Oppfølging etter fedmekirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Antall fedmeoperasjoner øker i Norge. Fedmeopererte pasienter kan få kirurgiske, medisinske og ernæringsmessige komplikasjoner. Oppfølging av pasientene er derfor viktig.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Artikkelen er basert på litteratursøk i PubMed og på forfatternes erfaringer.

  Resultater.

  Resultater.

  Fedmekirurgi medfører betydelig og varig vektreduksjon og bedring av fedmerelaterte sykdommer. Gastrisk bypass er den vanligste fedmeoperasjonen i Norge. Operasjonen er assosiert med en 30-dagers dødelighet på under 0,5 %, mens alvorlige komplikasjoner forekommer hos omtrent 5 % av pasientene. Senkomplikasjoner omfatter blant annet intern herniering, ulcussykdom og gallesteinssykdom. Etter operasjon skal pasientene få profylaktisk tilskudd av jern, vitamin D/kalsium og vitamin B12 for å forebygge vitamin- og mineralmangler. Gastrointestinale plager og postprandial hypoglykemi forekommer, men symptomene kan bedres ved endringer i kosten. Behovet for antidiabetisk og antihypertensiv medikasjon reduseres postoperativt. Dosejustering av andre medikamenter kan også være aktuelt. Graviditet frarådes det første året etter fedmekirurgi. Mange har behov for plastikkirurgiske inngrep etter et slikt inngrep.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Komplikasjoner etter fedmekirurgi kan debutere lenge etter operasjonen og regelmessig oppfølging er nødvendig. Fastlegene bør ha ansvaret for langtidsoppfølgingen og må ha kjennskap til vanlige og alvorlige komplikasjoner og kjenne til normale plager etter fedmekirurgi.

  Abstract

  Background.

  The number of bariatric surgical procedures in Norway is increasing. Patients who undergo bariatric surgery may experience surgical, medical and nutritional complications. Follow-up of these patients is therefore important.

  Methods.

  The article is based on non-systematic literature searches in PubMed and on the clinical experience of the authors.

  Results.

  Bariatric surgery induces significant and sustained weight loss and improves obesity-related disorders. Gastric bypass is the most commonly performed bariatric procedure in Norway. This procedure is associated with a 30-day mortality of below 0.5 %, while severe complications occur in approximately 5 % of patients. Late complications include internal herniation, intestinal ulcers and gallbladder disease. After surgery all patients are given iron, vitamin D/calcium and vitamin B12 supplements to prevent vitamin and mineral deficiencies. Gastrointestinal symptoms and postprandial hypoglycaemia after surgery can be improved by dietary modifications, and the need for anti-diabetic and blood pressure lowering medications is reduced. Dose adjustment of other medications may also be necessary. Pregnancy is not recommended during the first year after bariatric surgery. Many patients need plastic surgery after the operation.

  Interpretation.

  Complications after bariatric surgery may manifest in the long term. Regular follow-up is required. General practitioners should be responsible for follow-up in the long term, and should be familiar with common and serious complications as well as normal symptomatology after bariatric surgery.

  Artikkel

  I 2004 påla Helsedepartementet de regionale helseforetakene å etablere behandlingstilbud for pasienter med sykelig overvekt, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 40 kg/m² eller BMI ≥ 35 kg/m² med en eller flere fedmerelaterte følgetilstander. Etter dette har det vært en kraftig økning i antall fedmeoperasjoner (1), og i 2010 ble anslagsvis 2 000 inngrep utført i Norge. Operasjonene utføres i alle de regionale helseforetakene og på flere private institusjoner, og de fleste leger vil derfor kunne møte denne pasientgruppen i sitt arbeid.

  Ifølge nasjonale og internasjonale retningslinjer kan fedmekirurgi være et behandlingsalternativ for sykelig overvektige pasienter som ikke har lyktes med medisinsk behandling av overvekten (2, 3). Pasienter med tilleggssykdommer, som alvorlig respirasjonssvikt, hjertesvikt eller nyresvikt, kan bli avvist for kirurgisk behandling dersom komplikasjonsrisikoen anses for stor. I tillegg kan pasienter med alvorlig psykisk sykdom, rusproblemer eller mental retardasjon være uegnet for fedmeoperasjon.

