Diabetes og kronisk nyresykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Chronic kidney disease is one of the most serious complications of diabetes. One of the challenges in the follow-up of patients with diabetes is to discover signs of kidney disease. Recent research shows that several drugs have renal protective effects. In this clinical review article we present markers used in the follow-up of patients with diabetes and chronic kidney disease, and new treatment options.

  Artikkel

  Kronisk nyresykdom er en av de alvorligste komplikasjonene til diabetes. En av utfordringene i oppfølgingen av pasienter med diabetes er å oppdage tegn på nyresykdom. Nyere forskning viser at det er flere legemidler med nyrebeskyttende effekter. I denne kliniske oversiktsartikkelen presenterer vi markører brukt i oppfølgingen av pasienter med diabetes og kronisk nyresykdom og nye behandlingsmuligheter.

  Forekomsten av type 1- og type 2-diabetes øker. Diabetes er beheftet med en rekke komplikasjoner til hyperglykemi, der nyresykdom er blant de alvorligste. Kunnskap om nyresykdom ved diabetes er nyttig for enhver kliniker grunnet tilstandens omfang og fordi komorbiditeter og følgetilstander håndteres innenfor forskjellige spesialiteter. Man bør differensiere mellom nyresykdom hos pasienter med diabetes og diabetisk nyresykdom. Årsaken til nyresykdom hos pasienter med diabetes er ofte multifaktoriell, der særlig forandringer som følge av hypertensjon er fremtredende, i tillegg til forandringer som følge av hyperglykemi. I denne artikkelen omtales diabetisk nyresykdom som nefropatien man ser som følge av grunnsykdommen diabetes og som har distinkte histologiske funn ved nyrebiopsi (diabetesnefropati).

  Selv om man ser likheter i komplikasjoner og endeorganskade ved type 1-diabetes og type 2-diabetes, vil mekanismen bak de to sykdommene medføre forskjellig utvikling i assosiert nyresykdom. Pasienter med type 1-diabetes vil etter diagnosetidspunkt være eksponert for varierende grad av hyperglykemi og kan etter flere år utvikle tegn på nyresykdom, som albuminuri og hypertensjon. Til forskjell eksponeres pasienter med type 2-diabetes for risikofaktorer for diabetes, kardiovaskulær sykdom og nyresykdom i flere år før hyperglykemi påvises, med påfølgende diabetesdiagnose (figur 1).

  Ved type 1-diabetes er diabetesnefropati den vanligste assosierte nyresykdommen. Pasienter med type 2-diabetes kan utvikle tilsvarende forandringer i nyrene, som kan være til stede allerede ved diagnosetidspunktet. Likevel er det minst like vanlig med andre årsaker til nyresykdom hos disse pasientene, som eksempelvis hypertensiv nefrosklerose. Et materiale bestående av pasienter med enten type 1-diabetes eller type 2-diabetes viste at andre årsaker enn diabetesnefropati var til stede hos over 60 % av pasientene (1). Det illustrerer grunnen til at det er fornuftig å skille mellom diabetisk nyresykdom og nyresykdom ved diabetes.

  I denne kliniske oversiktsartikkelen presenteres markører for oppfølging av pasienter med diabetes og kronisk nyresykdom, samt nye behandlingsmuligheter. Artikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av litteratur, norske og internasjonale retningslinjer samt forfatternes kliniske erfaring.

  Markører

  Markører

  De fleste markører brukt i oppfølging av henholdsvis kronisk nyresykdom og diabetes er godt etablerte. Mange av markørene angir grad av sykdomsprogresjon, men både blodsukkernivå, albuminuri, estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) og blodtrykk er også viktige markører for prognose. Det er viktig å være klar over at det er utfordringer ved bruk av noen av disse markørene hos pasienter med både diabetes og kronisk nyresykdom.

  Uavhengig av type diabetes vil tidlig behandling av blodglukose til ønsket område være av de viktigste tiltakene for å forhindre utvikling av diabetisk nyresykdom og relaterte komplikasjoner. HbA1c som mål på gjennomsnittlig blodglukosekonsentrasjon de siste 2–3 månedene brukes rutinemessig i oppfølging av pasienter med diabetes, men tolkningen av verdiene kan være vanskelig ved kronisk nyresykdom.

