Heidi Hjelmeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Hjelmeland

Julia Hagen, Kristin Espeland, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
23.03.2021
Selvmordsforebygging er et komplekst fagområde med få fasitsvar. Da er konstruktive debatter avgjørende for å utvikle fagfeltet og bedre forebyggingen. At det er uenigheter i fagmiljøet om hvordan vi...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Kristin Espeland, Tove Ueland Nygaard, Birthe Loa Knizek
12.06.2018
We must rethink our approach to preventing suicide in mental health care. Ten years after the launch of the National guidelines for suicide prevention in mental health care ( 1 ), it transpires that...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Kristin Espeland, Tove Ueland Nygaard, Birthe Loa Knizek
12.06.2018
Vi må tenke nytt om forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Ti år etter lanseringen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ( 1 ) kommer det frem at ca. 250...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
06.02.2018
Current efforts in the mental health service to prevent suicide appear to be more concerned with implementing formal and instrumental procedures than ensuring best possible care for patients. Many...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Kristin Espeland, Birthe Loa Knizek
05.02.2018
Arbeidet med å forebygge selvmord i psykisk helsevern i dag handler mer om å implementere formelle og instrumentelle prosedyrer enn å legge til rette for best mulig omsorg for pasientene. Mange tar...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
01.07.2014
Many authors have recently pointed out problems associated with the current recommendations for a risk-factor-based approach to the assessment of suicide risk and suicide prevention in mental health...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
One of the most well-established «truths» about suicide is that mental disorders play a significant role in at least 90  % of cases. Therein also lies an assumption about a causal relationship...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
01.07.2014
Many authors have recently pointed out problems associated with the current recommendations for a risk-factor-based approach to the assessment of suicide risk and suicide prevention in mental health...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek
20.05.2010
Noen regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ser ut til å tro at svaret på spørsmålet i tittelen er ja. Ofte blir selvmordsforskningsprosjekter forsinket fordi komiteene har...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
25.02.2014
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern har som formål å øke kompetansen blant helsepersonell og bidra til at pasientene mottar et standardisert og forbedret...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
27.05.2014
Granlund hevder at det er en fundamental misforståelse å påstå at nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ikke er bindende. Det står imidlertid at «Retningslinjene er...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
05.08.2014
En av de mest etablerte «sannheter» om selvmord er at psykiske lidelser spiller en viktig rolle ved minst 90 % av dem. I dette ligger også en antakelse om årsakssammenheng. Evidensbasen for denne «...
Heidi Hjelmeland, Julia Hagen, Birthe Loa Knizek
01.07.2014
I den senere tid har flere pekt på problemer knyttet til dagens anbefalte risikofaktorbaserte tilnærming til vurdering av selvmordsrisiko og forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Her skisserer...
Heidi Hjelmeland, Gudrun Dieserud, Kari Dyregrov, Birthe Loa Knizek, Mette Lyberg Rasmussen
02.09.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1369 – 70 I Tidsskriftet nr. 14/2014 s. 1369, 3. spalte, 13. linje hadde en parentes falt ut. Riktig tekst er: I Rasmussens studie av selvmord blant unge menn (18 – ...
Julia Hagen, Heidi Hjelmeland, Birthe Loa Knizek
25.03.2014
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern ( 1 ) har gode intensjoner og har sannsynligvis bidratt til økt kunnskap og bevissthet om selvmordsproblematikk. Vårt...