  Sykelig overvektige pasienter har økt risiko for tidlig død, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, gallestein, koronar hjertesykdom, dyslipidemi, enkelte kreftformer, angst, depresjon og degenerative leddlidelser (4) – (6). Fedmekirurgi gir betydelig og varig vektreduksjon, bedrer somatiske og psykiske fedmerelaterte sykdommer og livskvalitet og reduserer langtidsdødeligheten (7) – (12). Innføringen av laparoskopisk teknikk har forbedret det postoperative forløpet, og risikoen for død og alvorlige komplikasjoner etter operasjon er nå lav (13) – (15). Fedmekirurgi kan likevel medføre alvorlige komplikasjoner samt en rekke plager (8, 14) – (18).

  I denne oversiktsartikkelen omtaler vi komplikasjoner og plager samt viktige momenter i oppfølgingen etter fedmekirurgi. Gastrisk bypass omtales i særdeleshet, siden dette er den vanligste fedmeoperasjonsmetoden i Norge. Vi beskriver konkrete forslag for håndtering av pasientgruppen i allmennpraksis.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Artikkelen er basert på et litteratursøk i PubMed og på forfatternes egne erfaringer innen feltet.

  Operasjonsmetoder

  Operasjonsmetoder

  Gastrisk bypass utgjør nå omtrent 90 % av fedmeoperasjonene i Norge. Videre utføres langsgående ventrikkelreseksjon (sleeve-gastrektomi) og biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (heretter omtalt som duodenal omkobling). Fra 1980 og frem til midten av 1990-åreneble gastrisk innsnøring med fiksert bånd benyttet. Operasjonen gjøres nå med justerbart bånd og er svært vanlig internasjonalt, men benyttes sjelden i Norge.

  Figur 1 – 5 viser skisser over den normale anatomi av gastrointestinaltractus og de fire mest brukte operasjonsmetodene. Langsgående ventrikkelreseksjon og gastrisk innsnøring er rene restriktive prosedyrer, mens gastrisk bypass og duodenal omkobling medfører både restriksjon og malabsorpsjon.

  Utskrivning

  Utskrivning

  Pasienten utskrives normalt andre postoperative dag med 4 – 6 ukers sykmelding. Første uke inntas flytende føde og deretter moset mat i 1 – 2 uker. Videre anbefales et kosthold bestående av knekkebrød, magre meieriprodukter, egg, fisk, fugl, magert og kvernet kjøtt og lett kokte grønnsaker før overgang til normal kost (19).

  Medikamentbruk

  Medikamentbruk

  Tabell 1 viser medikamentgrupper med spesiell relevans i oppfølgingen av fedmeopererte pasienter. De første dagene og ukene etter operasjon har pasienten lavt matinntak, og pasienter med type 2-diabetes får oftest raskt bedring i blodsukkerbalansen. Antidiabetisk medikasjon reduseres eller seponeres ofte ved utskrivningen, og mange pasienter kan slutte med både antidiabetisk og antihypertensiv medikasjon i månedene etter operasjon (20, 21). Det er viktig å være oppmerksom på at pasienter som har fått normalisert blodsukkernivå og blodtrykk etter operasjonen vil kunne få tilbakefall av diabetes og hypertensjon senere (7). Kontroll av blodsukkernivå og blodtrykk er nødvendig både i ukene etter operasjonen og i de påfølgende årene.

  Tabell 1

  Medikamenter med spesiell relevans etter fedmekirurgi

  Medikasjon

  Kommentar

  Postoperativ medikasjon

   Protonpumpehemmer

  Ulcusprofylakse

   Lavmolekylært heparin

  Tromboseprofylakse

   Ursodeoksykolsyre

  Profylakse mot gallestein under vekttap

  Annen medikasjon

   Antidiabetiske medikamenter

  Redusert behov, dosejustering eller seponering

   Antihypertensive medikamenter

  Redusert behov, dosejustering eller seponering

   Ikke-steroide antiinflammatoriske  medikamenter

  Økt risiko for stomalt sår, brukes med forsiktighet

   Antikonseptiva

  Økt fertilitet, forhindre uønsket svangerskap

   Medikamenter med smalt terapeutisk vindu

  Mulig endret opptak/metabolisme, dosejustering

  Etter fedmekirurgi kan opptak og metabolisme av flere medikamenter bli endret og både reduserte og økte nivåer av medikamenter i serum er beskrevet (22, 23). Dosejustering av medikamenter kan derfor være nødvendig. Spesielt gjelder dette medikamenter med smalt terapeutisk vindu som for eksempel warfarin, litium og enkelte antiepileptika.

