Kommentarartikkel
20.08.2013
Årets valg er et valg mellom dem som vil la private bygge helseindustri i Norge, Arbeiderpartiet som tviholder på å gjøre det meste som før, og Rødt som vil skape et felles helsevesen bygd på...
20.08.2013
Venstre vil særlig løfte frem fem helsepolitiske temaer ved høstens valg: 1. Et godt offentlig helsevesen som sikrer likeverdig tilgang til helsetjenester og styrket pasientsikkerhet. 2. Forebygging...
20.08.2013
Det grunnleggende utgangspunktet for Arbeiderpartiet er at helse- og omsorgspolitikk er et fellesskapsansvar. Hver og en har ansvar for egen helse. Som fellesskap tar vi ansvar for alles helse...
20.08.2013
Det viktigste helsepolitiske temaet er ikke mulig å skrelle ned til ett viktig område, da helsepolitikken henger sammen i en kjede fra vugge til grav. For Fremskrittspartiet er det derfor viktig å...
NO IMAGE
20.08.2013
Høyre har konkrete forslag til forbedring av helsevesenet, slik at vi både kan fange opp folks problemer tidligere og gi alvorlig syke bedre helsetjenester. I denne teksten vil jeg presentere noen av...
20.08.2013
Det viktigste helsepolitiske temaet foran høstens valg er, paradoksalt nok, igjen å sette pasienten i sentrum. Vi må se hele pasienten og gi behandling ut fra medisinske behov og ut fra den enkeltes...
NO IMAGE
25.06.2013
Ny søknadsbasert turnusordning innføres i år. Hvilke turnusleger som ansettes vil kunne ha betydning for avdelingen og sykehuset over tid. For at sykehusene selv skal kunne dra mest nytte av den nye...
NO IMAGE
25.06.2013
Etter gjeldende norsk rett skal sakkyndige i en straffesak vurdere så valid som mulig om tiltalte led av psykose på gjerningstidspunktet. 22. juli-saken har gitt oss innsyn i slike vurderinger fra...
NO IMAGE
25.06.2013
I dagens informasjonssamfunn er mange opptatt av hva som er optimalt for helsen. Fysisk aktivitet er et uttalt mål, men det kan virke som om folk flest, også fagpersoner, ikke helt klarer...
NO IMAGE
25.06.2013
Skal barn informeres om de er blitt til ved donasjon av kjønnsceller? En rapport fra Nuffield Council on Bioethics konkluderer med at det ikke foreligger noe absolutt informasjonskrav overfor...