Rettelse: Kreftutvikling og befolkningssammensetning i Norge 1990–2016

Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1824–9.

I Tidsskriftet nr. 19/2018 på s. 1826 skal figurteksten til Figur 1 være: Endring i forekomsten av alle kreftformer hos norskfødte (stiplet linje) og totalbefolkningen (rett linje) vist som aldersstandardiserte insidensrater (norsk standard) i perioden 1990–2016.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler