Legeforeningens IT-prosjekt videreføres

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Før sommeren kan IT-løsninger basert på funksjonskravene fra Lege-foreningens prosjekt for å utvikle gode IT-løsninger for praktiserende leger (ELIN) være i bruk ved flere legekontorer.

  Tom Christensen fortsetter som prosjektleder. Foto L.B. Johannessen
  Tom Christensen fortsetter som prosjektleder. Foto L.B. Johannessen

  Dette ble klart da sentralstyret i mars vedtok å videreføre prosjektet fra forprosjekt til hovedprosjekt. Samtidig bevilget sentralstyret 670 000 kroner til hovedprosjektet (1). Forutsetningen er at det over en periode på 18 måneder også oppnår ekstern finansiering på nærmere 10 millioner kroner. Videre forutsettes det en betydelig egeninnsats fra både pilotlegekontorer og leverandører. Det må også søkes om ny støtte for år 2004.

  – Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har allerede bevilget 2 millioner kroner for i år, og vi har fått tilsagn om over 3 millioner kroner fra Sosial- og helsedirektoratet, opplyser Tom Christensen. Han har vært prosjektleder i forprosjektet og fortsetter i samme rolle i hovedprosjektet.

  Koordinering med andre prosjekter

  Koordinering med andre prosjekter

  Tom Christensen får sannsynligvis med seg Anders Grimsmo fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Annebeth Askevold fra Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) i en ledergruppe for hovedprosjektet. Legeforeningen blir sterkt representert i styringsgruppen.

  – KITH vil få en enda større rolle enn under forprosjektet. Det er allerede tatt initiativ for å samordne ELIN med andre relevante prosjekter, slik at samlet ressursinnsats fra aktørene, inkludert det statlige engasjementet, vil være mest mulig koordinert og på laveste effektive nivå for å nå målene i prosjektet, sier Christensen.

  I forprosjektet er det i samarbeid med flere allmennleger utarbeidet generelle kravspesifikasjoner samt spesielle krav innen fem områder: blant annet epikrise, mottak av svar fra undersøkelser, sykmelding, tilgang til helsenett og sikker e-post.

  Kravene er ikke av teknisk karakter. De beskriver de arbeidsoperasjonene legen ønsker IT-hjelpemidlene skal utføre. Funksjonskravene er publisert på ELIN-prosjektets nettside www.legeforeningen.no/index.db2?id=10462

  Legeforeningen på IT-kartet

  Legeforeningen på IT-kartet

  I forprosjektperioden er det ikke inngått avtaler med samarbeidspartnere. Dette skal skje nå i hovedprosjektet. Etter kunngjøring på Legeforeningens nettsider og diskusjonsforumet Eyr har 52 legekontorer søkt om å få være piloter i prosjektet. 20 leverandører av journalsystemer og systemer for meldingsutveksling har meldt interesse for å være med videre. Forutsatt full finansiering, vil 20 legekontorer bli valgt ut for videre deltakelse.

  – Vi vil nå bruke et par måneder på forberedelse av hovedprosjekt, inkludert utvelgelse av pilotlegekontorer og leverandører. Leverandørene vil så utvikle eller videreutvikle løsninger basert på funksjonskravene fra forprosjektet, sier prosjektlederen.

  ELIN-godkjenning

  ELIN-godkjenning

  I samråd med KITH vil de så forsøke å få til en samlet implementering av løsningene, og dermed muliggjøre reell mange-til-mange-kommunikasjon.

  – Dessuten vil vi i samarbeid med KITH og Sosial- og helsedirektoratet utvikle en test og godkjenningsordning, slik at deltakende aktører og etter hvert andre kan bli «ELIN-godkjent», opplyser Tom Christensen.

  Med vedtaket om videre støtte til ELIN-prosjektet fulgte sentralstyret opp anbefalingen fra det forholdsvis nyopprettede IT-utvalget i Legeforeningen.

  – ELIN-forprosjektet har på en utmerket måte bidratt til å plassere Legeforeningen på IT-kartet og til fruktbar dialog med en rekke aktører på området, påpekte Regin Hjertholm, IT-utvalgets leder i anbefalingen til sentralstyret.

  Legeforeningen vil bidra til å korrigere uriktig bruk av egenandeler

  Legeforeningen vil bidra til å korrigere uriktig bruk av egenandeler

  Trygdedirektør Arild Sundberg uttrykker bekymring over at noen leger tar uriktige egenandeler og ønsker å varsle bruk av strengere virkemidler når slik feilbruk avdekkes.

  Dette kom frem under et møte mellom Legeforeningen, Rikstrygdeverket ved trygdedirektøren og Østfold fylkestrygdekontor i begynnelsen av april.

  Legeforeningen var enig med trygdedirektøren i at legene må innrette seg korrekt i henhold til det fastsatte betalingssystemet og ønsker på sin side å bidra til å korrigere de legene som tar uriktige egenandeler. Det ble også fremhevet som et felles mål å forbedre takstsystemet for å motvirke misforståelser. Legeforeningen tok også enkelte andre utfordringer i samhandlingen med trygden på sentralt og lokalt nivå. Trygdedirektøren lovet å se nærmere på disse forhold og fremfor alt bidra til konstruktiv samhandling.

  Fra Legeforeningen møtte leder av Alment praktiserende lægers forening, Kjell Maartmann-Moe og spesialrådgiver Arvid Mikelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media