Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter?

Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1026 – 31

I Tidsskriftet nr. 14 – 15/2017 skal det på s. 1029, tabell 3, i siste kolonne stå: Andel leger utdannet ved Universitetet i Tromsø som bemanner fastlegestillinger.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler