Sverre E. Kjeldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre E. Kjeldsen

Yusuf Mirza, Erik E. Prestgaard, Randi Selmer, Knut Liestøl, Irene Grundvold, Jan E. Erikssen, Sverre E. Kjeldsen, Knut Gjesdal
07.09.2020
I den norske befolkningen har 21 % etablert hjerte- og karsykdom eller økt risiko for å få det ( 1 ), og i dag bruker omtrent 1,1 millioner nordmenn legemidler for å...
Otto A. Smiseth, Sverre E. Kjeldsen, Øyvind Senstad Andersen, Nisha Mistry, Arne S. Westheim, Helge Skulstad, Einar Gude
22.03.2019
I Tidsskriftet er det tidligere publisert en artikkel om hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon ( 1 ). Artikkelen gikk inngående inn på cellulære og molekylære mekanismer, men omtalte i mindre grad...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
16.10.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8 I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre. Dette er korrekt på...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
01.09.2017
New national guidelines for the prevention of cardiovascular disease include a novel algorithm that calculates the risk of cardiovascular events and death. The guidelines contain updated...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
23.08.2017
Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død. I retningslinjen presenteres...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
27.08.2009
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Sverre E. Kjeldsen
03.12.2009
Kahan, T Nyström, F Hypertoni och 24-timmars mätning av blodtryck 101 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 165 ISBN 978-91-44-04797-3 Ifølge Verdens helseorganisasjon er høyt...
Sverre E. Kjeldsen
11.05.2006
Per Helge Måseide polemiserer i Tidsskriftet nr. 7/2006 mot Rådet for legeetikk for at de har kommet med kritikk av meg for at jeg ikke kontrollerte hvordan jeg ble gjengitt i Dagbladet 11.2. 2004 i...
Sverre E. Kjeldsen
23.02.2006
Innlegget fra Hilde Schjerve gir meg muligheten til, innenfor 400 ord, å påpeke hvor misforståelsen i denne saken oppstod. I hennes innlegg fremgår det at jeg ble kontaktet av Dagbladet for å...
Sverre E. Kjeldsen
12.01.2006
Jo Telje omtaler på vegne av Rådet for legeetikk igjen «rottegiftsaken» i Tidsskriftet nr. 22/2005 ( 1 ). Jeg kjenner meg igjen som hjertespesialisten, men finner ingen grunn til anonymitet. Saken...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
09.09.2004
Vårt regnestykke er basert på rimeligste medikasjon med Lipitor 10 mg som oppnås ved å forskrive 40 mg tabletter og dele dem i fire. Da blir dagsprisen kr 4,16. Deling av en Lipitor 40 mg tablett går...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
09.09.2004
Det er ingen motsetning mellom våre utsagn om bruk av tiazider, slik Flottorp & Fretheim hevder. Våre uttalelser må settes inn i riktig sammenheng og gjaldt forebygging av koronarsykdom, som er...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
16.12.2004
Det er nok fortsatt en liten uenighet mellom Jens-Gustav Iversen og oss. Vi vil presisere at med individuell og omhyggelig risikovurdering, hvor både tradisjonelle faktorer, inklusive måling av...
Sverre E. Kjeldsen
16.12.2004
Vi anbefaler de fleste pasienter lavdosert tiazid i kombinasjon i blodtrykksbehandling, fordi effekten av andre blodtrykksmedikamenter, særlig ACE-hemmere og AII-antagonister, potenseres ( 1 ),...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
23.09.2004
Vi fremhevet at 75 mg acetylsalisylsyre daglig bør gis som standardbehandling til hypertonikere, i tillegg til den antihypertensive behandling, basert på HOT-studien og europeiske retningslinjer ( 1...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
01.07.2004
Statinbehandling forebygger hjerteinfarkt og hjerneslag hos hypertonikere med velregulert blodtrykk. For å hindre aterosklerotisk sykdom og for å forlenge liv bør man i tillegg til blodtrykkssenkende...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
21.10.2004
Vi gir Jens-Gustav Iversen langt på vei rett i hans betraktninger og respekterer hans valg. En godt gjennomført livsstilsintervensjon med de kjente elementer Iversen nevner, naturligvis også uten...
Per Omvik*, Bjørn Bratland, Gerhard Gerhardsen, Kjell Gisholt, Terje Risanger, Tore Smedsrud, Sverre E. Kjeldsen,
18.03.2004
En rekke klinisk kontrollerte studier har vist at effektiv blodtrykksbehandling medfører betydelig reduksjon av risikoen for kardiovaskulære komplikasjoner ( 1 ). Det er imidlertid ingen studier som...
Eva Gerdts, Per Omvik, Rune Mo, Sverre E. Kjeldsen
18.03.2004
Høyt blodtrykk er en hovedårsak til hjertesykdom, som er dødsårsak nummer én i Norge. På verdensbasis rangerer Verdens helseorganisasjon høyt blodtrykk blant de fire største helseproblemene vi står...
Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen
18.11.2004
Vi er enige i konklusjonene til Landmark og Reikvam: Tiazider hører hjemme i behandlingen av hypertensjon. Doseringen bør være lav (maksimalt 25 mg per døgn), og tiazid bør gis i kombinasjon med...