  Ved estimert eGFR < 30 mL/min/1,73 m2 vil målingene være beheftet med skjevheter som kan gi verdier som ikke samsvarer like godt med pasientens gjennomsnittlige blodglukosekonsentrasjon. Validering mot kontinuerlig blod- eller vevsglukosemålinger eller repeterte blodglukosemålinger er derfor viktig for å vurdere grad av samsvar mellom metodene. De fleste pasienter vil ha HbA1c på < 53 mmol/mol som et behandlingsmål (2). Ved økende grad av kronisk nyresykdom (stadium 3b og høyere) kan behandlingsmålet være høyere, men som regel < 64 mmol/mol (2, 3). Behandlingsmålet må vurderes ved oppstart av antidiabetisk behandling og kontinuerlig revurderes gjennom oppfølgingen.

  En annen viktig modifiserbar risikofaktor for progresjon av kronisk nyresykdom er hypertensjon, som også uten diabetes er den viktigste risikofaktoren for sykdom og død. Behandlingsmål for pasienter med diabetes spriker noe i ulike internasjonale retningslinjer, men stort sett anbefales et behandlingsmål omkring < 130/80 mmHg dersom godt tolerert, slik som anført i de nye europeiske retningslinjer (4). De norske, konsensusbaserte retningslinjene anbefaler et mål på 135/85 mmHg hos alle pasienter med diabetes, men behandlingsmål på < 130/80 mmHg bør vurderes ved samtidig nyresykdom (2).

  Reduksjon av albuminuri er viktig for å bremse progresjon av all kronisk nyresykdom, da albuminuri i seg selv er nefrotoksisk. Albuminuri måles i morgenurinprøve som ratio mellom albumin og kreatinin (u-AKR). Moderat albuminuri (u-AKR 3–29 mg/mmol, tidligere kalt mikroalbuminuri) er det første tegnet på diabetesnefropati. Alle med diabetes bør få undersøkt urinen for albumin med u-AKR minst årlig fra fem år etter tidspunkt for diagnosen type 1-diabetes og fra diagnosetidspunkt hos personer med type 2-diabetes.

  Estimert glomerulær filtrasjonsrate og albuminuri er veletablert i risikostratifiseringen av kronisk nyresykdom. Det anbefales primært å bruke CKD-EPI-formelen (5) med kreatinin, eller cystatin C ved avvikende muskelmasse (6). Graden av albuminuri er både et mål på nyreskade og en prediktor for senere kardiovaskulær sykdom og kronisk nyresykdom (7) og bør brukes sammen med eGFR i risikoevalueringen (6). En utfordring ved diabetisk nyresykdom er påvisning av nyreskade før det forekommer moderat albuminuri. Glomerulær hyperfiltrasjon grunnet dilatasjon av afferent arteriole vil kunne gi supranormal eGFR i denne fasen (figur 2), noe som sjelden fanges opp med de vanlige biokjemiske markørene tidlig i forløpet. Det finnes få biomarkører som kan påvise sykdom så tidlig eller predikere senere økt risiko (8).

  Risikohåndtering hos pasienter med diabetes og kronisk nyresykdom handler om mer enn å forhindre progresjon av nyresykdommen. Det er større risiko for å dø av makrovaskulære komplikasjoner til diabetes enn progrediering til endestadium av nyresykdom (9). Mange av risikofaktorene for forverring av nyresykdom er overlappende med kardiovaskulære risikofaktorer. Behandling av kronisk nyresykdom ved diabetes krever derfor en helhetlig tilnærming med fokus på kardiorenal risikoreduksjon og tidlig og varig kontroll av risikofaktorer.

  Behandlingsalternativer

  Behandlingsalternativer

  Den eneste nyrebeskyttende behandlingen ut over blodtrykkskontroll og glykemisk kontroll var i mange år hemming av renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Behandling med angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere eller angiotensinreseptorblokkere (ARB), som er sidestilte i norske retningslinjer (2), er fortsatt essensielt i behandlingen av albuminuri. Ved etablert nyresykdom er det viktig å senke albumin/kreatinin-ratioen i urin til under 70 mg/mmol (total proteinuri < 1 g/døgn). Behandling med ACE-hemmere og angiotensinreseptorblokkere bidrar til å senke både det systemiske blodtrykket og det intraglomerulære filtrasjonstrykket og reduserer dermed albuminuri.

