Det haster med en velfungerende turnustjeneste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myndighetene har et særskilt ansvar for å sikre at nyutdannete leger blir satt raskt i stand til å bli en del av det naturlige arbeidsmarkedet. Antallet stillinger for turnusleger må derfor økes.

  For første gang er det gjennomført en ordinær søknadsrunde til turnustjenesten. Det ble til slutt ca. 15 000 søknader på under 500 stillinger. Hver søker hadde i snitt sendt 18 søknader. Turnustjenesten ble i desember 2012 omgjort til en søknadsbasert første obligatoriske del av spesialiseringen i alle fag, fordi det hadde utviklet seg lange køer, ventetiden økte og det var ikke lenger mulig å opprettholde et system hvor alle nyutdannede leger i Europa i prinsippet kunne melde seg på til det norske legearbeidsmarkedet via loddtrekning. Det viktige nå er at det nye systemet blir velfungerende så fort som mulig. Både leder og turnusansvarlig i Norsk medisinstudentforening var til stede på forrige sentralstyremøte for å informere om hva de så som de største aktuelle utfordringene i ny ordning.

  Tre forhold utmerket seg som viktige å få til før neste søknadsrunde: Antallet søknader hver lege kan sende må reduseres. Mange sykehus har lagt ned mye tid på å prøve å gjøre en god jobb med søknadene, men det har vært så mange søknader i omløp at det mange steder ble vanskelig å få det til. Vi foreslår at antallet søknader det er lov å sende begrenses til fem per person.

  Studentene som søker på stillinger forventer at søknadene deres blir lest. Det er et rimelig krav, men mange har dessverre opplevd at søknadene ikke en gang har blitt sett på. I tillegg har det dannet seg et inntrykk av at for mange ansettelser har blitt gjort på bakgrunn av kjennskap eller nære familierelasjoner. Ved å begrense antallet søknader per personer blir det antageligvis lettere å arbeide med disse prosessene.

  Vårt krav nummer to er at alle søkere sikres skikkelig og rettferdig behandling i ansettelsesprosessene, og at nepotisme begrenses i så stor grad som mulig.

  Det tredje forholdet vi mener det bør gjøres noe med er søknadsfristene. Studentene har nå fått et omfattende arbeid med søknader samtidig som de skal gjennom avsluttende eksamener. Dette synes unødvendig, og ved å flytte litt på tidsfristene kan dette unngås og studentene får mer ro rundt eksamensforberedelsene.

  Vi har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet der vi ber om endringer når det gjelder disse tre forholdene. Vi mener at dette vil gi en mer ryddig prosess i neste runde enn det som ble tilfellet denne gangen. Vi har også bedt om at flere stillinger for turnusleger må bli vurdert.

  Myndighetene har tidligere sagt at Norge har behov for alle de legene som utdannes i Norge og alle de norske som utdannes i Europa. Likevel er det ikke opprettet flere stillinger og det er ikke samsvar mellom antall turnuslegestillinger og behovet for leger. Medisinstudentene har dessuten rett når de sier at den nye turnusordningen ikke er en del av det vanlige arbeidsmarkedet. Til det er det for mange særordninger og tjenesten er en obligatorisk første del i forkant av alt videre arbeid.

  Myndighetene har på grunn av dette et særskilt ansvar for å sikre at nyutdannete leger blir satt raskt i stand til å bli en del av det naturlige arbeidsmarkedet. Antallet stillinger må derfor økes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media