  Postoperative plager

  Postoperative plager

  Nyoppståtte gastrointestinale plager kan forekomme hos inntil halvparten av pasientene i løpet av det første året etter gastrisk bypass (8). De vanligste plagene er kvalme, oppkast, postprandial regurgitasjon, dumpingsyndrom, luftsmerter, gastroøsofageal refluks og diaré (8, 18). Noe oppkast og postprandial regurgitasjon i månedene etter operasjonen er vanlig og skyldes som oftest at pasienten har spist for mye eller for fort. Dette kan beskrives som at maten «stopper opp». Dumpingsyndrom er vanlig og skyldes trolig at hyperosmolar føde, spesielt sukkerholdige drikker og matvarer, trekker væske inn i tynntarmslumen. Dette fører til en vagal reaksjon med hjertebank, kvalme, magesmerter, slapphet, kaldsvetting, svimmelhet, oppkast og diaré som oppstår innen 30 minutter etter matinntak.

  For å forebygge gastrointestinale symptomer etter fedmeoperasjon anbefales pasienter å innta hyppige og små protein- og fiberrike måltider, tygge maten godt, spise langsomt og å drikke rikelig mellom måltidene. Ofte tåles gjærbakst, pasta, ris, ikke-kvernet kjøtt, samt skall og hinner i frukt og grønnsaker dårlig. De fleste pasienter tilpasser etter hvert spisemønsteret til de begrensingene fedmekirurgi gir, og plagene vil da ofte forsvinne.

  Postprandial hypoglykemi, også kalt sen dumping, kan oppstå hos opptil 7 % av pasientene etter gastrisk bypass og skyldes trolig hypersekresjon av insulin (8, 24). Tilstanden oppstår 1 – 3 tre timer etter matinntak og kjennetegnes ved symptomer på lavt blodsukkernivå. Symptomene kan minne om dumpingsyndrom. Hovedprinsippet for behandlingen er å spise relativt små og hyppige fiberrike måltider og unngå raskt absorberbare karbohydrater.

  Andre typiske postoperative plager er tap av hår og kuldefølelse. Dette er mest uttalt i vektreduksjonsfasen og normaliserer seg oftest etter som vekten stabiliseres.

  Vitamin- og mineralmangler

  Vitamin- og mineralmangler

  Sykelig overvektige pasienter har ofte lave vitaminnivåer i serum allerede før fedmeoperasjon (25). Etter gastrisk bypass utvikler 60 – 80 % av pasientene som kun tar en multivitamintablett daglig, mangel på vitamin B12, jern og vitamin D (26). Anemi sekundært til jern- eller vitamin B12-mangel er vanlig (27, 28). Beintettheten i hofte og lårhals reduseres, men det er uklart om dette er en fysiologisk tilpasning til lavere kroppsvekt eller en patofysiologisk prosess (29). Det er ingen sikre holdepunkter for at fedmekirurgi gir økt risiko for beinbrudd (30). I sjeldne tilfeller kan alvorlig tiaminmangel i månedene etter fedmeoperasjon føre til Wernicke-encefalopati (31).

  På bakgrunn av faren for vitamin- og mineralmangler etter operasjon, anbefales alle pasienter profylaktisk vitamin- og mineraltilskudd etter fedmekirurgi. Tabell 2 viser doseringer og refusjonsordninger for tilskudd som gis ved de to regionale sentrene for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. To norske studier om vitaminstatus før og inntil ett år etter gastrisk bypass, viste at de fleste pasienter som tok slike tilskudd, hadde stabile eller økte vitaminnivåer (32, 33). Pasientene anbefales i utgangspunktet livslang substitusjonsbehandling. Individuelle tilpasninger gjøres på bakgrunn av serummålinger og bivirkninger. Duodenal omkobling medfører betydelig malabsorpsjon, og faren for alvorlige mangeltilstander, inkludert proteinmangel, er større ved denne operasjonen enn ved gastrisk bypass (32).

