Oppklarende om pregabalin og Reseptregisteret

Cecilie Johannessen Landmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen Om forfatterne
Artikkel

På bakgrunn av kommentaren fra Westin og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 7/2011 (1) ønsker vi å klargjøre dokumentasjonen på forbruket av pregabalin i Norge basert på Reseptregisteret (2). Vi mener vårt innlegg ikke var «misforståelig» (1), men vi kunne vært tydeligere på å presisere at det vi uttalte oss om, var omfanget av storforbruk av pregabalin, ikke antall misbrukere direkte. Vi mener ikke det er grunnlag for å påstå at én av 200 pregabalinbrukere er misbruker, slik Westin og medarbeidere påstår (0,6 %). Vi kan ikke fastslå at alle som bruker minst fem ganger definert døgndose er misbrukere, men faren for misbruk anses som større ved et stort forbruk. Vi kan ikke med sikkerhet angi antall misbrukere basert på Reseptregisteret, men 25 pasienter (0,01 %) og 118 pasienter (0,6 %) brukte hhv. minst ti og fem ganger definert døgndose i 2009 (2). Reseptregisterets begrensninger inkluderer at kun pasienter som har fått pregabalin forskrevet, er inkludert (3). Illegal omsetning er derfor ikke med. Denne typen statistikk kan ikke erstatte individuell oppfølging av pasienter.

Pregabalin, som alle antiepileptika, har uttalt farmakokinetisk variasjon i dose-serumkonsentrasjons-forhold. En variasjon på minst fem ganger kan være innenfor terapeutisk bruk, basert på erfaring fra monitorering av serumkonsentrasjoner hos pasienter med epilepsi. Pregabalin blir i dag i liten grad brukt mot epilepsi (< 0,05 % av pasientene) (3), men individuell oppfølging er viktig ved andre indikasjoner, f.eks. nevropatisk smerte eller generalisert angst. Basert på pregabalins selektive hemming av spenningsstyrte kalsiumkanaler i sentralnervesystemet vil effekten gi forsterket sentralnervøs demping i kombinasjon med andre legemidler/rusmidler, og dette kan forklare misbrukspotensialet (4).

Våre resultater bør ses i sammenheng med en ny studie fra WHOs bivirkningsdatabase om misbruk av pregabalin. 12 land har bidratt med 96 rapporteringer angående misbruk/avhengighet/toleranse (5). Bruk av Reseptregisteret bidrar også til legemiddelovervåking ved at man kan studere endring i forskrivning over tid av legemidler som bør overvåkes, som pregabalin. Det er viktig å følge utviklingen og være aktsom ved forskrivning av pregabalin, som også Westin skriver (1).

Anbefalte artikler