Kroniske smerter etter ryggmargsskade

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Kronisk smerte er vanlig etter skade av ryggmargen, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet. Hensikten med artikkelen er å gi en oversikt over smertetilstander ved ryggmargsskade og en oppdatering av behandlingsmuligheter.

  Kunnskapsgrunnlag.

  Kunnskapsgrunnlag.

  Artikkelen er basert på et litteratursøk i PubMed med søkekombinasjonene «pain and spinal cord injury/injuries», «chronic pain and spinal cord injury/injuries» og «neuropathic pain and spinal cord injury/injuries» for perioden 2006 – 11. Enkelte nøkkelartikler om nevropatiske smerter er inkludert uavhengig av publikasjonsår.

  Resultater.

  Resultater.

  Etter ryggmargsskade kan pasienten utvikle nociseptive og/eller nevropatiske smerter. Før behandling iverksettes må årsak, smertetype og lokalisasjon være kartlagt. Nevropatisk smerte skal primært behandles med amitriptylin, gabapentin eller pregabalin. Duloksetin, lamotrigin eller tramadol kan også være effektive medikamenter. Lokal behandling med høykonsentrert capsaicin og lidokain kan lindre nevropatisk smerte begrenset til et mindre område. Utvalgte pasienter med intraktable kronisk nevropatiske smerter kan behandles med intratekal medikasjon via smertepumpe eller kirurgisk med DREZotomi (Dorsal Root Entry Zone). Fysioterapi, ikke-steroide antiinflammatoriske midler og opioider er mest brukt for behandling av nociseptive smerter. Trening og akupunktur kan være lindrende ved skuldersmerter.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Kronisk smerte etter ryggmargsskade kan ha flere årsaker. Mange ulike tiltak er utprøvd, men de fleste studier inkluderer få pasienter. Videre studier er nødvendige for å finne mer effektive tiltak som kan lindre smerter etter ryggmargsskade.

  Abstract

  Background.

  Chronic pain is common after a spinal cord injury, and may result in a substantially diminished quality of life. The aim of the paper is to provide an overview of pain conditions resulting from spinal cord injuries and an update on therapy options.

  Method.

  The article is based on a literature search in PubMed using the search words «pain and spinal cord injury/injuries», «chronic pain and spinal cord injury/injuries» and «neuropathic pain and spinal cord injury/injuries» for the period 2006 – 2011. Some key articles on neuropathic pain are included.

  Results.

  Patients may develop nociceptive and/or neuropathic pain after a spinal cord injury. The cause, nature and location of the pain must be established before therapy is initiated. Neuropathic pain should primarily be treated with the tricyclic antidepressant amitriptyline or with antiepileptic drugs such as gabapentin and pregabalin. The antidepressant duloxetine, the antiepileptic drug lamotrigine, and the opioid tramadol may be effective. Local treatment with highly concentrated capsaicin and lidocaine may relieve neuropathic pain that is restricted to a limited area. Selected patients with intractable chronic neuropathic pain can be treated with intrathecal medication by means of a pain pump or with surgical DREZotomy. Exercise and acupuncture may provide relief from shoulder pain.

  Interpretation.

  There may be several reasons for chronic pain following spinal cord injuries. Many different measures have been tested, but most studies have been performed on a limited number of patients. Further studies are needed to find more effective means of relieving pain after spinal cord injuries.

  Artikkel

  Smerter er vanlig hos ryggmargsskadede. Det rapporteres at opptil 80 % av pasientene plages av kroniske smerter (1). Smertene kan være nociseptive og nevropatiske, alene eller i kombinasjon. Nevropatisk smerte er forårsaket av skade eller dysfunksjon i den somatosensoriske delen av nervesystemet; mens nociseptiv smerte skyldes skade av ikke-nevralt vev. Smertene kan være lokalisert både over, i og under skadenivået og kan vedvare i mange år etter den akutte skaden (2) – (4). Smerter kan oppstå umiddelbart eller lenge etter den akutte skaden og bidra til redusert livskvalitet (2, 5). Smertekarakteristika avhenger av skadens omfang, nivå og hvilke anatomiske strukturer skaden omfatter (2, 6). Psykologiske og sosiale faktorer kan ha smertemodulerende effekt (2). I denne artikkelen gir vi å gi en oversikt over ulike smertetilstander ved ryggmargsskade og hvilke behandlingsmuligheter som finnes.

