Ivar Johannes Aaraas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Johannes Aaraas

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Øystein Lappegard, Helge Garåsen, Ivar Johannes Aaraas
05.09.2017
In recent years, Norwegian health services have pursued the goal of transferring service provision from the specialist to the primary level. A number of different solutions have emerged at the...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
18.09.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1026 – 31 I Tidsskriftet nr. 14 – 15/2017 skal det på s. 1029, tabell 3, i siste kolonne stå: Andel leger utdannet ved Universitetet i Tromsø som bemanner...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
22.08.2017
The shortage of doctors in rural communities still presents a challenge nationally ( 1 ) and internationally ( 2 – 4 ). When the Storting resolved in 1968 to build the University of Tromsø (from 2013...
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Øystein Lappegard, Helge Garåsen, Ivar Johannes Aaraas
04.09.2017
De siste årene har det i norsk helsevesen vært et mål å overføre tjenester fra spesialist- til primærhelsetjenesten. I skjæringspunktet mellom de to forvaltningsnivåene har det vokst frem en rekke...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
21.08.2017
Legemangel i distriktene er fortsatt en utfordring nasjonalt ( 1 ) og internasjonalt ( 2 – 4 ). Da Stortinget i 1968 vedtok å bygge Universitetet i Tromsø (fra 2013 Universitetet i Tromsø – Norges...
Kjell Gunnar Skodvin, Ivar Johannes Aaraas, Anne Karin Forshei, Kai Brynjar Hagen, Magnus Jonsbu
17.04.2012
Innen 2016 skal alle kommuner som en del av samhandlingsreformen gi øyeblikkelig hjelp døgntilbud til utvalgte pasientgrupper. For mange mindre kommuner er dette en anledning til å revitalisere...