Gudrun Dieserud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gudrun Dieserud

Mette Lyberg Rasmussen, Gudrun Dieserud
06.02.2018
In recent decades, the Norwegian authorities have put a substantial amount of work into the prevention of suicide ( 1 ). Particular attention has been paid to measures in the specialist health...
Mette Lyberg Rasmussen, Gudrun Dieserud
05.02.2018
Myndighetene har de siste tiårene lagt ned et betydelig arbeid i å forebygge selvmord ( 1 ). Spesielt har tiltak i spesialisthelsetjenesten vært et viktig satsingsområde ( 2 ). Til tross for dette...
Gudrun Dieserud
16.04.2009
Ellenhorn, RD. Parasuicidality and paradox Breaking through the medical model. 199 s, tab, ill. New York, NY: Springer Publishing, 2008. Pris USD 40 ISBN 978-082611546-1 Forfatteren, Ross D...
Gudrun Dieserud, Mitchell Loeb, Øivind Ekeberg
30.03.2001
Basert på en undersøkelse som tidligere er publisert i Suicide and Life-Threatening Behavior (1) I denne artikkelen studeres utviklingen av selvmordsforsøks- og selvmordsraten i Bærum i en 12-...
Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik
30.06.2005
Til tross for en nedgang på 30 % i selvmordsraten mellom 1988 og 1994 og en viss stabilisering i årene etter, er selvmord fremdeles et stort folkehelseproblem i Norge. I 2003 var det 502 mennesker...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik
11.08.2005
Selvpåførte forgiftninger behandlet i sykehus Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1798 - 800 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 13 - 14/2005 s. 1798 skal riktig tall i hovedbudskapet være: 120 per...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek
20.05.2010
Noen regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ser ut til å tro at svaret på spørsmålet i tittelen er ja. Ofte blir selvmordsforskningsprosjekter forsinket fordi komiteene har...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
En av de mest etablerte «sannheter» om selvmord er at psykiske lidelser spiller en viktig rolle ved minst 90 % av dem. I dette ligger også en antakelse om årsakssammenheng. Evidensbasen for denne «...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
02.09.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1369 – 70 I Tidsskriftet nr. 14/2014 s. 1369, 3. spalte, 13. linje hadde en parentes falt ut. Riktig tekst er: I Rasmussens studie av selvmord blant unge menn (18 – ...