  Kunnskapsgrunnlag

  Kunnskapsgrunnlag

  Artikkelen er basert på litteratursøk i PubMed med søkekombinasjonene «pain and spinal cord injury/injuries», «chronic pain and spinal cord injury/injuries» og «neuropathic pain and spinal cord injury/injuries». Søket var begrenset til artikler publisert i årene 2006 – 11 på engelsk. Søkekombinasjonen «pain and spinal cord injury/injuries» ga 994 treff, hvorav 226 oversiktsartikler. Søket med søkeordene «chronic pain and spinal cord injury/injuries» ga 237 treff, hvorav 83 var oversiktsartikler. Søk på «neuropathic pain and spinal cord injury/injuries» resulterte i 208 treff, hvorav 77 var oversiktsartikler. Søket ble avsluttet 12.11. 2011.

  Kun artikler som handlet om personer med ryggmargsskade ble inkludert. Kasuistikker og eksperimentelle studier ble ekskludert. I tillegg ble nøkkelartikler om nevropatiske smerter gjennomgått uavhengig av publiseringsår. Relevante artikler ble valgt og data ekstrahert av førsteforfatter.

  Klassifikasjon av smerter

  Klassifikasjon av smerter

  Smertene deles inn etter type og lokalisasjon i forhold til skadenivå (2). Det er to hovedtyper smerter – nociseptive og nevropatiske. Gjeldende klassifikasjon av smerter etter ryggmargsskade foreslått av International Association for the Study of Pain (IASP) er presentert i tabell 1.

  Tabell 1

  Klassifikasjon av smerter etter ryggmargsskade fra International Association for the Study of Pain (IASP) (2)

  Type

  System

  Involverte strukturer og patologiske forandringer

  Nociseptive smerter

  Muskelskjelett

  Skjelett-, ledd- eller muskeltraume, eller inflammasjon

  Mekanisk instabilitet

  Spasmer

  Sekundær overforbruk

  Viscerale

  Nyrestein, dysfunksjon av tarm og sfinkter, etc. Hodepine som følge av autonom dysrefleksi

  Nevropatiske smerter

  Over skadenivå

  Kompressive mononevropatier

  Komplekse regionale smertesyndromer

  I skadenivå

  Radikulær kompresjon (inkludert cauda equina)

  Syringomyeli

  Traumatisk ryggmargsskade

  Spinal iskemi

  Under skadenivå

  Traumatisk ryggmargsskade

  Spinal iskemi

  Nociseptive smerter

  Nociseptive smerter

  Muskelskjelettsmerter er den vanligste typen av nociseptive smerter etter ryggmargsskade (2). Hos over 50 % av pasientene skyldes dette overforbruk av muskler på grunn av funksjonstap i armer og bein (2, 7). Bruk av manuell rullestol øker risikoen for å utvikle skuldersmerter (7). Ved skade over T6-nivå kan hodepine være uttrykk for autonom dysrefleksi (2). Abdominale smerter hos ryggmargsskadede kan ha sammensatte årsaker, og krever bred utredning.

  Nevropatiske smerter

  Nevropatiske smerter

  Ryggmargsskadede kan utvikle både sentral og perifer nevropatisk smerte (tab 1). Et typisk trekk ved sentral nevroptisk smerte er lokalisasjon under skadestedet kombinert med sensoriske fenomener som allodyni eller hyperalgesi i det smertefulle området (2, 3). Smertene kan utvikle seg måneder og år etter skaden (2) – (4). Utvikling av nevropatiske smerter kan være tegn på posttraumatisk syringomyeli (2).

  Nevropatiske smerter over skadestedet er ofte ikke knyttet til selve ryggmargsskaden, som for eksempel karpaltunnelsyndrom på grunn av overbelastning av håndledd hos brukere av manuell rullestol. Nevropatiske smerter i skadenivå kan bl.a. være uttrykk for traumerelatert skade av nerverot.

  Både nociseptive og nevropatiske smerter kan variere i intensitet og kan være avhengig av daglige aktiviteter og påvirkes av psykososialt miljø (8).

