Kirsti Vik Hjerkind

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsti Vik Hjerkind

Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
28.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1824–9. I Tidsskriftet nr. 19/2018 på s. 1826 skal figurteksten til Figur 1 være: Endring i forekomsten av alle kreftformer hos norskfødte (stiplet linje) og...
Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
26.11.2018
Since 1953 we have had a near-complete overview of cancer incidence in Norway, and the incidence rates for all types of cancer as a whole are nearly twice as high today as they were 60 years ago...
Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
22.11.2018
Siden 1953 har vi hatt en tilnærmet komplett oversikt over kreftforekomsten i Norge, og insidensraten for alle kreftformer samlet er dobbelt så høy i dag som for 60 år siden. Siden vi startet...