Mette Lyberg Rasmussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Lyberg Rasmussen

Mette Lyberg Rasmussen
10.09.2020
Fraværet av effektiv forebygging av selvmord er et av våre store folkehelseproblem. Vi trenger et bredere perspektiv på selvmord enn sykdomsmodellen. Dagens selvmordsforebygging er i stor grad basert...
Mette Lyberg Rasmussen, Gudrun Dieserud
06.02.2018
In recent decades, the Norwegian authorities have put a substantial amount of work into the prevention of suicide ( 1 ). Particular attention has been paid to measures in the specialist health...
Mette Lyberg Rasmussen, Gudrun Dieserud
05.02.2018
Myndighetene har de siste tiårene lagt ned et betydelig arbeid i å forebygge selvmord ( 1 ). Spesielt har tiltak i spesialisthelsetjenesten vært et viktig satsingsområde ( 2 ). Til tross for dette...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
En av de mest etablerte «sannheter» om selvmord er at psykiske lidelser spiller en viktig rolle ved minst 90 % av dem. I dette ligger også en antakelse om årsakssammenheng. Evidensbasen for denne «...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
02.09.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1369 – 70 I Tidsskriftet nr. 14/2014 s. 1369, 3. spalte, 13. linje hadde en parentes falt ut. Riktig tekst er: I Rasmussens studie av selvmord blant unge menn (18 – ...