  Patofysiologi ved nevropatisk smerte etter ryggmargsskade

  Patofysiologi ved nevropatisk smerte etter ryggmargsskade

  Det er en rekke forandringer og mekanismer som bidrar til utvikling av kroniske smerter etter skade i ryggmargen. Selve traumet kan forårsake skade av nerverøtter som fører til generering av smertegivende impulser og utvikling av perifer nevropatisk smerte (såkalt perifer generator) (2).

  Smerter i og under skadenivå kan være forårsaket av forandringer i selve ryggmargen etter traumet. Kliniske observasjoner av smertelindring i og over skadenivå etter spinal blokade med lokalanestetika, førte til utviklingen av teorien om en spinal generator i ryggmargen som øker sensitivitet overfor perifere stimuli. Etter skade inntrer en rekke molekylære forandringer, som oppregulering av natriumionekanaler, forandringer i glutamatreseptorer og inhibisjon av serotonerge, noradrenerge, opioid-, gammaaminosmørsyre-reseptorer (2). Medikamenter mot nevropatisk smerte har effekt på ovennevnte forandringer (2, 9). I tillegg fører skaden til aktivering av mikroglia og produksjon av cytokiner som TNF-α, interleukin-1β og interleukin-6 (10).

  Forandringer i supraspinale strukturer har sannsynligvis også en viktig rolle i utvikling av sentral nevropatisk smerte (supraspinal generator) (2, 4). Forandringer i thalamus’ nevroner og funksjon bidrar til utvikling av sentral nevropatisk smerte. Plastiske forandringer i cortex og i spinotalamokortikale baner er sannsynligvis involvert i modulering av intensiteten av nevropatiske smerter (2, 4).

  Utredning

  Utredning

  Fordi det har behandlingsmessige konsekvenser, er nøye utredning viktig både for å finne eventuell annen somatisk årsak til smertene enn ryggmargskade og for å klassifisere smertetype. For å vurdere smerter trenger man registrering av lokalisasjon, varighet, intensitet og karakteristika (2). Undersøkelsen må omfatte nevrologisk status med kartlegging av sensoriske fenomener. Gjennomgått kirurgisk og medikamentell behandling må kartlegges (2). Det er utarbeidet internasjonal konsensus om hvilken informasjon som er nødvendig for vurdering (11).

  For vurdering av smerteintensitet kan man benytte visuell analog skala (VAS) eller numeriske skalaer (2, 11). Begge typer skalaer er endimensjonale og basert på pasientens subjektive vurdering av smerter. Smerter vurderes som milde hvis intensiteten i VAS eller i numeriske skalaer skåres til 1 – 3, moderate ved skår 5 – 7 og over 7 som sterke (12). Både over- og underestimering av smerter kan forekomme, men longitudinell registrering kan gi informasjon om variasjon over tid og effekt av tiltak (11).

  Smertekarakteristika kan kartlegges ved bruk av deskriptive skalaer, som for eksempel McGill spørreskjema som er validert på norsk (13). For å skille mellom nociseptive og nevropatiske smerter har verktøyet DN4 (Doleur Neuropathique en 4 Questions) høyest sensitivitet; LANSS (the Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs) og NPQ (the Neuropathic Pain Questionnaire) har høyest spesifisitet (14). Fordi man ikke alltid med sikkerhet kan stille diagnosen nevropatisk smerte, er gradering innført med kategoriene mulig, sannsynlig og sikker (15). Graderingen er basert på utredning og resultat av supplerende tester (15). Kvantitative sensibilitetstester og nevrografi er eksempler på supplerende tester som kan brukes for å diagnostisere nevropatiske smerter (16). Multidimensjonale skalaer kan gi informasjon både om typen og intensiteten samt psykososiale konsekvenser av smerte (17).

  Behandling

  Behandling

  Behandling av kronisk smerte kan være en utfordring fordi smertetilstanden sjelden responderer på kun ett tiltak, og effekten av behandling varierer fra individ til individ. Nevropatiske smerter kan som oftest kun moduleres, og pasienter bør informeres om at total smertefrihet ikke er mulig å oppnå. Behandlingen er som regel langvarig. Nociseptive smerter bør behandles med tidsbegrensede tiltak, og oftest med smertestillende medikasjon i kombinasjon med ikke-medikamentelle tiltak, for eksempel fysioterapi.

  Ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter og opioider er mest brukt i klinisk praksis ved nociseptive smerter etter ryggmargsskade (18), men det finnes ikke studier vedrørende effekt av slik behandling for denne pasientgruppen. Oversikt over kliniske studier vedrørende smertebehandling etter ryggmargsskade er tabellarisk presentert.

  Nevropatiske smerter

  Nevropatiske smerter

  Antidepressiver. Trisykliske antidepressiver som amitriptylin er lenge blitt brukt for å behandle kroniske smerter. To studier med amitriptylin har vist motstridende resultater (19, 20). I to placebo-kontrollerte studier på henholdsvis ryggmargskadede pasienter (21) og en blandet kohort med sentral nevropatisk smerte (22) viste de to antidepressive preparatene trazodon og duloksetin ingen effekt. Tidligere studier har imidlertid demonstrert effekt av duloksetin på perifere nevropatiske smerter (23).

  Antiepileptika. Blant antiepileptika er gabapentin og pregabalin mest studert. Smertestillende effekt er knyttet til multiple virkningsmekanismer. I tre studier har man studert effekten av gabapentin hos pasienter med ryggmargsskade. To studier, en med varierende doser av gabapentin og en med få deltakere demonstrerte reduksjon av smerteintensitet og smertefrekvens, samt bedret livskvalitet (24, 25), mens i en studie ble det ikke vist effekt av gabapentin (20). En ikke-blindet studie viste positiv effekt av gabapentin hos 67 % av de ryggmargsskadede (26). Selv om resultater er varierende, anbefaler Baastrup & Finnerup i sin oversiktsartikkel gabapentin mot nevropatiske smerter etter ryggmargsskade (9).

  Pregabalin viste bedre effekt enn placebo i to studier (27, 28). Det foreligger ingen sammenliknende studier på effekt av gabapentin og pregabalin (29). Lamotrigin er et medikament som kan ha smertestillende effekt via blokkering av natriumionekanaler og hemmet frigjøring av glutamat fra presynaptiske nevroner (9). I en studie fant man ingen statistisk signifikant effekt, men subanalyser avdekket smertelindring hos pasientene med inkomplett ryggmargsskade og nevropatiske smerter (30).

  Levetiracetam og natriumvalproat har i studier ikke vist effekt (31, 32).

  Opioder. Opioider er mye brukt for behandling av intraktable smerter etter ryggmargsskade både i akutt og i kronisk fase (18). Tramadol har vist å ha effekt på nevropatisk smerte hos ryggmargsskadede (33), mens morfin intravenøst ikke hadde effekt i en annen studie (34). Oksykodon har vært effektivt som tilleggsmedikasjon for antiepileptika (35).

  Effekt av cannabispreparater er undersøkt i to studier. Den ene studien demonstrerte effekt av cannabis spray (36), mens en annen studie med cannabisderivatet dronabinol ikke fant effekt (37). Cannabispreparater er studert på sentrale nevropatiske smerter med positivt resultat (23).

  Andre analgetika. Lidokain intravenøst har vist effekt på nevropatiske smerter og allodyni i en studie (38). Behandling med av meksiletin har ikke vært effektivt (39). Ketamin intravenøst har vist å være mer effektivt enn lidokain (40) og gabapentin (41). En retrospektiv studie demonstrerte effekt av transkutan capsaicin (42). Lokal behandling med høykonsentrert capsaicin og lidokain anbefales i internasjonale retningslinjer som førstevalg ved perifer nevropatisk smerte begrenset til et mindre område (23).

  Smertepumper for intratekal behandling og kirurgiske inngrep. Ved intraktabel smerte som ikke responderer på konvensjonelle tiltak, bør man vurdere intratekal behandling eller kirurgiske inngrep. Intratekal klonidin i kombinasjon med morfin har gitt smertelindrende effekt i fire timer hos ryggmargsskadede (43). Intratekal baklofen brukes primært for å behandle spastisitet. En studie rapporterte effekt på smerter hos pasienter med kombinasjonen muskelskjelettsmerter og spastisitet (44). DREZotomi (Dorsal Root Entry Zone) kan modulere smerter sannsynligvis på grunn av en bedret balanse mellom inhiberende og eksitatoriske sensoriske impulser på skadestedet (45). Operasjonen innebærer destruksjon av smerteførende områder i ryggmargen ved inngangen av dorsale nerverøtter. To observasjonsstudier har demonstrert effekt (45, 46) Postoperativt kan det utvikle seg økt muskelsvakhet, økte sensorisk utfall, seksuell dysfunksjon og blæredysfunksjon.

