Selvmord og psykiske lidelser

Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1369 – 70

I Tidsskriftet nr. 14/2014 s. 1369, 3. spalte, 13. linje hadde en parentes falt ut. Riktig tekst er:

I Rasmussens studie av selvmord blant unge menn (18 – 30 år) (11) inngikk kun menn som ikke hadde vært i kontakt med psykisk helsevern, og som ikke tidligere hadde gjort selvmordsforsøk.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler