Rettelse: Langtidsoppfølging etter atrieflimmeroperasjon og samtidig åpen hjertekirurgi

Knut Sverre Andersen, Ketil Grong, Per-Ivar Hoff, Alexander Wahba Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 25–30.

I Tidsskriftet nr. 1/2021, s. 26 skal det stå: Både den primære CURE-AF-studien i Norge (European Companion Protocol to the US CURE-AF study, IDE G060220/S4 Permanent AF Rev E og IDE G070046/S1 Persistent AF Rev B) og den senere langtidsoppfølgingen ble vurdert som kvalitetssikringsprosjekter av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vest (067.08 og 2015/257). CURE-AF-studien ble registrert i 2007 (NCT00431834). Den europeiske armen av studien ble etterregistrert 27.11.2020 i ClinicalTrials.gov (NCT04645615).

I tillegg skal det nederst i artikkelen stå: Etterregistreringen av den europeiske armen av studien ble foretatt i forbindelse med utarbeidelse av den foreliggende artikkelen. Redaksjonen har ingen grunn til å tro at dette har påvirket rapporteringen av resultatene.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler