Geir Sverre Braut

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Sverre Braut

Anna Marie Moe Øvstebø, Geir Sverre Braut, Conrad Arnfinn Bjørshol
22.03.2021
Dagens lovverk hindrer utlevering av taushetsbelagt informasjon til en tredjeperson. Vi mener tiden er moden for å revurdere dette. Hvert år får over 3 500 mennesker i Norge hjertestans utenfor...
Inger Hjørdis Bleskestad, Geir Sverre Braut
06.05.2019
Artikkelen til Anne-Katrine Lislegaard Næs og medarbeidere om vanndampbehandling versus stripping av vena saphena magna ved åreknuter som nylig ble publisert i Tidsskriftet ( 1 ), er et eksempel på...
Inger H. Bleskestad, Geir Sverre Braut
28.11.2017
I en originalartikkel i Tidsskriftet presenteres en undersøkelse av utviklingen av hysterektomier ved St. Olavs hospital gjennom nærmere 30 år ( 1 ). Det prisverdig at slike undersøkelser blir gjort...
Geir Sverre Braut
06.06.2017
Mæland, John Gunnar Forebyggende helsearbeid Folkehelsearbeid i teori og praksis. 4. utg. 245 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 459 ISBN 978-82-15-02616-9 Denne læreboka i...
Ole Mathis Hetta, Geir Sverre Braut
01.05.2008
Berit Fevang (f. Meling) ble født i Stavanger 29.11. 1939 og døde også der etter et kort sykeleie 11.3. 2008. Etter medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1964 hadde hun flere ulike...
Geir Sverre Braut
09.10.2008
Fagleg forsvarleg verksemd må byggje på breie prosessar, der det ikkje er tvil om at synspunkta til pasient og pårørande tel med. I dei tilfella der ein ikkje kan følgje ønska til pasient eller...
Geir Sverre Braut
11.09.2008
Mår, N Andenæs, B Klagenemnder – rettssikkerhet og effektivitet 378 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 359 ISBN 978-82-450-0512-7 Dette er ei artikkelsamling, delt i to bolkar. Den...
Geir Sverre Braut
18.11.2004
Kaasa, Karen Kvalitet i helse- og sosialtjenesten Det er menneskene det kommer an på. 184 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 245 ISBN 82-05-29859 -9 Denne boka er først og fremst rekna...
Geir Sverre Braut
09.01.2003
Føremålet med denne artikkelen er å gje eit kort oversyn over korleis dei norske styremaktene har vald å organisere tiltak for å redusere skadeverknadene av rusmiddelbruk. Utgangspunktet er tiltak i...
Geir Sverre Braut
28.08.2003
Legen skal vere ein truverdig omsetjar av medisinsk kunnskap til praktisk helseteneste. Turnustenesta skal utvikle denne rolla Tidsskriftet presenterer i dette nummeret tre artiklar som drøftar ulike...
Geir Sverre Braut
15.05.2003
Befring, AKC Grytten, NJ Ohnstad, B Jus for leger 558 s. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2002. Pris NOK 650 ISBN 82-7634-310-4 Boka er på mange måtar ei nyskaping i den helserettslege boksamlinga...
Geir Sverre Braut
12.06.2003
Andenæs, K Molven, O Rasmussen, Ø Sandberg, K Warberg, L Sosialrett 470 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 498 ISBN 82-15-00387-7 Dette er sjette utgåva av eit klassisk verk innanfor...
Geir Sverre Braut
12.06.2003
Ohnstad, B Rettigheter og plikter etter ny helselovgivning 287 s. Oslo: Fagbokforlaget, 2002. Pris NOK 329 ISBN 82-7674-876-7 Boka er rekna på studentar innanfor helse- og sosialfag på høgskolenivå...
Geir Sverre Braut
10.05.2001
Det skal du óg hugse vel på, at du aldri let den dag gå over deg at du ikkje lærer eitt eller anna som det er gagn i, om du vil heite vis (1) I ein artikkel i denne utgåva av Tidsskriftet syner...
Geir Sverre Braut, Annevig Ebbe
10.02.2001
Tidsskriftet har nett presentert ein studie der forfattarane konkluderer med at det er sannsynleg at det er geografisk variasjon i praktiseringa av abortlova når det gjeld nemndsvedtak etter 12. veke...
Geir Sverre Braut
04.10.2011
There are major differences in referral practice among general practitioners, but professional guidelines are not enough to resolve the problem Norwegian legislation, both the Health Personnel Act...
Geir Sverre Braut
07.08.2012
Is it possible for health personnel to comply with all legal requirements? Yes, provided that the regulations are based on sound medical knowledge. Law is a field of expertise whose basic principles...
Geir Sverre Braut
30.06.2000
Alt ligg eigentleg vel til rette for at samfunnsmedisinarane skulle ha gode tider. Utøvarane har sin eigen spesialitet med eit velutvikla utdanningsopplegg (1). Det er laga ei norsk lærebok i...
Geir Sverre Braut
10.12.2000
Verdiar kan definerast som førestellingar og kjensler om kva som er godt og kva som er vondt, altså om kva mål som det er verdt å gjere til mål for livet (1, 2). Omgrepet normer er på mange måtar...
Geir Sverre Braut
06.10.2005
Hanssen, Ingrid Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn 260 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 325 ISBN 82 -05 - 32699 -1 Målet med boka er å gje helsepersonell hjelp til å forstå...