Arvid Mikelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arvid Mikelsen

Arvid Mikelsen
10.08.2006
Det foreligger nå en ny avtale om basistilskudd, driftstilskudd og takster fra 1.7. 2006. Dette er resultat av forhandlinger med staten, KS og RHF-ene. Det har vært gode og konstruktive forhandlinger...
Arvid Mikelsen
09.09.2004
Primærlegens henvisningsskjema til sykehus og offentlig poliklinikk er endret som følge av nytt lovverk. Skjemaet I-0908 var ikke korrekt i forhold til lov om spesialisthelsetjeneste og...
Stine Bjerkestrand Nesje, Arvid Mikelsen
30.04.2003
Før sommeren kan IT-løsninger basert på funksjonskravene fra Lege-foreningens prosjekt for å utvikle gode IT-løsninger for praktiserende leger (ELIN) være i bruk ved flere legekontorer. Tom...
Anne Kjersti Befring, Arvid Mikelsen
23.01.2003
En stor andel av den legevirksomheten som utøves i Norge, skjer gjennom privat legepraksis. Når leger er private næringsdrivende, innebærer dette at legen er ansvarlig for driften selv og at legen...
Anne Kjersti Befring, Arvid Mikelsen
06.02.2003
Kommunen skal sørge for at alle avtalehjemler i fastlegeordningen skal være besatt. Når en allmennlege i kommunen sier opp sin avtale, må hjemmelen lyses ut. Det er en rekke spørsmål av juridisk...
Anne Kjersti Befring, Arvid Mikelsen
20.02.2003
Det har tidligere vært tvil om leger med driftsavtale kan drive sin virksomhet i selskapsformer med begrenset ansvar. Det er nå avklart at legene kan organisere sin virksomhet gjennom den...
Arvid Mikelsen
10.01.2002
Dette gjelder blant annet betaling for skriving av resept og utfylling av sykmeldingsattest Del I, rekvisisjoner til røntgen og fysioterapi og blankett 2.06, (henvisning til spesialist) og tillegg...
Arvid Mikelsen
30.11.2002
På grunn av en del enkelttilfeller hvor det fremgår at legen ikke har vært fullt klar over sin informasjonsplikt, vil Legeforeningen presisere at legespesialist som har innført innkreving av...
Arvid Mikelsen
30.05.2001
Det skriver Legeforeningen i høringssvaret til forslag om endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger. Foreningen presiserer at rammeavtalen om allmennpraksis i fastlegeordningens § 14...
Arvid Mikelsen
10.08.2001
Det har tidligere vært visse problemer med trygdekontorenes praksis med bruken av de nye blankettene. Trygdekontoret har i stedet for å benytte blankettene, i altfor stor grad innhentet det de har...
Arvid Mikelsen
20.05.2001
I Tidsskriftet nr. 12/2001 har Borgny With et innlegg om egenandeler (1). Stortinget har vedtatt at pasienter skal betale en viss del av legens honorar for undersøkelser og behandling, men har gjort...
Arvid Mikelsen
20.05.2001
Forhandlingene har foregått i to perioder idet allmennlegenes takster i tilknytning til fastlegeordningen i realiteten ble forhandlet ferdig i september i fjor. I denne omgang skulle forhandlingene...
Arvid Mikelsen, Einar Skoglund
30.01.2000
Nye blanketter fra Rikstrygdeverket utsatt Rikstrygdeverket har i samråd med Sosial- og helsedepartementet bestemt at innføring av nye blanketter for legeerklæring ved arbeidsuførhet og sykmelding...
Arvid Mikelsen
20.10.2000
Usikkerheten var i første rekke i forhold til Legeerklæring ved arbeidsuførhet og om Rikstrygdeverket samtidig hadde endret praksis ved honorering av nye medisinske opplysninger. Legeforeningen har...