Avbestilling og uteblivelse fra time

Arvid Mikelsen Om forfatteren
Artikkel

På grunn av en del enkelttilfeller hvor det fremgår at legen ikke har vært fullt klar over sin informasjonsplikt, vil Legeforeningen presisere at legespesialist som har innført innkreving av konsultasjonshonorar ved uteblivelse eller forsinket avbestilling av legetime, også har en utvidet informasjonsplikt sammenliknet med hva som gjelder for annen pasientbetaling.

Reglene ble skjerpet med virkning fra 1.7. 2002, og ifølge forskrift om stønad til godtgjørelse av utgifter til legehjelp mv. skal pasienten informeres om plikten til å betale konsultasjonshonorar ved uteblivelse når pasienten bestiller timen.

Skyldes uteblivelsen forsinkelser ved legekontoret, bortfaller plikten til å betale egenandelen om forsinkelsen er minst én time utover avtalt tid. Blir pasienten informert ved fremmøte om at timen vil bli forsinket, og pasienten derfor finner å måtte forlate legekontoret straks, bør det ikke kreves egenandel selv om forsinkelsen viser seg å bli under én time. Dersom pasienten i en slik situasjon informerer om at timen må avbestilles/utsettes, må det ev. uansett informeres om at betalingsplikten består og fortrinnsvis avkreves egenandel straks. Gjøres ikke det, må pasienten kunne anse sin betalingsplikt som bortfalt.

Anbefalte artikler