Annonse
Annonse

Artikler av Heidi Hjelmeland

Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
Current efforts in the mental health service to prevent suicide appear to be more concerned with implementing formal and instrumental procedures than ensuring best possible care for patients. Many...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
Arbeidet med å forebygge selvmord i psykisk helsevern i dag handler mer om å implementere formelle og instrumentelle prosedyrer enn å legge til rette for best mulig omsorg for pasientene. Mange tar...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
Many authors have recently pointed out problems associated with the current recommendations for a risk-factor-based approach to the assessment of suicide risk and suicide prevention in mental health...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
Many authors have recently pointed out problems associated with the current recommendations for a risk-factor-based approach to the assessment of suicide risk and suicide prevention in mental health...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek
Noen regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ser ut til å tro at svaret på spørsmålet i tittelen er ja. Ofte blir selvmordsforskningsprosjekter forsinket fordi komiteene har...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
En av de mest etablerte «sannheter» om selvmord er at psykiske lidelser spiller en viktig rolle ved minst 90 % av dem. I dette ligger også en antakelse om årsakssammenheng. Evidensbasen for denne «...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
I den senere tid har flere pekt på problemer knyttet til dagens anbefalte risikofaktorbaserte tilnærming til vurdering av selvmordsrisiko og forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Her skisserer...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1369 – 70 I Tidsskriftet nr. 14/2014 s. 1369, 3. spalte, 13. linje hadde en parentes falt ut. Riktig tekst er: I Rasmussens studie av selvmord blant unge menn (18 – ...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ( 1 ) har gode intensjoner og har sannsynligvis bidratt til økt kunnskap og bevissthet om selvmordsproblematikk. Vårt...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern har som formål å øke kompetansen blant helsepersonell og bidra til at pasientene mottar et standardisert og forbedret...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
Granlund hevder at det er en fundamental misforståelse å påstå at nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ikke er bindende. Det står imidlertid at «Retningslinjene er...