Elisif Rytter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisif Rytter

Elisif Rytter, Karl O. Nakken, Lisa T. Mørch-Reiersen, Anne Efjestad, Kirsten Selvig
03.05.2007
Det har vært en vanlig oppfatning at epilepsi starter i barne- og ungdomsårene og at debut i voksen alder forekommer relativt sjelden. De senere årene har imidlertid den årlige epilepsiinsidensen økt...
Elisif Rytter, Svein I. Johannessen, Karl Otto Nakken
12.06.2003
Mange leger er i tvil om hvilken antikonsepsjonsmetode de bør anbefale til kvinner med epilepsi. Frykten for at p-piller forsterker anfallstendensen, er i dag ugrunnet ( 1 ), selv om østrogen virker...
Elisif Rytter, Margret Håberg
20.03.2003
I perioden 1991 – 2000 utgjorde de fleste legemiddelgruppene en tilnærmet konstant andel av total kostnadsmessig omsetning av legemidler i Norge ( 1 ). Imidlertid økte andelen av legemidler med...
Karl O. Nakken, Svein I. Johannessen, Elisif Rytter
30.10.2000
Mens farmakoterapi ved epilepsi i mange tiår var ensbetydende med fenobarbital og/eller fenytoin, har bruken av disse medikamentene gradvis avtatt, mens forbruket av karbamazepin og valproat har økt...
Cecilie Johannessen Landmark, Hilde Fossmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen
04.02.2011
Vi har brukt data fra Reseptregisteret ( 1 ) for evaluering av bruken av antiepileptika i Norge ( 2 ). På bakgrunn av brev til redaktøren om misbruk av pregabalin ( 3 , 4 ) har vi sett på omfanget av...
Cecilie Johannessen Landmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen
06.05.2011
På bakgrunn av kommentaren fra Westin og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 7/2011 ( 1 ) ønsker vi å klargjøre dokumentasjonen på forbruket av pregabalin i Norge basert på Reseptregisteret ( 2 ). Vi...