Samarbeid i psykisk helsevern

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fastlegen er ofte involvert i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser. Faglig trygghet kan styrkes gjennom deltakelse i faste tverrfaglige møter med kjente kolleger og en erfaren psykiater/psykolog. Distriktspsykiatrisk senter Vinderen har i mange år hatt et strukturert samarbeid med fastleger. I denne kommentaren ønsker vi å formidle og drøfte erfaringene som er gjort.

  Samhandlingsreformen ble satt i verk 1.1. 2012. Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal ha et aktivt samarbeid med felles forståelse for behandlingsbehov og behandlingsstrategier. Dette gjelder muligheten for klinisk veiledning, nært samarbeid med spesialist i behandlingen av pasienter med komplekse problemer og klare avtaler om fordeling av ansvar. Sentrale elementer for å få til samhandling er faste veiledningsmøter, praksiskonsulentordninger, mulighet for akutte spesialistvurderinger og telefonrådgivning og bruk av ambulante tjenester (1). Faste møteplasser er spesielt viktig i behandling av pasienter med kroniske lidelser (2, 3).

  Fastlegen og psykiatrien

  Fastlegen og psykiatrien

  De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) har hovedansvaret for det psykiske helsevernet i sitt geografiske område. Fastlegene som henviser har ofte kontakt med pasientene underveis i behandlingen og følger opp når pasientene er ferdigbehandlet ved det respektive distriktspsykiatriske senter. Sentrene skal tilby fastlegene veiledning. Undersøkelser viser at fastlegene opplever at veiledningen fra og samarbeidet med DPS-ene fungerer dårlig (4) – (6). Derfor er det viktig å identifisere tiltak som kan forbedre samhandlingen.

  Distriktspsykiatrisk senter Vinderen har i mange år hatt et strukturert samarbeid med fastleger i sin sektor. Samarbeidet omfatter nå 55 av de 105 fastlegene og består i faste månedlige møter av 1 – 1,5 timers varighet på fastlegenes kontor. Det er nå 11 slike møter med fastleger fra 13 legesentre; gjennomsnittlig fem leger per møte. Fra DPS møter erfarne spesialister, ofte også ansatte i psykisk helsearbeid i bydelene.

  Møtene benyttes til informasjonsutveksling om felles pasienter og drøfting av nye saker. Hensikten er å trygge fastlegene på deres egen kompetanse, klargjøre problemstillinger, fordele ansvar for tiltak samt å gi råd om medisinering og samtalemetodikk. Det er utviklet samarbeidsmetoder som felleskonsultasjoner med pasient og eventuelt pårørende hos fastlege, felles hjemmebesøk, og gjensidig tilgjengelighet per telefon eller e-post. Det blir lagt vekt på kompetanseheving på områder som kognitiv terapi og medikamentbruk, og informasjon om tjenestetilbudene og bruken av dem. Det er viktig å utvikle en gjensidig respekt der partene er likeverdige.

  Kunnskapssenteret har gjennomført nasjonale spørreskjemaundersøkelser om fastlegers vurderinger av de distriktspsykiatriske sentrene i 2006, 2008 og 2011. De to første undersøkelsene er publisert (4) – (6). Undersøkelsene gir mulighet til å analysere sammenhengen mellom fastlegers deltakelse på samarbeidsmøter og deres generelle tilfredshet med sentrene. Ved nye analyser av dataene fra 2006 og 2008 finner vi at de fastlegene som deltar på samarbeidsmøter er mer tilfreds enn de som ikke deltar. Det samme mønsteret avtegner seg nasjonalt (upubliserte data).

  Veien videre

  Veien videre

  For fastlegene kan pasienter med psykiske lidelser være en utfordring faglig, emosjonelt og tidsmessig. Faglig trygghet kan styrkes gjennom deltakelse i faste tverrfaglige møter i et trygt team med kjente kolleger og erfaren psykiater/psykolog.

  Fastlegen kan ofte oppleve konsultasjonen som utrygg og ensom, spesielt dersom pasientens problem er uklart og atferden er utfordrende. Slike konsultasjoner kan hurtig resultere i henvisning til distriktspsykiatrisk senter. Vi erfarer at tverrfaglige møter og felleskonsultasjoner på fastlegens kontor gir færre og riktigere henvisninger.

  Andelen fastleger som deltar på samarbeidsmøter er langt større ved DPS Vinderen enn gjennomsnittet for de andre sentrene (4) – (6). Samhandlingsreformen utfordrer helsetjenesten til å finne gode samarbeidsformer, og slike tiltak som DPS Vinderen har satt i verk bør evalueres med tanke på implementering andre steder.

  Publisert først på nett 25.4. 2012

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media