Kommentarartikkel
20.08.2013
Det grunnleggende utgangspunktet for Arbeiderpartiet er at helse- og omsorgspolitikk er et fellesskapsansvar. Hver og en har ansvar for egen helse. Som fellesskap tar vi ansvar for alles helse...
20.08.2013
Det viktigste helsepolitiske temaet er ikke mulig å skrelle ned til ett viktig område, da helsepolitikken henger sammen i en kjede fra vugge til grav. For Fremskrittspartiet er det derfor viktig å...
NO IMAGE
20.08.2013
Høyre har konkrete forslag til forbedring av helsevesenet, slik at vi både kan fange opp folks problemer tidligere og gi alvorlig syke bedre helsetjenester. I denne teksten vil jeg presentere noen av...
20.08.2013
Det viktigste helsepolitiske temaet foran høstens valg er, paradoksalt nok, igjen å sette pasienten i sentrum. Vi må se hele pasienten og gi behandling ut fra medisinske behov og ut fra den enkeltes...
20.08.2013
Årets valg er et valg mellom dem som vil la private bygge helseindustri i Norge, Arbeiderpartiet som tviholder på å gjøre det meste som før, og Rødt som vil skape et felles helsevesen bygd på...
20.08.2013
Venstre vil særlig løfte frem fem helsepolitiske temaer ved høstens valg: 1. Et godt offentlig helsevesen som sikrer likeverdig tilgang til helsetjenester og styrket pasientsikkerhet. 2. Forebygging...
NO IMAGE
25.06.2013
I dagens informasjonssamfunn er mange opptatt av hva som er optimalt for helsen. Fysisk aktivitet er et uttalt mål, men det kan virke som om folk flest, også fagpersoner, ikke helt klarer...
NO IMAGE
25.06.2013
Skal barn informeres om de er blitt til ved donasjon av kjønnsceller? En rapport fra Nuffield Council on Bioethics konkluderer med at det ikke foreligger noe absolutt informasjonskrav overfor...
25.06.2013
Synkope er et komplekst symptom med flere potentielle ætiologier. De største diagnostiske forhindringer er den periodiske og uforudsigelige karakter samt den spontane remission. Implantering af en...
NO IMAGE
25.06.2013
Pasient- og brukerrettighetsloven angir at legen må rådføre seg med de pårørende om hvilke medisiner pasienten skal ha når pasienten ikke lenger kan samtykke selv. Er slik medbestemmelse gunstig for...