Margrete Gaski

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Margrete Gaski

Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
18.09.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1026 – 31 I Tidsskriftet nr. 14 – 15/2017 skal det på s. 1029, tabell 3, i siste kolonne stå: Andel leger utdannet ved Universitetet i Tromsø som bemanner...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
22.08.2017
The shortage of doctors in rural communities still presents a challenge nationally ( 1 ) and internationally ( 2 – 4 ). When the Storting resolved in 1968 to build the University of Tromsø (from 2013...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
21.08.2017
Legemangel i distriktene er fortsatt en utfordring nasjonalt ( 1 ) og internasjonalt ( 2 – 4 ). Da Stortinget i 1968 vedtok å bygge Universitetet i Tromsø (fra 2013 Universitetet i Tromsø – Norges...
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Eva Håheim Pedersen, Mette Skipperud
06.05.2004
Vi ville undersøke om desentralisering av spesialisthelsetjenester er lønnsomt for samfunnet og vise hvilke parter som bærer og hvilke som sparer kostnader ved en slik organisering. Det empiriske...
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Helen Brandstorp
01.12.2015
A key intention behind the introduction of the GP contract scheme was to promote continuity in the doctor-patient relationship ( 1 ). In the context of general practice this is an important quality...
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Helen Brandstorp
01.12.2015
En viktig intensjon med innføringen av fastlegeordningen var å fremme kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient ( 1 ). Dette er en viktig kvalitetsindikator i allmennmedisinsk sammenheng ( 2 )...