Re: Renal sympatisk denervering ved terapiresistent hypertensjon

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskriftet nr 1 2014 omtalte vi renal denervering (RDN) ved terapiresistent hypertensjon i en oversiktsartikkel (1). I etterkant har det tilkommet nye studier som ikke viser ønsket effekt av RDN, som vi kort ønsker å oppsummere her.

  En studie av 109 pasienter med terapiresistent hypertensjon ble publisert i Lancet for få år siden (2), og den antydet en blodtrykkssenkende effekt av RDN på opptil 32/16 mmHg etter seks måneder. Det tekniske utstyret fikk CE-godkjennelse, og produsenten(e) markedsførte utstyr (ablasjonskatetre) til bruk – også i norske sykehus og på norske pasienter. I Tyskland har 200 sentra utført RDN de siste årene, og i Sveits, Sverige og Nederland har det offentlige refundert utgifter på 7 – 8.000 Euro per pasient. Opptil 20.000 pasienter har fått gjennomført RDN på verdensbasis.

  Flere avdelinger ved Oslo universitetssykehus Ullevål har samarbeidet om RDN ved terapiresistent hypertensjon i en forskningsprotokoll (1). Pasienter med sekundær- og kontorhypertensjon ble ikke inkludert. Før inklusjon måtte pasientene kvalifisere seg med bevitnet inntak av alle blodtrykksenkende medisiner umiddelbart før ambulatorisk blodtrykksmåling. I vår første serie kvalifiserte seks pasienter av de 18 som ble utredet, og blodtrykket var uendret etter RDN (3). I vår andre serie ble 19 pasienter (av 65 henviste) randomisert til henholdsvis RDN vs. forbedring av den medikamentelle behandlingen basert på hemodynamiske målinger (4). I RDN-gruppen var det et mindre fall i kontor- og ambulatorisk blodtrykk etter tre og seks måneder, noe vi tror kan tilskrives placebo, regresjon til middelverdien eller Hawthorneeffekt. Blodtrykket normaliserte seg hos nesten alle i medikamentgruppen, der endringene i hovedsak var økt diuretikadose og mindre betablokkerbehandling. Studien er også kort omtalt av Kari Tveito i Tidsskriftet nr 12/13 2014 (5).

  En stor prospektiv, randomisert og sham-kontrollert amerikansk studie som nylig ble publisert, viste omtrent det samme fallet i blodtrykk i både RDN og sham-kontroll gruppen, dvs. ingen sikker blodtrykkssenkende effekt av RDN (6). RDN er derfor ikke «evidence-based medicine» og bør ikke utføres utenfor forskningsprotokoller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media