  To studier har demonstrert at elektrisk stimulering kan modulere nevropatiske smerter hos ryggmargsskadde (47,48). Magnetisk kortikal stimulering og dyp hjernestimulering har ikke demonstrert effekt (49) – (51).

  Visuelle illusjoner. I 2007 publiserte Moseley en studie hvor man undersøkte illusjoner av gangfunksjon som en mulighet for å modulere nevropatiske smerter (52). Teorien bak forsøkene var en hypotese om at nevropatisk smerte kan skyldes avbrutt kortikal propriosepsjon og et misforhold mellom motoriske og sensoriske signaler ved ryggmargsskade. Effekten av visuelle illusjoner ble undersøkt ved at pasienten så på en skjerm med et konstruert bilde av pasientens overkropp og en skuespillers bein gående på tredemølle. Man undersøkte i tillegg effekt av psykologveiledet forestilling av gange. En annen positiv studie benyttet visuelle illusjoner i kombinasjon med transkranial elektrisk stimulering (53).

  Andre tiltak for behandling av nevropatiske smerter

  Andre tiltak for behandling av nevropatiske smerter

  Norrbrink studerte transkutan elektrisk stimulering som behandling mot nevropatiske smerter hos ryggmargsskadede uten å påvise effekt (54). Heller ikke osteopatisk manipulasjon viste effekt på nevropatiske smerter eller nevropatiske kombinert med nociceptive smerter (55). Akupunktur og massasje kan ha effekt hos den enkelte, 53 % av dem som fikk akupunktur og 60 % av dem som ble behandlet med massasje rapporterte umiddelbart linding av smerter (56). Vedvarende effekt ble rapportert to måneder senere hos 40 % i akupunkturgruppen og 6 % i massasjegruppen. Oversikt over kliniske studier vedrørende nevropatisk smerte etter ryggmargsskade er presentert i tabell 2 og tabell 3.

  Tabell 2

  Oversikt over studier av medikamentell behandling av nevropatiske smerter etter ryggmargsskade

  Behandling

  Førsteforfatter (referanse)

  Daglig dose, administrasjonsform

  Type studie

  Antall personer inkludert

  Resultat av hovedmål

  Antidepressive medikamenter

   Amitriptylin

  Cardenas (19)

  10 – 125 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert

  84

  Amitriptylin = placebo

   Amitriptylin vs. gabapentin

  Rintala (20)

  150 mg vs. 3 600 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert

  38

  1. Amitriptylin > placebo

  2. Ikke signifikant trend til at amitriptylin > gabapentin

   Trazodon

  Davidoff (21)

  50 – 150 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  19

  Trazodon = placebo

   Duloksetin

  Vranken (22)

  60 – 120 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  48¹

  Duloksetin = placebo

  Antiepileptiske medikamenter

   Gabapentin²

  Levendoglu (24)

  900 – 3 600 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, kryssforsøk (cross-over)

  20

  Gabapentin > placebo

  Tai (25)

  1 800 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind, kryssforsøk

  7

  Gabapentin > placebo

  Putzke (26)

  300 – 3 600 mg peroralt

  Observasjonsstudie

  27

  67 % rapporterte effekt

   Pregabalin

  Siddall (27)

  150 – 600 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert

  137

  Pregabalin > placebo

  Vranken (28)

  150 – 600 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert

  40¹

  Pregabalin > placebo

   Lamotrigin

  Finnerup (30)

  200 – 400 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind, kryssforsøk

  30

  Lamotrigin = placebo

  Ved inkomplett ryggmargsskade:

  1. Lamotrigin > placebo

   Levetiracetam

  Finnerup (31)

  500 – 3000 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind, kryssforsøk

  36

  Levetiracetam = placebo

   Valproat

  Drewes (32)