  De siste årene har nye antidiabetiske medikamenter blitt utviklet, og det er funnet gunstige effekter ut over blodglukosesenkende effekter for både GLP-1-reseptoragonistene (10) og SGLT2-hemmerne (11) samt renoprotektive effekter av ikke-steroide mineralkortikoidreseptorantagonister (12). Hemming av renin-angiotensin-aldosteron-systemet og bruk av ikke-steroide mineralkortikoidreseptorantagonister er viktig ved både type 1- og type 2-diabetes, mens behandling med GLP-1-reseptoragonister og SGLT2-hemmere først og fremst er forbeholdt pasienter med type 2-diabetes (3). Det er nylig utarbeidet en veileder for hvilke pasienter med kronisk nyresykdom som skal henvises til nefrolog (13), og oppstart av noen av de nye behandlingsalternativene bør gjøres i samarbeid med spesialist i indremedisin.

  GLP-1-reseptoragonister

  GLP-1-reseptoragonister

  GLP-1-reseptoragonister er primært brukt som antidiabetikum, men enkelte medikamenter i denne gruppen har også indikasjon for bruk ved overvekt og fedme. Bruk av GLP-1-reseptoragonister reduserer både forekomsten av kardiovaskulær sykdom og kronisk nyresykdom, og effektene ser ut til å være gjeldende på tvers av medikamentgruppen (10). De fleste studiene med GLP-1-reseptoragonister har kardiovaskulære hendelser som primærendepunkt, og den gunstige effekten på nyresykdom ser ut til i stor grad å skyldes reduksjon av albuminuri (14, 15). En stor metastudie viste 21 % redusert risiko for et sammensatt renalt endepunkt ved bruk av GLP-1-reseptoragonist (hasardratio 0,79; 95 % konfidensintervall (KI) 0,73 til 0,87, NNT = 47) (10).

  Mekanismene bak de nyrebeskyttende egenskapene til GLP-1-reseptoragonistene er ikke helt redegjort for. Det finnes indirekte effekter som medieres via bedret glykemisk kontroll og vektreduksjon. Det er også funnet direkte effekter på nyrene, der GLP-1-reseptoragonister er antiinflammatoriske, reduserer oksidativt stress og stimulerer natriuresen, med påfølgende bedret glomerulær hemodynamikk (16).

  SGLT2-hemmere

  SGLT2-hemmere

  SGLT2-hemmere hemmer natriumglukose-kotransportøren i nefronets proksimale tubuliceller, som resulterer i økt glukosuri. Dette medfører lavere blodglukose, men også et ofte ønsket kaloritap. Det sees en ledsagende osmotisk diurese og natriurese, som bidrar til redusert blodtrykk. Man har ikke fullt ut kartlagt hva som ligger til grunn for den beskyttende effekten ved nyresykdom, men økt natriumkonsentrasjon i distale tubuli vil registreres av jukstaglomerulære celler og lede til normalisering av kartonus i afferent arteriole via den tubuloglomerulære tilbakekoblingsmekanismen. Dette vil redusere glomerulær hypertensjon og hyperfiltrasjon. Videre er det blant annet antydet antiinflammatoriske og antifibrotiske egenskaper ved SGLT2-hemmere samt at redusert glukosereabsorpsjon medfører lavere oksygenbehov og opphever en relativ hypoksi (17).

  Flere studier har vist gunstige effekter av SGLT2-hemmere på renale endepunkter hos pasienter med type 2-diabetes (18–20). CREDENCE-studien (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation) var den første studien der man så på primære renale endepunkter hos pasienter med type 2-diabetes og nefropati. Studien viste redusert albuminuri og mindre tap av nyrefunksjon hos deltakere som mottok kanagliflozin (NNT 28 (95 % KI 19 til 54) for et sammensatt nyreendepunkt; hasardratio 0,60 (95 % KI 0,48 til 0,76) vedrørende dobling av s-kreatininverdi) (11).

