppen valgte å legge mest vekt på strengt definerte system-, prosess- og pasientkarakteristika. Finland har allerede integrert datasettet i sin luftambulansetjeneste, og andre land vil forhåpentligvis følge etter.

Anbefalte artikler