  600 – 2400 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind, kryssforsøk

  20

  Valproat = placebo

  Opioider

   Tramadol

  Norrbrink (33)

  150 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  36

  Tramadol > placebo

   Morfin

  Attal (34)

  9 – 30 mg intravenøst

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind, kryssforsøk

  24

  Morfin = placebo

   Morfin og klonidin

  Siddall (43)

  Individuell dosering intravenøst

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  15

  Morfin + klonidin > morfin eller klonidin eller placebo

   Oksykodon

  Barrera-Chacon (35)

  Ikke angitt, tilleggsbehandling til antiepileptika

  Observasjonsstudie

  54

  Oksykodon + antiepileptika > antiepileptika

  Andre

   Meksiletin

  Chiou-Tan (39)

  450 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  15

  Meksiletin = placebo

   Ketamin og gabapentin

  Amr (41)

  80 mg ketamin intravenøst + 900 mg gabapentin peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  40

  Ketamin+ gabapentin > gabapentin + placebo

  Etter 2 uker:

  1. Ketamin+ gabapentin = gabapentin + placebo

   Lidokain

  Finnerup (38)

  5 mg/kg intravenøst

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  24

  Lidokain > placebo

   Lidokain vs. ketamin

  Kvarnström (40)

  0,4 mg/kg–1 ketamin intravenøst vs. 2,5 mg/kg–1 lidokain intravenøst

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  10

  Ketamin > lidokain > placebo

   Baklofen

  Loubser (44)

  Individuell dosering intratekalt

  Retrospektiv observasjonsstudie

  16

  Ingen effekt ved nevropatiske smerter

  Effekt hos 83 % av pasienter med muskelskjelettsmerter

   Capsaicin

  Sandford (42)

  0,025 % salve

  Retrospektiv observasjonsstudie

  8

  Effekt

   Cannabis

  Wade (36)

  2,5 – 120 mg, spray

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind

  24¹

  Cannabis > placebo

   Dronabinol

  Rintala (37)

  5 – 20 mg peroralt

  Randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind, kryssforsøk

  7

  Dronabinol = placebo

  [i]

  [i] ¹  Pasienter med forskjellige diagnoser inkludert

  ²  Se også referanse 20 under antidepressive medikamenter og 41 under andre medikamenter

  Tabell 3

  Oversikt over studier av ikke-medikamentell behandling av nevropatiske smerter etter ryggmargsskade

  Behandling

  Førsteforfatter (referanse)

  Tiltak

  Type studie

  Antall studiedeltakere

  Effekt

  DREZotomi

  Spaic (45)

  Operativt inngrep

  Observasjonsstudie

  26

  Umiddelbar effekt hos 88 %, vedvarende hos 69 % av pasienter

  DREZotomi

  Kanpolat (46)

  Operativt inngrep

  Observasjonsstudie

  55¹

  Umiddelbar effekt 72,5 – 77 % avhengig av operasjonsnivå

  Transkranial magnetisk stimulering (TMS)

  Kang (49)

  1 000 stimuli daglig i 5 dager; 500 impulser

  Randomisert, dobbeltblind, kryssforsøk (cross-over)

  13

  TMS = simulering

  Transkranial magnetisk stimulering (TMS)

  Defrin (50)

  500 impulser

  Randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert

  12

  TMS = simulering

  Transkranial elektrisk stimulering (TES)

  Tan (48)

  100 µA, 1t per dag i 21 dager

  Randomisert, observasjonsstudie, placebokontrollert

  38

  TES > simulering

  Transkranial elektrisk stimulering (TES)

  Fregni (47)

  2 mA, 20 min per dag i 5 dager

  Randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert

  17

  TES > simulering

  Transkranial elektrisk stimulering (TES) og visuelle illusjoner

  Soler (53)

  2 mA, 10 x 20 min i løpet av 14 dager + virtuell gange

  Randomisert, observasjonsstudie, placebokontrollert

  39

  TES+ visuelle illusjoner >

  TES eller visuelle illusjoner

  Visuelle illusjoner

  Moseley (52)

  Virtuell gange, videofilm eller guidet forestilling av gangfunksjon

  Observasjonsstudie

  5

  Signifikant reduksjon i VAS

  Dyp hjernestimulering

  Rasche (51)