  I 2020 kom resultater av DAPA-CKD-studien (Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Chronic Kidney Disease), hvor man så tilsvarende endringer hos pasienter med og uten diabetes med albuminuri og eGFR i området 25–75 mL/min/1,73 m2 (21). Studien viste en hasardratio på 0,61 (95 % KI 0,51 til 0,72, absolutt risikoreduksjon 0,053, NNT 19 (95 % KI 15 til 27)) for et sammensatt endepunkt av nyresykdom og kardiovaskulær død, med tilsvarende trend for utelukkende renale endepunkter. Tilsvarende resultater er nylig publisert for SGLT2-hemmeren empagliflozin og indikerer effekter på tvers av ulike SGLT2-hemmere (22).

  Etter oppstart med SGLT2-hemmere ser man en rask og vedvarende reduksjon av albuminuri og et lite fall i glomerulær filtrasjonsrate. Denne initiale reduksjonen av glomerulær filtrasjonsrate er reversibel og fører på sikt til mindre reduksjon av nyrefunksjonen. Gjennomsnittlig reduksjon i eGFR etter oppstart av SGLT2-hemmer i CREDENCE-studien (3,72 mL/min/1,73 m2 etter tre uker) og DAPA-CKD-studien (3,97 mL/min/1,73 m2 etter to uker) er godt innenfor akseptable verdier, og oppstart av SGLT2-hemmere vil sjelden gi negative konsekvenser for nyrefunksjonen. Det er likevel viktig å være klar over sjeldne, men potensielt alvorlige bivirkninger, der euglykemisk ketoacidose er blant de alvorligste. SGLT2-hemmere må derfor seponeres før større operasjoner eller ved akutt sykdom og skal være forbeholdt pasienter med type 2-diabetes.

  Det er etter hvert god evidens for at SGLT2-hemmere har gunstig effekt ved nyresykdom, og det kan virke som at denne typen legemidler reduserer progresjon av nyresykdom i større grad enn GLP-1-reseptoragonister (23). Det må presiseres at GLP-1-reseptoragonister foreløpig ikke er undersøkt med henblikk på primært renalt endepunkt.

  Ikke-steroide mineralkortikoidreseptorantagonister

  Ikke-steroide mineralkortikoidreseptorantagonister

  Mineralkortikoidreseptorantagonister har antiproteinuriske effekter hos pasienter med kronisk nyresykdom ut over det som sees ved bruk av ACE-hemmere eller angiotensinreseptorblokkere (24). Bruken av mineralkortikoidreseptorantagonister er godt etablert behandling ved hypertensjon og venstre ventrikkel-svikt, men kan forårsake hyperkalemi hos pasienter med kronisk nyresykdom. Til forskjell gir de nye ikke-steroide mineralkortikoidreseptorantagonistene mindre hyperkalemi (25), men har fortsatt antiproteinurisk effekt (26).

  I to randomiserte studier ble effektene av finerenon sammenliknet med placebo hos pasienter med type 2-diabetes og nyresykdom, der alle allerede benyttet ACE-hemmere eller angiotensinreseptorblokkere (12, 27). Finerenon reduserte både progresjon av nyresykdom og forekomsten av kardiovaskulær sykdom.

  Avsluttende betraktninger

  Avsluttende betraktninger

  Veletablert nyrebeskyttende behandling ved diabetes og kronisk nyresykdom kan nå suppleres med nye medikamenter. Som i all forebyggende behandling er det nødvendig å komme tidlig til, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å etablere et godt samarbeid mellom fastlege og indremedisiner for å sikre tidlig diagnose og intervensjon. Grunnpilarene i behandling og forebygging av diabetisk nyresykdom vil fortsatt være god kontroll av blodglukose, blodtrykk og albuminuri samt forebyggende behandling for kardiovaskulær sykdom. Videre er det viktig at pasienter med diabetes og kronisk nyresykdom vurderes for behandling med GLP-1-analoger, SGLT2-hemmere og ikke-steroide mineralkortikoidreseptorantagonister i tillegg til hemming av renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media