Olaf Gjerløw Aasland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olaf Gjerløw Aasland

Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
30.03.2020
There has been a prolonged focus on under-recruitment to general practice ( 1 – 7 ). In an evaluation undertaken in 2016 ( 8 , 9 ), one in every four foundation doctors reported wanting to enter...
Cecilie Normann Birkeli, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
30.03.2020
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin ( 1 – 7 ). I en evaluering fra 2016 ( 8 , 9 ) oppga hver fjerde turnuslege at de ønsket å begynne i allmennmedisin...
Olaf Gjerløw Aasland
10.12.2018
Ole Didrik Lærum, red. Verken syk eller frisk Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var. 133 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-2441-8 «I norsk helsevesen har det...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
18.09.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1026 – 31 I Tidsskriftet nr. 14 – 15/2017 skal det på s. 1029, tabell 3, i siste kolonne stå: Andel leger utdannet ved Universitetet i Tromsø som bemanner...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
22.08.2017
The shortage of doctors in rural communities still presents a challenge nationally ( 1 ) and internationally ( 2 – 4 ). When the Storting resolved in 1968 to build the University of Tromsø (from 2013...
Margrete Gaski, Peder Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas, Olaf Gjerløw Aasland
21.08.2017
Legemangel i distriktene er fortsatt en utfordring nasjonalt ( 1 ) og internasjonalt ( 2 – 4 ). Da Stortinget i 1968 vedtok å bygge Universitetet i Tromsø (fra 2013 Universitetet i Tromsø – Norges...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
The doctors claim that in order to learn, practise and update themselves in their profession, theoretically as well as in terms of the craft, willingness with regard to a high degree of attendance in...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
Many requirements and expectations are associated with the tasks that a doctor shall perform, the means to be used to solve them and the role that doctors should assume when encountering stakeholders...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
Det knytter seg mange krav og forventninger til hvilke oppgaver en lege skal gjøre, med hvilke midler oppgavene skal løses, og hvilken rolle legene skal innta i møte med samhandlingspartnere. Mange...
Tuva Kolstad Hertzberg, Helge Skirbekk, Reidar Tyssen, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø
25.10.2016
For å lære, utøve og oppdatere seg i faget, både teoretisk og håndverksmessig, kreves det ifølge legene vilje til høy grad av tilstedeværelse på jobb og stor arbeidskapasitet ( 1 ). Dette har vi i en...
Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland
13.09.2016
A number of articles have described the working hours of doctors and how doctors split their time between their various tasks. A doctor’s working hours will affect the quality of treatment provided...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
20.09.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2100 – 4 I Tidsskriftet nr. 16/2007 på side 2102, tredje spalte, 10. linje under mellomtittelen Kliniske ferdigheter skal stå: Tabellen gir et inntrykk av hvilke...
Ellen Schlichting, Harriet Bjerrum Nielsen, Sophie Dorothea Fosså, Olaf Gjerløw Aasland
23.08.2007
Legeprofesjonen har tidligere vært dominert av menn, med dette er nå i ferd med å endre seg. Som vist i figur 1 har antallet mannlige medisinstudenter ved Universitetet i Oslo holdt seg stabilt rundt...
Amund Gulsvik, Olaf Gjerløw Aasland
23.08.2007
En karriere som forsker starter gjerne med en genuin vitenskapelig nysgjerrighet og og interesse for forskerens arbeidsoppgaver. Det er en begrenset andel av en yrkesgruppe som velger en...
Herbjørn Andresen, Olaf Gjerløw Aasland
18.12.2008
Det er en relativt omfattende lovgivning som regulerer helsepersonells håndtering av pasientopplysninger. I utgangspunktet ble reglene enklere og tydeligere gjennom det som har vært kalt «den nye...
Andrée Levorsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Olaf Gjerløw Aasland
28.08.2008
Staten dekker utgiftene for pasienter som trenger langvarig medikamentell behandling for alvorlig, kronisk sykdom. Et naturlig krav til refusjonsordninger er at de bør være enkle å administrere for...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
23.10.2008
Magnussen hevder vår tolking av data bygger på at legenes kritikk kun er faglig og altruistisk og ikke motivert ut fra egeninteresser, og at vi dermed ser bort fra at leger feilaktig begrunner sin...
Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland
13.09.2016
Legers arbeidstid og hvordan de fordeler tiden på ulike oppgaver har vært beskrevet i flere artikler. Arbeidstiden har innvirkning på behandlingskvalitet og pasientsikkerhet og på legenes egen helse...
Sverre Varvin, Olaf Gjerløw Aasland
13.08.2009
Flyktninger med posttraumatiske tilstander og andre problemer knyttet til forfølgelse, flukt og eksil utgjør en stadig større del av pasientpopulasjonen i helsevesenet. Disse pasientene har ofte...
Olaf Gjerløw Aasland
24.09.2009
Ruyter, KW Solbakk, JH Waal, H Rusmiddelbrukeren og forskeren 148 s, tab. Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning, 2009. Pris gratis ISBN 978-82-303-1257-5 2. juni 2008 publiserte Apollon ,...