  Operativ implantasjon av stimulator

  Dobbeltblind observasjonsstudie

  56¹

  Ingen effekt

  Transkutan elektrisk nervestimulering

  Norrbrink (54)

  2 uker 80 Hz 3 × daglig eller 2 uker 2 Hz 3 × daglig

  Observasjonsstudie, kryssforsøk

  24

  Ingen effekt

  Akupunktur vs. massasje

  Norrbrink (56)

  6 ukers behandling

  Observasjonsstudie

  30

  Akupunktur = massasje > før behandling

  Osteopatisk manipulasjon

  Arienti (55)

  3 ukers behandling

  Observasjonsstudie

  47²

  Ingen effekt

  [i]

  [i] ¹  Pasienter med forskjellige diagnoser inkludert

  ²  Pasienter med kombinert nevropatiske og nociseptive smerter inkludert

  Nociseptive smerter

  Nociseptive smerter

  Oversikt over kliniske studier vedrørende nociseptive smerte etter ryggmargsskade er presentert i tabell 4. Nociseptive smerter bør som nevnt behandles med tidsbegrensede tiltak, oftest en kombinasjon av medikamenter og ikke-medikamentelle tiltak. Effekt av smertestillende medikamenter som behandling for nociseptive smerter etter ryggmargsskade er ikke spesifikt studert. Ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter og opioider er mest brukt (18). Akupunktur, manuell terapi, hypnose og EMG-biofeedback er vist å ha en viss effekt i noen studier (57) – (59). Målrettede treningsprogrammer har vært effektive i fire studier på skuldersmerter (60) – (63). Transdermal glyseroltrinitrat har vist effekt ved nociseptive skuldersmerter (64).

  Tabell 4

  Oversikt over studier av behandling av nociseptive smerter etter ryggmargsskade

  Behandling

  Førsteforfatter (referanse)

  Behandling

  Indikasjon

  Type studie

  Antall studiedeltakere

  Effekt

  Glyseryltrinitrat

  Giner-Pascual (64)

  1,25 mg transdermalt

  Smerter og tendinopatier i skuldre

  Randomisert, placebokontrollert

  45

  Glyseryltrinitrat > placebo

  Hypnose vs. EMG-biofeedback

  Jensen (59)

  10 x hypnose vs. 10 × EMG- biofeedback

  Kroniske smerter

  Observasjonsstudie

  37

  Hypnose > EMG-biofeedback

  Trening

  Mulroy (60)

  12-ukers treningsprogram

  Skuldersmerter

  Randomisert, placebokontrollert

  80

  Trening > uten trening

  Trening

  Nawoczenski (62)

  8-ukers treningsprogram

  Skuldersmerter

  Observasjonsstudie

  41

  Trening > uten trening

  Trening

  Kemp (63)

  12- ukers treningsprogram

  Skuldersmerter

  Observasjonsstudie med kontrollgruppe

  58

  Trening > uten trening

  Trening

  Curtis (61)

  6 måneders treningsprogram

  Skuldersmerter

  Randomisert, placebokontrollert

  42¹

  Trening > uten trening

  Akupunktur

  Dyson-Hudson (57)

  10 behandlinger

  Skuldersmerter

  Randomisert, placebokontrollert

  17

  Akupunktur = simulering > før behandling

  Akupunktur vs. manuell terapi

  Dyson-Hudson (58)

  5 ukers behandling

  Skuldersmerter

  Randomisert

  20

  Akupunktur = manuell terapi > før behandling

  [i]

  [i] ¹  Pasienter med forskjellige diagnoser inkludert

  Konklusjon

  Konklusjon

  Kroniske smerter kan utvikle seg etter ryggmargsskade og medfører betydelig redusert livskvalitet. Grundig utredning er nødvendig før behandling. De fleste studiene av behandling av smerter etter ryggmargsskade er små. Basert på den kunnskapen vi har i dag vil vi anbefale amitriptylin, gabapentin eller pregabalin som førstevalg ved peroral behandling av nevropatisk smerte. Lokal behandling med høykonsentrert capsaicin og lidocain kan modulere nevropatisk smerte begrenset til et mindre område. Fysioterapi i kombinasjon med smertestillende medikamenter kan lindre nociseptive smerter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media