Ny avtale om tilskudd og takster

Arvid Mikelsen Om forfatteren
Artikkel

Det foreligger nå en ny avtale om basistilskudd, driftstilskudd og takster fra 1.7. 2006. Dette er resultat av forhandlinger med staten, KS og RHF-ene.

Det har vært gode og konstruktive forhandlinger mellom Legeforeningen og staten om ny avtale om takster, basis- og driftstilskudd samt avsetninger til Legeforeningens ulike fond. Forhandlingene ble avsluttet om ettermiddagen 9.6. 2006, og ny avtale gjelder fra 1.7. 2006.

Både dataprogrammene og normaltariffheftet ble ferdigstilt og utsendt før 1. juli. Komplett normaltariff er tilgjengelig på: www.legeforeningen.no/normaltariffen

Partene ble enige om at det opprettes et nytt fond – allmennmedisinsk forskningsfond – som i startfasen skal benyttes til å forberede den nasjonale satsningen på allmennmedisinsk forskning. Avsetningen til dette fondet skjer i år innenfor rammen for avsetning til fond.

Akseptabelt oppgjør

Etter fjorårets meget beskjedne oppgjør ble det i år et akseptabelt oppgjør, selv om rentenivå og prisstigning fortsatt tilsier små økninger for å beholde realinntektsnivå. Staten krevde at spesialistene må fortsette å overføre økonomi fra takstene til driftstilskuddene for å kunne gjenopprette 40/60 forholdet mellom driftstilskudd og honorartakster. Staten viser til Stortingets forutsetninger. Vi oppnådde imidlertid at beløpet ble på et moderat nivå. Avtalespesialistene har i år kunnet fordele økonomi til prioriterte takstgrupper, i tillegg til at driftstilskuddene har fått en relativt betydelig økning. Arbeidet med interkommunale legevakter blir ikke fullført innenfor denne forhandlingsarenaen og må følges opp overfor Helse- og omsorgsdepartementet.

Ingen egenandelsøkning

Egenandelene forblir som de har vært i gjeldende avtaleperiode. At ekspedisjonsgebyret og én av materielltakstene har øket skyldes at disse takstene representerer kostnader i praksisen, og derfor må følge den alminnelige kostnadsvekst.

Oppgjøret fikk en total ramme/økning på 4,6 %, noe som forutsetter inntektsvekst på 2,4 % og en kostnadsvekst på 3,5 % fra 2005 til 2006 i gjennomsnitt for alle privatpraktiserende leger. Overhenget fra i fjor var beregnet til 0,6 % basert på den ramme som lå til grunn for fjorårets oppgjør, før staten gjorde kutt i rammen som følge av at Statistisk sentralbyrås inntekts- og kostnadsundersøkelse fra 2003 etter statens oppfatning viste høyere inntektsvekst enn forutsatt.

Avtalespesialistene har måttet tåle at taksten for undersøkelse av nyhenviste pasienter har blitt redusert og kontrolltaksten eliminert som følge av at midler er overført til driftstilskuddene. En gjenoppbygging av disse takstene var derfor spesialistenes prioriterte krav.

Vi har overfor staten påpekt de økede forventninger om andre bidrag enn kurativ legehjelp, noe som bør få konsekvenser for innretningen av enkelte takster. Staten har hevet egenandelen for kopi av journal fra kr 70 til kr 85. Men det er ikke etablert nye takster for IA-arbeid mv. Legeforeningen vil be medlemmene om å være bevisst muligheten for å avtale pris for tjenester som ikke er omfattet av normaltariffen.

Legevakt

Legeforeningen har i år prioritert legevakttakstene. Det innebærer samtidig en prioritering av distriktene og forhindrer forhåpentlig ytterligere forverring av rekrutteringen til allmennmedisin. Arbeidet med interkommunal legevakt fortsetter i forhold til Helse- og omsorgsdepartementet.

Anbefalte artikler