  Tabell 2

  Anbefalte vitamin- og mineraltilskudd etter gastrisk bypass

  Tilskudd

  Dosering¹

  Refusjon

  Jern

  65 mg peroralt × 2 daglig (kvinner) 65 mg peroralt × 1 daglig (menn)

  Ingen

  Vitamin B12

  1 mg intramuskulært hver 3. måned

  Blåresept

  Vitamin D/kalsium

  20 µg vitamin D₃/1 g kalsium peroralt × 1 daglig

  § 5.22

  Multivitamin

  1 tablett peroralt × 1 daglig

  Ingen

  [i]

  [i] ¹  Dosejustering etter serumnivå kan være nødvendig

  Kirurgiske komplikasjoner

  Kirurgiske komplikasjoner

  Gastrisk bypass er assosiert med høyere 30- dagers mortalitet enn gastrisk innsnøring, men lavere mortalitet enn duodenal omkobling (14). Dødeligheten en måned etter laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypass var 0,3 % i en amerikansk prospektiv studie med 4 776 fedmeopererte pasienter (15). Alvorlige postoperative komplikasjoner som blødning, infeksjon, tarmperforasjon, anastomoselekkasje, tarmobstruksjon og tromboembolisk sykdom forekommer hos omtrent 5 % av pasientene etter laparoskopisk gastrisk bypass (15) – (18).

  Abdominalsmerter er et vanlig symptom etter gastrisk bypass og kan ha flere årsaker. Den mest alvorlige tilstanden er intern herniering, som kan oppstå hos omtrent 3 % etter gastrisk bypass (34). Ved en gastrisk bypass-operasjon dannes nye anatomiske åpninger i tynntarmskrøset hvor tynntarmsegmenter kan herniere. Dette kan medføre rotasjon av krøset med påfølgende tarmobstruksjon og tarmiskemi. Ofte er tilstanden mindre uttalt og kan gå over spontant, men i alvorlige tilfeller kan nekrose av tarmen inntreffe i løpet av få timer. Tilstanden kjennetegnes ved akutt innsettende, og i enkelte tilfeller intermitterende, kraftige magesmerter. Ved mistanke om tarmiskemi er det nødvendig med øyeblikkelig operativ behandling.

  Ulcus kan oppstå i relasjon til anastomosen mellom magesekk og tynntarm (stomalt sår) etter gastrisk bypass. Forekomsten er usikker, men i en stor prospektiv studie ble stomalt sår endoskopisk diagnostisert hos 4 % av pasientene i løpet av tre år (35). Det klassiske symptomet er smerter i epigastriet. Ved noen sykehus gis protonpumpehemmer i ukene etter operasjon for å forebygge ulcus. I sjeldne tilfeller kompliseres slike sår med striktur i anastomosen mellom magesekk og tynntarm. Dette kan medføre kvalme, ubehag i epigastriet, persisterende oppkast og svelgebesvær. I Skandinavia gjøres den gastrojejunale anastomosen som en vid side-til-side-anastomose, og forekomsten av strikturer synes å være lavere enn i studier hvor sirkulær staplingteknikk er benyttet (36). Strikturer behandles som regel effektivt med ballongdilatasjon (37).

  Vektreduksjon øker risikoen for gallesteinssykdom. Dette kan forebygges med ursodeoksykolsyre i vektreduksjonsfasen (38), men foreskrives ikke rutinemessig ved alle norske gastrokirurgiske avdelinger. Anatomiske endringer etter gastrisk bypass gjør det umulig å gjennomføre antegrad endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP), som er viktig for både diagnostikk og behandling av gallegangsstein. Retrograd ERCP-undersøkelse kan utføres, men tilbys kun ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Psykiske sykdommer

  Psykiske sykdommer

  Psykiske symptomer, spiseforstyrrelser og livskvalitet bedres generelt etter fedmekirurgi (10, 11). Det er likevel viktig å være klar over at disse positive effektene ofte er mest uttalt i vektreduksjonsfasen, og at de kan være forbigående (11). Enkelte kan også få en forverring eller reaktivering av tidligere spiseforstyrrelse (39). Økt forekomst av selvmord etter fedmekirurgi er rapportert (40). Pasienter med alvorlig psykisk sykdom kan trenge tett postoperativ oppfølging fra både lokale overvektssentre, fastlege og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

  Graviditet

  Graviditet

  Kvinner i fertil alder som gjennomgår fedmekirurgi, anbefales å unngå graviditet de første 12 månedene etter operasjonen. De bør informeres om at fertiliteten kan øke som resultat av vekttapet. Prevensjonsveiledning bør gis preoperativt.

