I. Skeie og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som det framgår av kronikken, er frafallet fra LAR-behandling lavt i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Dette peker i retning av et akseptabelt tilbud, også sett fra pasientenes ståsted. Etter den norske LAR-retningslinjen er metadon og buprenorfin de opioidene som brukes i vedlikeholdsbehandling, med kombinasjonspreparatet buprenorfin/nalokson (Suboxone) som førstevalg (1). Valg av medikament skal imidlertid vurderes individuelt, og valget vil måtte hensynta både sikkerhet, bivirkninger og behandlingseffekt.

  I 2013 brukte 43 % av pasientene i LAR metadon (2). Dersom det foreligger tungtveiende medisinske grunner, kan LAR-pasienter imidlertid få morfinpreparater som vedlikeholdsmedisin, og et mindre antall LAR-pasienter behandles i dag med morfinpreparater med lang virketid. Når «slow-release» morfin brukes som vedlikeholdsmedikament, bruker pasientene en dosering som verken gir vesentlig ruseffekt (eufori) eller abstinens, på samme måte som metadon eller buprenorfin. Det er ikke like god dokumentasjon for bruk av denne type medikament i LAR som for de ordinære LAR-medikamentene. Sikkerhetstiltakene rundt vedlikeholdsbehandling med morfin, blant annet bruk av observert inntak, bør være minst det samme som for metadon og buprenorfin.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media