Betaling for annet enn konsultasjonen

Arvid Mikelsen Om forfatteren
Artikkel

Dette gjelder blant annet betaling for skriving av resept og utfylling av sykmeldingsattest Del I, rekvisisjoner til røntgen og fysioterapi og blankett 2.06, (henvisning til spesialist) og tillegg for smitteprofylakse og forbruksmateriell.

Resept, sykmelding, rekvisisjoner og henvisninger

Legeforeningen vil presisere at legen ikke skal ta særskilt betalt for arbeidet med utfylling av de nevnte blankettene fordi dette allerede er inkludert i gjeldende honorartakster.

I praksis innebærer regelverket at pasient som etter telefonbestilling selv henter de utfylte blankettene på legens kontor, ikke skal betale noe, og at legen i andre tilfeller ikke kan kreve betaling av pasient utover de fastsatte egenandelene. For telefonbestilling av henvisning gjelder dette bare blankett 2.06. Pasient som imidlertid ønsker at legen skal sende/fakse/videreformidle for eksempel resepter, må påregne at den tjenesten koster noe. Hva dette honoraret skal være, fastsettes i så fall av det enkelte legekontor, og beløpet skal stå i rimelig forhold til tjenesten.

Tillegg for smitteprofylakse

En del legekontor har innført ekstratillegg for såkalt smitteprofylakse. Legeforeningen anser at et slikt tillegg ikke kan avkreves alle pasienter som en ekstra egenandel, men kan eventuelt kreves når det gjøres bestemte medisinske prosedyrer som legen anser krever spesielle hygieniske tiltak, og som gjennomføres for å hindre at pasienter eller legen/legens personell påføres smitte. Det er altså tale om bruk av sterilt engangsutstyr med mer. Prisen skal beregnes etter legens utgifter.

Tillegg for forbruksmateriell

Ifølge takstforskriften skal alminnelig engangsutstyr, inkludert sprøyter og desinfeksjonsmidler, være dekket av de allerede fastsatte takstene. Legen kan dermed ikke kreve tillegg av pasientene for dette. Det innebærer for eksempel at legen ikke kan ta betalt for bruk av fast apparatur/utstyr og reagenser som benyttes i behandling, undersøkelser og laboratorieanalyser. Dette refunderes gjennom normaltariffen. Derimot kan legen ta tillegg for bedøvelsesmidler, medikamenter, bandasjemateriell og prosedyrespesifikt sterilt engangsutsyr. Prisen skal beregnes etter legens utgifter.

Informasjon og kvittering

Konkurransetilsynet har fastsatt forskrift om legers opplysningsplikt om priser. Minimumskravet er at det henges opp et lett synlig oppslag med informasjon om prisene, bl.a. de priser som omtales ovenfor, på legens kontor/venteværelse.

Legen skal uoppfordret utstede kvittering for alt pasienten har betalt for.

Anbefalte artikler