  I en systematisk oversiktsartikkel publisert i 2008 ble det vist at kvinner som ble gravide etter fedmekirurgi, hadde lavere forekomst av svangerskaps- og fødselskomplikasjoner enn kvinner med uttalt fedme som ikke hadde gjennomgått fedmekirurgi (41). Det er ikke holdepunkter for å anbefale pasienter som blir gravide tidlig etter fedmeoperasjon, å avbryte svangerskapet.

  Plastikkirurgi

  Plastikkirurgi

  Overskudd av hud etter uttalt vekttap kan gi betydelige plager. Behovet for plastikkirurgisk korreksjon etter fedmekirurgi er stort. Flere plastikkirurgiske institusjoner har øvre BMI-grenser, ofte BMI < 28 kg/m², for hvem som aksepteres for slike inngrep. Dette har medført at mange pasienter med store problemer ikke har hatt noe reelt tilbud.

  I Helse Sør-Øst har Plastikkirurgisk seksjon ved Sykehuset i Telemark et regionalt ansvar og utfører nå plastikkirurgiske inngrep på pasienter med høyere BMI-verdier. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvem som skal prioriteres for slike inngrep, men pasienten bør ha plager relatert til overskudd av hud, ha vært vektstabil i minst ett år, og det skal ha gått mer enn to år siden fedmeoperasjonen.

  Organisering av oppfølgingen

  Organisering av oppfølgingen

  Oppfølgingen av fedmeopererte pasienter er organisert forskjellig ulike steder i Norge. De regionale sentrene har en viktig rolle i pasientoppfølgingen, men fastlegen har også viktige oppgaver. De to regionale sentrene i Helse Sør-Øst har strukturerte oppfølgingsprogrammer de første to årene etter operasjonen. Etter dette har fastlegen hovedansvaret for videre oppfølging.

  Ramme 1 viser en oversikt over temaer som bør diskuteres ved hver kontroll, undersøkelser som bør utføres og eventuelle tiltak. Siden behovet for enkelte medikamenter endrer seg raskt etter fedmeoperasjon, bør de fleste pasienter allerede få dager eller uker etter operasjonen kontrolleres hos fastlegen. Abdominale plager eller smerter bør alltid diskuteres. Det er her viktig å skille vanlige plager, som for eksempel dumping, fra tilstander som kan kreve akutt medisinsk behandling. Endring av medikamenter og vitamin- og mineraltilskudd kan også være aktuelt. En moderat vektøkning omtrent to år etter fedmeoperasjon er vanlig (7).

  Ramme 1

  Oppfølging av fedmeopererte pasienter

  Tema

  • Abdominale plager og smerter

  • Medikamentbruk

  • Vitamin- og mineraltilskudd

  • Kosthold

  • Fysisk aktivitet

  • Psykiske plager

  Undersøkelser

  • Klinisk-kjemiske prøver

   1. Hematologisk status med jernstatus og vitamin B12

   2. Elektrolytter med kalsium

   3. Vitamin D

   4. Fastende blodsukker og HbA1c

  • Vekt

  • Blodtrykk

  Mulige tiltak

  • Endre medikamenter og vitamintilskudd

  • Gi råd om endret kost og fysisk aktivitet

  • Henvise til regionalt senter eller medisinsk eller kirurgisk poliklinikk

  Regelmessig fysisk aktivitet og begrenset energiinntak er nødvendig for et godt og varig resultat. Fastlegen bør derfor støtte pasienten i årene etter fedmeoperasjonen og gi veiledning om fysisk aktivitet og kosthold. Psykiske plager og spiseforstyrrelser bør diskuteres. Etter et par år bør behovet for plastikkirurgisk korreksjon drøftes. Fedmeopererte pasienter bør ha livslang oppfølging med årlige kontroller hos fastlegen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media