Rettelse: Kreftutvikling og befolkningssammensetning i Norge 1990–2016

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1824–9.

  I Tidsskriftet nr. 19/2018 på s. 1826 skal figurteksten til Figur 1 være: Endring i forekomsten av alle kreftformer hos norskfødte (stiplet linje) og totalbefolkningen (rett linje) vist som aldersstandardiserte insidensrater (norsk standard) i perioden 1990–2016.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media